صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن 26,595,282,281
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احسان طیبی ثانی 8,556
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,444 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,148,499
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,108,378
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/15 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,108,378
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود