دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع مورخ 1391/8/14
منبع -
مقدمه پیرو ثبت صورت جلسه مجمع مورخ 1391/8/14 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل یک ماه پس از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق قابل اجرا می باشد:
متن خبر

1 - تغییر کارمزد متولی از 0.1 درصد به 0.2 درصد از متوسط روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.

2 - تمدید فعالیت موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به 1392/4/9 با حق الزحمه 50،000،000 ریال .

شایان ذکر است محل استقرار صندوق به خیابان شهید بهشتی ، خیابان احمد قصیر ، کوچه پژوهشگاه 2 ، طبقه سوم تغییر یافته است.

تغییرات فوق در امیدنامه صندوق اعمال گردید.//

پیوست