دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
منبع -
مقدمه مجمع صندوق صورت های مالی صندوق را مورد تصویب قرار داده و موسسه حسابرسی هشیار بهمند نیز بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال دیگر انتخاب گردید.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق