صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۰۱,۸۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۹۸,۱۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۸۱,۶۷۶,۰۰۷,۸۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۲,۱۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۸۹,۵۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۸۹,۵۴۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۳۹۲,۱۳۲ ۱,۳۸۹,۵۴۶ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۰ ۳,۷۱۴,۱۰۳ ۲,۰۰۱,۸۶۰ ۲,۷۸۱,۶۷۶,۰۰۷,۸۴۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۳۸۷,۳۸۹ ۱,۳۸۴,۸۱۹ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۰ ۳,۷۱۴,۱۰۳ ۲,۰۰۱,۸۶۰ ۲,۷۷۲,۲۱۳,۵۲۹,۹۶۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۳۸۷,۱۲۴ ۱,۳۸۴,۵۵۴ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۱۰,۹۳۶ ۳,۷۱۴,۱۰۳ ۲,۰۰۱,۸۶۰ ۲,۷۷۱,۶۸۳,۷۹۹,۶۸۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۳۸۶,۸۴۶ ۱,۳۸۴,۲۹۰ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۷۴,۷۳۷ ۳,۷۰۳,۱۶۷ ۲,۰۱۲,۷۹۶ ۲,۷۸۶,۲۹۳,۲۳۰,۱۱۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۳۸۴,۴۲۱ ۱,۳۸۲,۰۴۳ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۵۸,۷۰۴ ۳,۶۲۸,۴۳۰ ۲,۰۸۷,۵۳۳ ۲,۸۸۵,۰۶۰,۴۰۷,۳۹۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۳۸۲,۹۳۳ ۱,۳۸۰,۶۱۴ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۱,۷۶۱ ۳,۵۶۹,۷۲۶ ۲,۱۴۶,۲۳۷ ۲,۹۶۳,۱۲۵,۳۹۱,۸۶۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۳۷۹,۲۳۶ ۱,۳۷۶,۹۴۰ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۶,۱۰۱ ۳,۵۶۷,۹۶۵ ۲,۱۴۷,۹۹۸ ۲,۹۵۷,۶۶۵,۱۴۶,۲۷۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۳۷۸,۵۹۲ ۱,۳۷۶,۲۶۸ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۰ ۳,۵۶۱,۸۶۴ ۲,۱۵۴,۰۹۹ ۲,۹۶۴,۶۱۸,۴۲۱,۸۰۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۳۸۴,۷۶۱ ۱,۳۸۲,۴۲۰ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۰ ۳,۵۶۱,۸۶۴ ۲,۱۵۴,۰۹۹ ۲,۹۷۷,۸۶۹,۱۸۹,۸۴۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۳۸۴,۵۱۷ ۱,۳۸۲,۱۷۵ ۰ ۰ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۸,۰۳۵ ۳,۵۶۱,۸۶۴ ۲,۱۵۴,۰۹۹ ۲,۹۷۷,۳۴۲,۶۸۹,۴۸۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۳۸۴,۲۳۵ ۱,۳۸۱,۹۰۲ ۰ ۷,۳۳۱ ۵,۷۱۵,۹۶۳ ۲۷,۳۹۰ ۳,۵۵۳,۸۲۹ ۲,۱۶۲,۱۳۴ ۲,۹۸۷,۸۵۷,۲۲۸,۱۸۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۳۷۶,۲۵۳ ۱,۳۷۴,۰۴۱ ۰ ۰ ۵,۷۰۸,۶۳۲ ۹,۴۱۶ ۳,۵۲۶,۴۳۹ ۲,۱۸۲,۱۹۳ ۲,۹۹۸,۴۲۲,۵۸۳,۸۲۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۳۸۰,۳۸۱ ۱,۳۷۸,۱۲۶ ۰ ۰ ۵,۷۰۸,۶۳۲ ۱۰۲,۴۶۱ ۳,۵۱۷,۰۲۳ ۲,۱۹۱,۶۰۹ ۳,۰۲۰,۳۱۲,۹۰۱,۱۱۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۳۸۷,۰۳۰ ۱,۳۸۴,۸۴۴ ۰ ۰ ۵,۷۰۸,۶۳۲ ۱,۸۰۵ ۳,۴۱۴,۵۶۲ ۲,۲۹۴,۰۷۰ ۳,۱۷۶,۹۳۰,۱۹۳,۷۸۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۳۹۹,۵۳۰ ۱,۳۹۷,۳۴۴ ۰ ۰ ۵,۷۰۸,۶۳۲ ۱,۸۰۵ ۳,۴۱۴,۵۶۲ ۲,۲۹۴,۰۷۰ ۳,۲۰۵,۶۰۶,۰۶۸,۷۸۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۳۹۷,۰۲۴ ۱,۳۹۴,۸۱۶ ۰ ۰ ۵,۷۰۸,۶۳۲ ۰ ۳,۴۱۲,۷۵۷ ۲,۲۹۵,۸۷۵ ۳,۲۰۲,۳۲۳,۱۸۸,۴۳۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۳۹۵,۷۹۳ ۱,۳۹۳,۶۰۱ ۰ ۰ ۵,۷۰۸,۶۳۲ ۰ ۳,۴۱۲,۷۵۷ ۲,۲۹۵,۸۷۵ ۳,۱۹۹,۵۳۴,۶۹۳,۶۰۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۳۹۵,۵۶۶ ۱,۳۹۳,۳۷۴ ۰ ۰ ۵,۷۰۸,۶۳۲ ۵,۵۶۸ ۳,۴۱۲,۷۵۷ ۲,۲۹۵,۸۷۵ ۳,۱۹۹,۰۱۲,۵۶۴,۴۹۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۳۹۵,۳۳۳ ۱,۳۹۳,۱۴۷ ۰ ۰ ۵,۷۰۸,۶۳۲ ۸,۵۲۶ ۳,۴۰۷,۱۸۹ ۲,۳۰۱,۴۴۳ ۳,۲۰۶,۲۴۸,۰۳۸,۶۶۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۳۹۵,۸۸۱ ۱,۳۹۳,۶۷۲ ۰ ۰ ۵,۷۰۸,۶۳۲ ۱۰۰,۸۶۵ ۳,۳۹۸,۶۶۳ ۲,۳۰۹,۹۶۹ ۳,۲۱۹,۳۳۸,۲۷۳,۵۲۲