ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,792 60.4 12,016 46.7 8,438 37.47 13,991 60.63
اوراق 3,277 12.53 10,615 41.25 10,477 46.52 7,571 32.81
وجه نقد 773 2.95 1,725 6.7 2,446 10.86 408 1.76
سایر دارایی ها 1,282 4.9 1,530 5.94 1,149 5.1 1,095 4.74
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,232 31.48 8,202 31.87 7,553 33.54 10,234 44.35
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق