صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن 26,149,102,052
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احسان طیبی ثانی 8,467
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,533 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,124,044
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,088,355
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,088,355
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود