صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ %۰.۶۹۱ %۲.۱۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ %۱.۳۳۳ %۳.۸۲۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ %۳.۵۴۳ %۱.۶۵۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ %۱۵.۲۰۸ %۴۴.۰۳۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ %۲۹.۴۶۳ %۶۴.۰۰۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ %۵۴.۰۵۷ %۱۹۳.۳۳۴
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ %۳۵۵.۵۷۸ %۵۵۲۲.۶۹۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۰۳۳۶ %۸۹۶۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۹)%