اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,673
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,327
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,560,549,744
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,489,994
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,448,008
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,448,008
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : محسن امینیان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 3,489,994 3,448,008 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,560,549,744
  2 1396/08/27 3,490,481 3,448,494 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,563,309,131
  3 1396/08/26 3,484,656 3,442,749 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,530,716,027
  4 1396/08/25 3,484,997 3,443,090 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,532,651,599
  5 1396/08/24 3,485,339 3,443,432 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,534,588,132
  6 1396/08/23 3,476,626 3,435,445 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,489,279,925
  7 1396/08/22 3,467,823 3,426,771 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,440,072,544
  8 1396/08/21 3,459,021 3,416,774 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,383,356,902
  9 1396/08/20 3,459,435 3,417,190 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,385,718,501
  10 1396/08/19 3,469,148 3,426,771 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,440,072,775
  11 1396/08/18 3,469,661 3,427,285 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,442,985,879
  12 1396/08/17 3,470,175 3,427,798 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,445,899,415
  13 1396/08/16 3,473,074 3,430,661 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,462,138,867
  14 1396/08/15 3,469,929 3,427,210 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,442,559,890
  15 1396/08/14 3,487,829 3,444,859 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,542,685,019
  16 1396/08/13 3,506,156 3,462,929 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,645,196,344
  17 1396/08/12 3,517,843 3,474,454 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,710,574,901
  18 1396/08/11 3,518,365 3,474,976 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,713,538,207
  19 1396/08/10 3,518,888 3,475,498 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,716,501,938
  20 1396/08/09 3,516,429 3,473,492 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,705,118,365
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق