ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,171 45.51 4,429 4.1 4,231 4.05 4,734 4.48
اوراق 7,881 23.64 84,946 78.68 70,192 67.29 56,499 53.55
وجه نقد 1,477 4.43 17,455 16.16 28,583 27.4 43,554 41.28
سایر دارایی ها 1,254 3.76 1,087 1 1,000 0.95 842 0.79
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,050 24.15 2,386 2.21 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد