دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تأیید سازمان مبنی برتغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه صندوق صنعت و معدن
منبع -
مقدمه تأیید سازمان مبنی برتغییرنوع صندوق و تصویب امیدنامه صندوق صنعت و معدن
متن خبر
پیوست