صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۰.۳۲۷ %۰.۶۸۹
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ (۰.۲۱۹)% (۱.۶۳۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۱.۵۴۳ (۱.۲۷۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۶.۹۴۸ %۵.۷۴۹
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۱۱.۰۱ %۸.۳۸۲
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۱۴.۸۵۱ %۲۱.۷۵۷
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۴۱۴.۲۳۸ %۱۶۰۳۲.۲۸۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۴۵)% (۹.۵۵)%