صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۰.۴۵۲)% (۲.۷۲۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۰.۷۲۳)% (۸.۵۹۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۰.۵۱۳)% (۱۷.۲۶۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۰.۹۷۶ (۳۱.۱۴۶)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۱۶.۲۷۵ %۵۲.۲۱۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۶۲.۲۸ %۳۴۰.۴۶۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ %۳۸۸.۲۶۷ %۱۴۰۱۲.۴۷۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۳۳۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۸۹)%