صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ 99/06/05 ساعت 13
منبع -
مقدمه علام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ 99/06/05 ساعت 13
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست