صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تغییرات بند ۱۱ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ تغییرات امیدنامه مطابق با مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تغییرات امیدنامه مطابق مجمع ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ تغیرات امید نامه مطابق با مجمع ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ تغیرات امید نامه مطابق با مجمع ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ تغییرات امید نامه حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ تغییرات امیدنامه طبق مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ تغییرات امیدنامه مطابق مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ تعیین سقف پرداخت سود ماهیانه صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تغییر نرخ هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ تغییر نرخ هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ تغییرات امید نامه صندوق تغییرات امیدنامه