ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/20 16,181 75.13 % 3,525 16.37 % 668 3.1 % 1,154 5.36 % 10,307 47.86 %
2 1396/09/19 16,184 75.21 % 3,525 16.38 % 668 3.1 % 1,134 5.27 % 10,291 47.82 %
3 1396/09/18 16,096 75.1 % 3,525 16.45 % 668 3.12 % 1,134 5.29 % 10,289 48.01 %
4 1396/09/17 16,134 75.15 % 3,523 16.41 % 668 3.11 % 1,135 5.29 % 10,291 47.93 %
5 1396/09/16 16,134 75.15 % 3,523 16.41 % 668 3.11 % 1,135 5.29 % 10,291 47.93 %
6 1396/09/15 16,134 75.15 % 3,523 16.41 % 668 3.11 % 1,135 5.29 % 10,291 47.93 %
7 1396/09/14 16,134 75.15 % 3,523 16.41 % 668 3.11 % 1,136 5.29 % 10,291 47.93 %
8 1396/09/13 16,164 75.2 % 3,519 16.37 % 668 3.11 % 1,135 5.28 % 10,285 47.85 %
9 1396/09/12 16,289 75.64 % 3,518 16.34 % 668 3.1 % 1,050 4.88 % 10,446 48.51 %
10 1396/09/11 16,337 75.69 % 3,521 16.31 % 668 3.09 % 1,050 4.87 % 10,427 48.31 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق