صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ تغییرات امیدنامه طبق مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ تعیین سقف پرداخت سود ماهیانه صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تغییر نرخ هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ تغییر نرخ هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ تغییرات امید نامه صندوق تغییرات امیدنامه