اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,673
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,327
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,161,320,389
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,596,248
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,553,908
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,553,908
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : محسن امینیان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/20 3,596,248 3,553,908 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,161,320,389
  2 1396/09/19 3,593,546 3,551,200 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,145,957,889
  3 1396/09/18 3,578,436 3,536,314 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,061,511,546
  4 1396/09/17 3,585,422 3,543,202 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,100,585,906
  5 1396/09/16 3,585,921 3,543,701 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,103,418,193
  6 1396/09/15 3,586,420 3,544,201 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,106,250,971
  7 1396/09/14 3,586,920 3,544,700 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,109,084,239
  8 1396/09/13 3,591,907 3,549,612 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,136,947,224
  9 1396/09/12 3,567,320 3,524,707 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,995,663,941
  10 1396/09/11 3,577,036 3,534,298 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,050,074,228
  11 1396/09/10 3,572,940 3,530,265 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,027,192,509
  12 1396/09/09 3,573,444 3,530,768 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,030,049,543
  13 1396/09/08 3,573,947 3,531,272 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,032,907,064
  14 1396/09/07 3,598,969 3,555,940 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,172,845,856
  15 1396/09/06 3,594,013 3,550,504 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,142,006,883
  16 1396/09/05 3,594,524 3,551,015 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,144,906,953
  17 1396/09/04 3,575,827 3,532,584 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,040,346,601
  18 1396/09/03 3,531,971 3,489,393 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,795,327,177
  19 1396/09/02 3,532,474 3,489,896 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,798,181,014
  20 1396/09/01 3,532,978 3,490,399 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,801,035,329
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق