صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن 27,147,242,613
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احسان طیبی ثانی 8,817
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,183 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,117,608
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,078,966
تاریخ محاسبه NAV: 1395/06/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,078,966
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود