صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر ثبت آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ 99/03/17 در روزنامه کثیر الانتشار
منبع -
مقدمه ثبت آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ 99/03/17 در روزنامه کثیر الانتشار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست