صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۳,۵۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۹۶,۴۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۰۳,۵۶۲,۶۹۰,۵۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۰۵,۵۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۹۹,۶۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۹,۶۱۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۱۰۵,۵۳۸ ۱,۰۹۹,۶۱۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۴,۳۴۱ ۰ ۳۳۷,۸۱۰ ۱,۰۰۳,۵۸۸ ۱,۱۰۳,۵۶۲,۶۹۰,۵۲۵
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۹۸,۵۵۴ ۱,۰۹۳,۰۳۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۴,۳۴۱ ۰ ۳۳۷,۸۱۰ ۱,۰۰۳,۵۸۸ ۱,۰۹۶,۹۵۵,۱۵۶,۷۷۲
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۹۸,۵۲۲ ۱,۰۹۳,۰۰۱ ۰ ۲۱,۹۷۶ ۱,۳۶۴,۳۴۱ ۳,۰۹۴ ۳۳۷,۸۱۰ ۱,۰۰۳,۵۸۸ ۱,۰۹۶,۹۲۳,۰۲۶,۵۷۵
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۱۱۹,۳۴۲ ۱,۱۱۳,۷۱۲ ۰ ۵,۳۵۰ ۱,۳۴۲,۳۶۵ ۲,۹۲۶ ۳۳۴,۷۱۶ ۹۸۴,۷۰۶ ۱,۰۹۶,۶۷۹,۰۴۶,۵۲۴
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۹۸,۵۰۹ ۱,۰۹۲,۸۷۹ ۰ ۵,۳۵۰ ۱,۳۴۲,۳۶۵ ۲,۹۲۶ ۳۳۴,۷۱۶ ۹۸۴,۷۰۶ ۱,۰۷۶,۱۶۴,۶۶۶,۴۲۶
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۱۲۱,۴۰۷ ۱,۱۱۵,۷۱۹ ۰ ۰ ۱,۳۳۱,۶۶۵ ۱۰ ۳۲۸,۸۶۴ ۹۸۲,۲۸۲ ۱,۰۹۵,۹۵۰,۹۷۸,۱۲۷
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۱۲۱,۵۸۹ ۱,۱۱۵,۹۲۲ ۰ ۱۲,۵۷۶ ۱,۳۳۱,۶۶۵ ۰ ۳۲۸,۸۵۴ ۹۸۲,۲۹۲ ۱,۰۹۶,۱۶۱,۴۴۲,۲۹۶
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۱۰۷,۶۳۱ ۱,۱۰۱,۹۳۴ ۰ ۰ ۱,۳۱۹,۰۸۹ ۸,۹۵۷ ۳۲۸,۸۵۴ ۹۶۹,۷۱۶ ۱,۰۶۸,۵۶۳,۳۲۹,۲۲۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۹۲,۴۴۶ ۱,۰۸۶,۹۹۸ ۰ ۰ ۱,۳۱۹,۰۸۹ ۰ ۳۱۹,۸۹۷ ۹۷۸,۶۷۳ ۱,۰۶۳,۸۱۵,۷۵۳,۵۲۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۸۷,۵۲۴ ۱,۰۸۲,۱۵۳ ۰ ۰ ۱,۳۱۹,۰۸۹ ۰ ۳۱۹,۸۹۷ ۹۷۸,۶۷۳ ۱,۰۵۹,۰۷۳,۷۰۰,۳۳۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۸۷,۴۹۱ ۱,۰۸۲,۱۱۹ ۰ ۲۷,۵۸۸ ۱,۳۱۹,۰۸۹ ۹,۸۳۰ ۳۱۹,۸۹۷ ۹۷۸,۶۷۳ ۱,۰۵۹,۰۴۰,۸۰۷,۳۴۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۸۷,۴۰۲ ۱,۰۸۱,۹۳۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۱,۵۰۱ ۰ ۳۱۰,۰۶۷ ۹۶۰,۹۱۵ ۱,۰۳۹,۶۴۴,۰۹۵,۶۰۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۹۰,۷۷۶ ۱,۰۸۵,۲۲۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۱,۵۰۱ ۲,۴۳۸ ۳۱۰,۰۶۷ ۹۶۰,۹۱۵ ۱,۰۴۲,۸۰۹,۰۰۲,۴۷۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۹۷,۱۷۷ ۱,۰۹۱,۵۲۳ ۰ ۲,۱۴۲ ۱,۲۹۱,۵۰۱ ۳۲,۴۰۱ ۳۰۷,۶۲۹ ۹۶۳,۳۵۳ ۱,۰۵۱,۵۲۱,۴۹۸,۰۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۹۶,۹۵۹ ۱,۰۹۱,۴۷۷ ۰ ۰ ۱,۲۸۹,۳۵۹ ۴۹۲ ۲۷۵,۲۲۸ ۹۹۳,۶۱۲ ۱,۰۸۴,۵۰۴,۸۲۸,۳۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۹۳,۲۵۴ ۱,۰۸۷,۸۱۹ ۰ ۰ ۱,۲۸۹,۳۵۹ ۰ ۲۷۴,۷۳۶ ۹۹۴,۱۰۴ ۱,۰۸۱,۴۰۵,۱۸۵,۷۶۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۱۰۸,۳۱۱ ۱,۱۰۲,۶۶۷ ۰ ۰ ۱,۲۸۹,۳۵۹ ۰ ۲۷۴,۷۳۶ ۹۹۴,۱۰۴ ۱,۰۹۶,۱۶۵,۸۲۴,۳۷۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۱۰۸,۲۷۹ ۱,۱۰۲,۶۳۵ ۰ ۱۳ ۱,۲۸۹,۳۵۹ ۲,۳۲۰ ۲۷۴,۷۳۶ ۹۹۴,۱۰۴ ۱,۰۹۶,۱۳۳,۸۷۷,۶۸۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱,۱۰۸,۲۳۴ ۱,۱۰۲,۶۰۳ ۰ ۴,۹۸۵ ۱,۲۸۹,۳۴۶ ۳۲۳ ۲۷۲,۴۱۶ ۹۹۶,۴۱۱ ۱,۰۹۸,۶۴۵,۷۹۹,۵۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱,۱۰۳,۰۵۶ ۱,۰۹۷,۴۶۴ ۰ ۰ ۱,۲۸۴,۳۶۱ ۴,۶۵۸ ۲۷۲,۰۹۳ ۹۹۱,۷۴۹ ۱,۰۸۸,۴۰۹,۲۵۲,۹۸۲