اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,683
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,317
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,667,144,128
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,498,395
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,460,698
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,460,698
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری: احسان احمدی
مدیر ثبت: محسن امینیان
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/30 3,498,395 3,460,698 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,667,144,128
  2 1396/07/29 3,508,121 3,470,182 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,721,042,768
  3 1396/07/28 3,476,173 3,440,019 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,549,627,193
  4 1396/07/27 3,476,632 3,440,478 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,552,237,315
  5 1396/07/26 3,477,091 3,440,938 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,554,847,851
  6 1396/07/25 3,469,140 3,435,323 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,522,938,322
  7 1396/07/24 3,454,414 3,422,283 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,448,836,150
  8 1396/07/23 3,453,827 3,432,458 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,506,657,403
  9 1396/07/22 3,452,027 3,430,666 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,496,474,363
  10 1396/07/21 3,449,455 3,427,388 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,477,846,583
  11 1396/07/20 3,449,787 3,427,720 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,479,734,039
  12 1396/07/19 3,450,119 3,428,052 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,481,621,905
  13 1396/07/18 3,445,872 3,423,811 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,457,520,429
  14 1396/07/17 3,446,813 3,425,594 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,467,649,971
  15 1396/07/16 3,446,228 3,425,015 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,464,361,478
  16 1396/07/15 3,442,072 3,420,913 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,441,050,212
  17 1396/07/14 3,438,529 3,417,374 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,420,939,231
  18 1396/07/13 3,438,701 3,417,547 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,421,917,638
  19 1396/07/12 3,438,874 3,417,719 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,422,896,942
  20 1396/07/11 3,435,204 3,414,057 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,402,083,442
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق