صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۷۸,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۷۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۸۲,۹۸۷,۶۸۴,۲۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۸,۴۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۰۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۳,۰۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۲۰۸,۴۰۱ ۱,۲۰۳,۰۶۴ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۶۵۱ ۰ ۷۳۲,۴۳۳ ۲,۹۷۸,۲۱۸ ۳,۵۸۲,۹۸۷,۶۸۴,۲۲۷
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۱۹۹,۴۸۷ ۱,۱۹۴,۲۴۶ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۶۵۱ ۰ ۷۳۲,۴۳۳ ۲,۹۷۸,۲۱۸ ۳,۵۵۶,۷۲۵,۵۰۱,۱۹۴
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۱۹۹,۴۰۸ ۱,۱۹۴,۱۶۷ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۶۵۱ ۰ ۷۳۲,۴۳۳ ۲,۹۷۸,۲۱۸ ۳,۵۵۶,۴۹۰,۲۱۲,۷۷۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۱۹۹,۳۳۰ ۱,۱۹۴,۰۸۹ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۶۵۱ ۰ ۷۳۲,۴۳۳ ۲,۹۷۸,۲۱۸ ۳,۵۵۶,۲۵۷,۲۴۲,۲۵۹
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۱۹۹,۲۵۱ ۱,۱۹۴,۰۱۰ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۶۵۱ ۲۶۶ ۷۳۲,۴۳۳ ۲,۹۷۸,۲۱۸ ۳,۵۵۶,۰۲۲,۴۰۵,۲۲۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۱۹۹,۱۷۲ ۱,۱۹۳,۹۳۱ ۰ ۲۷۵ ۳,۷۱۰,۶۵۱ ۶,۷۸۳ ۷۳۲,۱۶۷ ۲,۹۷۸,۴۸۴ ۳,۵۵۶,۱۰۵,۸۲۷,۸۲۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۱۹۶,۳۱۰ ۱,۱۹۱,۰۹۱ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۳۷۶ ۳۱۴ ۷۲۵,۳۸۴ ۲,۹۸۴,۹۹۲ ۳,۵۵۵,۳۹۸,۰۸۷,۰۹۸
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۱۸۸,۱۰۲ ۱,۱۸۲,۹۶۰ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۳۷۶ ۰ ۷۲۵,۰۷۰ ۲,۹۸۵,۳۰۶ ۳,۵۳۱,۴۹۶,۵۰۶,۸۰۸
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۱۷۹,۸۹۲ ۱,۱۷۴,۸۴۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۳۷۶ ۰ ۷۲۵,۰۷۰ ۲,۹۸۵,۳۰۶ ۳,۵۰۷,۲۶۳,۶۸۹,۱۲۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۱۷۹,۸۱۳ ۱,۱۷۴,۷۶۳ ۰ ۷,۰۲۴ ۳,۷۱۰,۳۷۶ ۱,۹۲۶ ۷۲۵,۰۷۰ ۲,۹۸۵,۳۰۶ ۳,۵۰۷,۰۲۷,۹۵۵,۶۸۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۱۷۹,۷۳۱ ۱,۱۷۴,۶۷۳ ۰ ۲,۹۸۴ ۳,۷۰۳,۳۵۲ ۲,۰۲۳ ۷۲۳,۱۴۴ ۲,۹۸۰,۲۰۸ ۳,۵۰۰,۷۶۸,۵۱۳,۸۴۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۱۷۲,۸۲۵ ۱,۱۶۷,۸۳۲ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۹,۲۵۸,۶۱۰,۸۵۱
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۱۷۲,۵۶۷ ۱,۱۶۷,۵۵۷ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۸,۴۴۱,۲۳۶,۵۴۷
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۱۷۲,۴۸۸ ۱,۱۶۷,۴۷۸ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۸,۲۰۵,۹۹۱,۹۰۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۱۷۲,۴۰۹ ۱,۱۶۷,۳۹۹ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۷,۹۷۱,۰۴۹,۷۶۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۱۷۲,۳۳۰ ۱,۱۶۷,۳۲۱ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۷,۷۳۶,۴۱۱,۷۸۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۱۷۲,۲۴۲ ۱,۱۶۷,۲۳۲ ۰ ۴,۶۲۳ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۷,۱۲۵ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۷,۴۷۳,۷۱۷,۷۶۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۱۷۲,۱۵۲ ۱,۱۶۷,۱۴۶ ۰ ۶۰۷ ۳,۶۹۵,۷۴۵ ۱,۵۶۹ ۷۱۳,۹۹۶ ۲,۹۸۱,۷۴۹ ۳,۴۸۰,۱۳۶,۳۷۲,۵۰۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۱۶۴,۲۳۵ ۱,۱۵۹,۳۰۹ ۰ ۱۵۹,۹۹۶ ۳,۶۹۵,۱۳۸ ۴,۵۹۳ ۷۱۲,۴۲۷ ۲,۹۸۲,۷۱۱ ۳,۴۵۷,۸۸۲,۷۶۸,۵۳۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۱۶۱,۳۹۹ ۱,۱۵۶,۱۷۹ ۸۷ ۲۸۶,۳۰۲ ۳,۵۳۵,۱۴۲ ۵,۸۹۶ ۷۰۷,۸۳۴ ۲,۸۲۷,۳۰۸ ۳,۲۶۸,۸۷۴,۷۷۵,۳۸۶