صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق صنعت ومعدن مورخ 1401/01/27 ( تعیین حسابرس صندوق)
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق صنعت ومعدن مورخ 1401/01/27 ( تعیین حسابرس صندوق)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست