صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر اتمام ظرفیت صندوق صنعت و معدن
منبع -
مقدمه با توجه به اتمام ظرفیت صندوق صنعت و معدن از واریز هرگونه وجه به حساب های صندوق خودداری نمایید .
متن خبر
پیوست