صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۶۳,۹۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۳۶,۰۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۳۱,۳۴۸,۴۱۲,۰۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۱۵,۲۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۱۳,۶۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۱۳,۶۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۴۱۵,۲۴۲ ۱,۴۱۳,۶۶۴ ۰ ۷,۴۴۹ ۴,۹۰۴,۰۴۱ ۳,۷۲۱ ۱,۸۴۰,۱۲۵ ۳,۰۶۳,۹۱۶ ۴,۳۳۱,۳۴۸,۴۱۲,۰۷۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۴۱۱,۶۹۵ ۱,۴۱۰,۱۳۲ ۰ ۴۱,۰۲۷ ۴,۸۹۶,۵۹۲ ۲,۳۴۰ ۱,۸۳۶,۴۰۴ ۳,۰۶۰,۱۸۸ ۴,۳۱۵,۲۶۸,۵۸۶,۶۰۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۴۱۴,۱۰۱ ۱,۴۱۲,۴۴۲ ۰ ۶,۴۵۲ ۴,۸۵۵,۵۶۵ ۲,۳۰۰ ۱,۸۳۴,۰۶۴ ۳,۰۲۱,۵۰۱ ۴,۲۶۷,۶۹۴,۱۲۶,۷۸۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۴۱۵,۰۰۴ ۱,۴۱۳,۳۴۴ ۰ ۰ ۴,۸۴۹,۱۱۳ ۰ ۱,۸۳۱,۷۶۴ ۳,۰۱۷,۳۴۹ ۴,۲۶۴,۵۵۱,۳۵۷,۶۷۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۴۰۹,۸۳۴ ۱,۴۰۸,۱۹۹ ۰ ۰ ۴,۸۴۹,۱۱۳ ۰ ۱,۸۳۱,۷۶۴ ۳,۰۱۷,۳۴۹ ۴,۲۴۹,۰۲۹,۳۱۴,۱۶۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۴۰۹,۶۶۰ ۱,۴۰۸,۰۲۶ ۰ ۲۹,۳۸۰ ۴,۸۴۹,۱۱۳ ۵,۶۶۸ ۱,۸۳۱,۷۶۴ ۳,۰۱۷,۳۴۹ ۴,۲۴۸,۵۰۵,۰۰۳,۵۸۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۴۰۹,۴۸۹ ۱,۴۰۷,۸۴۲ ۰ ۱۰,۸۷۳ ۴,۸۱۹,۷۳۳ ۶۳,۲۸۲ ۱,۸۲۶,۰۹۶ ۲,۹۹۳,۶۳۷ ۴,۲۱۴,۵۶۸,۴۲۸,۰۲۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۴۱۵,۰۶۷ ۱,۴۱۳,۴۳۸ ۰ ۱۵,۸۰۵ ۴,۸۰۸,۸۶۰ ۵,۲۹۸ ۱,۷۶۲,۸۱۴ ۳,۰۴۶,۰۴۶ ۴,۳۰۵,۳۹۷,۲۰۶,۲۳۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۴۱۱,۹۷۲ ۱,۴۱۰,۳۴۶ ۰ ۹۴,۲۲۴ ۴,۷۹۳,۰۵۵ ۱۶,۷۲۷ ۱,۷۵۷,۵۱۶ ۳,۰۳۵,۵۳۹ ۴,۲۸۱,۱۶۱,۵۰۹,۰۱۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۴۱۵,۶۳۵ ۱,۴۱۴,۰۱۲ ۰ ۵۸,۸۲۹ ۴,۶۹۸,۸۳۱ ۱۱,۲۱۳ ۱,۷۴۰,۷۸۹ ۲,۹۵۸,۰۴۲ ۴,۱۸۲,۷۰۵,۸۲۲,۹۱۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۴۱۰,۸۵۹ ۱,۴۰۹,۲۰۷ ۰ ۰ ۴,۶۴۰,۰۰۲ ۰ ۱,۷۲۹,۵۷۶ ۲,۹۱۰,۴۲۶ ۴,۱۰۱,۳۹۲,۲۶۱,۶۱۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۴۰۰,۹۵۰ ۱,۳۹۹,۳۴۲ ۰ ۰ ۴,۶۴۰,۰۰۲ ۰ ۱,۷۲۹,۵۷۶ ۲,۹۱۰,۴۲۶ ۴,۰۷۲,۶۸۱,۸۴۱,۹۴۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۴۰۰,۸۰۴ ۱,۳۹۹,۱۹۵ ۰ ۱۲,۶۱۰ ۴,۶۴۰,۰۰۲ ۸۳,۷۵۸ ۱,۷۲۹,۵۷۶ ۲,۹۱۰,۴۲۶ ۴,۰۷۲,۲۵۴,۸۵۱,۸۸۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۴۰۰,۶۱۷ ۱,۳۹۹,۰۴۷ ۰ ۱۲,۹۲۶ ۴,۶۲۷,۳۹۲ ۷,۸۴۳ ۱,۶۴۵,۸۱۸ ۲,۹۸۱,۵۷۴ ۴,۱۷۱,۳۶۳,۰۲۶,۸۸۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۴۰۰,۸۱۱ ۱,۳۹۹,۱۴۱ ۰ ۲۴,۷۳۱ ۴,۶۱۴,۴۶۶ ۵,۳۶۴ ۱,۶۳۷,۹۷۵ ۲,۹۷۶,۴۹۱ ۴,۱۶۴,۵۲۹,۷۷۴,۶۷۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۴۰۹,۷۱۶ ۱,۴۰۸,۰۰۱ ۰ ۹۷,۵۳۴ ۴,۵۸۹,۷۳۵ ۹,۶۸۵ ۱,۶۳۲,۶۱۱ ۲,۹۵۷,۱۲۴ ۴,۱۶۳,۶۳۴,۲۵۵,۸۹۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۴۰۹,۹۱۴ ۱,۴۰۸,۱۵۲ ۰ ۷,۱۱۲ ۴,۴۹۲,۲۰۱ ۴,۷۸۶ ۱,۶۲۲,۹۲۶ ۲,۸۶۹,۲۷۵ ۴,۰۴۰,۳۷۶,۳۵۷,۰۸۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۴۰۵,۶۲۰ ۱,۴۰۳,۸۹۳ ۰ ۰ ۴,۴۸۵,۰۸۹ ۰ ۱,۶۱۸,۱۴۰ ۲,۸۶۶,۹۴۹ ۴,۰۲۴,۸۸۸,۷۹۸,۷۶۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۴۰۶,۷۰۹ ۱,۴۰۵,۱۳۲ ۰ ۰ ۴,۴۸۵,۰۸۹ ۰ ۱,۶۱۸,۱۴۰ ۲,۸۶۶,۹۴۹ ۴,۰۲۸,۴۴۲,۰۷۸,۰۰۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۴۰۶,۵۵۹ ۱,۴۰۴,۹۸۳ ۰ ۳,۸۲۵ ۴,۴۸۵,۰۸۹ ۲۴,۱۱۵ ۱,۶۱۸,۱۴۰ ۲,۸۶۶,۹۴۹ ۴,۰۲۸,۰۱۳,۵۵۳,۱۹۱