ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,795 60.65 12,437 54.22 16,202 73.91 16,181 75.13
اوراق 3,298 12.66 8,005 34.89 3,382 15.42 3,525 16.36
وجه نقد 775 2.97 1,376 5.99 1,249 5.7 668 3.1
سایر دارایی ها 1,279 4.91 1,110 4.84 1,078 4.91 1,154 5.36
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,266 31.74 9,012 39.28 10,360 47.26 10,307 47.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق