صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن 1398/07/30
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن1398/07/30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست