صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ 1399/03/17
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ 1399/03/17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست