صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۳۰,۵۰۲ ۱۷.۶۴ % ۹۰,۴۳۷ ۵۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۲۷ ۲۷.۴۸ % ۴,۴۹۸ ۲.۱۹ % ۲۴,۶۷۸ ۱۴.۲۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۳۰,۶۲۱ ۱۷.۷ % ۹۰,۴۲۷ ۵۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۱۹ ۲۷.۴۷ % ۴,۴۴۹ ۲.۱۸ % ۲۴,۷۱۹ ۱۴.۲۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۳۰,۲۶۱ ۱۷.۴۲ % ۸۹,۷۴۶ ۵۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۹,۳۰۱ ۲۸.۳۸ % ۴,۴۰۰ ۲.۱۵ % ۲۴,۳۵۷ ۱۴.۰۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۳۰,۵۶۶ ۱۷.۶۳ % ۸۹,۷۲۴ ۵۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۰۱ ۲۸.۱۴ % ۴,۳۲۷ ۲.۱۳ % ۲۴,۶۱۸ ۱۴.۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۳۰,۵۶۶ ۱۷.۶۳ % ۸۹,۷۱۵ ۵۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۰۱ ۲۸.۱۵ % ۴,۲۷۸ ۲.۱۲ % ۲۴,۶۱۸ ۱۴.۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۳۰,۵۶۶ ۱۷.۶۷ % ۸۹,۷۰۶ ۵۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۴۸,۸۰۱ ۲۸.۲ % ۳,۹۵۶ ۱.۹۵ % ۲۴,۶۱۸ ۱۴.۲۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۰,۵۷۴ ۱۷.۶۹ % ۸۹,۵۸۶ ۵۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۹۵ ۲۶.۷۲ % ۶,۵۱۴ ۳.۴۵ % ۲۴,۵۹۶ ۱۴.۲۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۱,۸۷۶ ۱۸.۳۱ % ۸۹,۵۸۲ ۵۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۹۵ ۲۶.۵۳ % ۶,۴۶۶ ۳.۴۱ % ۲۵,۶۸۸ ۱۴.۷۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۲,۵۳۲ ۱۸.۶۲ % ۸۹,۵۴۲ ۵۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۹۵ ۲۶.۴۵ % ۶,۴۱۳ ۳.۳۸ % ۲۶,۳۴۶ ۱۵.۰۸ %