صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۹,۰۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۹۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۰,۰۱۷,۹۹۶,۸۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۳۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۴۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۹,۹۸۵
تاریخ انتشار
1398/04/31
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱,۰۱۰,۳۳۵ ۱,۰۰۶,۴۸۸ ۳۳,۴۹۷ ۴۹۴ ۱۸۵,۹۷۹ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۹,۰۵۱ ۱۵۰,۰۱۷,۹۹۶,۸۴۶
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۰۱۰,۷۴۴ ۱,۰۰۶,۸۷۲ ۳۳,۷۳۴ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۴۹,۵۷۷,۸۷۰,۰۴۵
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۰۰۳,۵۵۳ ۹۹۹,۷۲۳ ۳۳,۲۴۷ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۴۸,۵۱۵,۸۴۵,۵۰۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۰۰۵,۲۷۴ ۱,۰۰۱,۴۱۴ ۳۳,۲۴۷ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۴۸,۷۶۷,۰۸۲,۹۴۵
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۰۰۵,۰۷۱ ۱,۰۰۱,۲۱۱ ۳۳,۲۴۸ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۴۸,۷۳۶,۹۶۲,۷۸۵
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۰۰۴,۸۷۴ ۱,۰۰۱,۰۱۴ ۳۳,۲۴۷ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۴۸,۷۰۷,۶۲۶,۳۵۳
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۸۲,۰۷۲ ۱,۰۷۸,۲۱۳ ۳۳,۳۰۸ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۶۰,۱۷۶,۰۳۴,۰۲۹
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۰۳,۸۵۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۰۸ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۴۸,۵۵۶,۹۴۵,۳۸۸
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۹۰,۸۰۴ ۱,۰۸۶,۸۱۷ ۳۳,۱۵۲ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۶۱,۴۵۴,۲۴۵,۳۰۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۹۴,۸۴۸ ۱,۰۹۰,۷۹۷ ۳۳,۱۵۲ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۶۲,۰۴۵,۵۲۳,۹۷۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۹۲,۸۱۳ ۱,۰۸۸,۸۸۴ ۳۳,۱۵۲ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۶۱,۷۶۱,۲۸۳,۵۴۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۹۴,۲۹۹ ۱,۰۸۹,۹۸۵ ۳۳,۱۵۲ ۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۶۱,۹۲۴,۹۳۳,۳۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۹۴,۱۰۰ ۱,۰۸۹,۷۸۶ ۳۳,۱۵۲ ۱,۳۷۰ ۱۸۵,۴۸۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۸,۵۵۷ ۱۶۱,۸۹۵,۳۴۱,۷۲۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۹۳,۹۰۱ ۱,۰۸۹,۵۴۷ ۳۳,۴۶۰ ۰ ۱۸۴,۱۱۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۷,۱۸۷ ۱۶۰,۳۶۷,۱۴۰,۸۱۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۹۸,۲۸۷ ۱,۰۹۳,۷۷۰ ۳۳,۴۶۰ ۰ ۱۸۴,۱۱۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۷,۱۸۷ ۱۶۰,۹۸۸,۷۲۱,۷۹۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۹۸,۹۶۴ ۱,۰۹۴,۴۲۸ ۳۳,۶۰۳ ۰ ۱۸۴,۱۱۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۷,۱۸۷ ۱۶۱,۰۸۵,۶۱۰,۵۳۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۹۴,۶۰۹ ۱,۰۹۰,۱۳۲ ۳۳,۶۰۲ ۰ ۱۸۴,۱۱۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۷,۱۸۷ ۱۶۰,۴۵۳,۲۲۵,۴۰۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۹۲,۲۸۸ ۱,۰۸۷,۸۲۵ ۳۳,۶۰۲ ۰ ۱۸۴,۱۱۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۷,۱۸۷ ۱۶۰,۱۱۳,۷۱۷,۰۳۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۹۳,۴۳۷ ۱,۰۸۸,۹۵۹ ۳۳,۶۰۲ ۰ ۱۸۴,۱۱۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۷,۱۸۷ ۱۶۰,۲۸۰,۵۷۱,۰۷۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۹۳,۲۵۳ ۱,۰۸۸,۷۷۵ ۳۳,۶۰۲ ۰ ۱۸۴,۱۱۵ ۰ ۳۸,۶۲۶ ۱۴۷,۱۸۷ ۱۶۰,۲۵۳,۵۳۱,۴۸۵