دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن در تاریخ 13960614بر گزار گردید.تصمیمات اخذ شده به شرح ذیل می باشد: مجمع در خصوص هزینه حسابرس صندوق تصمیم گیری نمود تا سقف هزینه مذکور سالانه مبلغ 100میلیون ریال باشد.لذا بند8-3 امید نامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس " تغییر می یابد.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق