صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ1398/10/11 -ساعت 12
منبع -
مقدمه صورتجلسه سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ1398/10/11 -ساعت 12
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست