ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/30 13,991 60.64 % 7,571 32.81 % 408 1.77 % 1,095 4.75 % 10,234 44.35 %
2 1396/07/29 14,045 59.67 % 7,979 33.9 % 408 1.73 % 1,096 4.66 % 10,231 43.47 %
3 1396/07/28 13,183 54.24 % 9,611 39.54 % 367 1.51 % 1,137 4.68 % 10,096 41.54 %
4 1396/07/27 13,183 54.24 % 9,611 39.54 % 367 1.51 % 1,137 4.68 % 10,096 41.54 %
5 1396/07/26 13,183 54.23 % 9,611 39.54 % 367 1.51 % 1,138 4.68 % 10,096 41.54 %
6 1396/07/25 12,272 52.51 % 9,586 41.01 % 367 1.57 % 1,138 4.87 % 10,061 43.05 %
7 1396/07/24 11,333 44.91 % 12,386 49.09 % 367 1.46 % 1,139 4.51 % 9,809 38.87 %
8 1396/07/23 7,124 33.88 % 12,388 58.91 % 367 1.75 % 1,139 5.42 % 6,839 32.53 %
9 1396/07/22 7,122 33.89 % 12,378 58.9 % 367 1.75 % 1,140 5.43 % 6,836 32.53 %
10 1396/07/21 7,120 33.92 % 12,359 58.87 % 367 1.75 % 1,140 5.43 % 6,835 32.56 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق