صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۰.۳۳۶ %۱.۱۶۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۰.۹۰۸ %۳.۰۹۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۶.۵۲۴ %۱۷.۰۲۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۱۵.۴۹۱ %۲۸.۹۹۸
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۲۲.۷۳۴ %۷۱.۲۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۳۴.۷۵۸ %۹۶.۴۶۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ %۳۲۳.۳۳۷ %۳۱۳۰.۰۴۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۳۳۶ %۸۹۶۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۳.۶۲)%