صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۸۵,۳۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۶۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۳۱,۴۹۶,۵۰۶,۸۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۸,۱۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۸۲,۹۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۸۲,۹۶۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۱۸۸,۱۰۲ ۱,۱۸۲,۹۶۰ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۳۷۶ ۰ ۷۲۵,۰۷۰ ۲,۹۸۵,۳۰۶ ۳,۵۳۱,۴۹۶,۵۰۶,۸۰۸
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۱۷۹,۸۹۲ ۱,۱۷۴,۸۴۲ ۰ ۰ ۳,۷۱۰,۳۷۶ ۰ ۷۲۵,۰۷۰ ۲,۹۸۵,۳۰۶ ۳,۵۰۷,۲۶۳,۶۸۹,۱۲۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۱۷۹,۸۱۳ ۱,۱۷۴,۷۶۳ ۰ ۷,۰۲۴ ۳,۷۱۰,۳۷۶ ۱,۹۲۶ ۷۲۵,۰۷۰ ۲,۹۸۵,۳۰۶ ۳,۵۰۷,۰۲۷,۹۵۵,۶۸۳
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۱۷۹,۷۳۱ ۱,۱۷۴,۶۷۳ ۰ ۲,۹۸۴ ۳,۷۰۳,۳۵۲ ۲,۰۲۳ ۷۲۳,۱۴۴ ۲,۹۸۰,۲۰۸ ۳,۵۰۰,۷۶۸,۵۱۳,۸۴۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۱۷۲,۸۲۵ ۱,۱۶۷,۸۳۲ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۹,۲۵۸,۶۱۰,۸۵۱
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۱۷۲,۵۶۷ ۱,۱۶۷,۵۵۷ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۸,۴۴۱,۲۳۶,۵۴۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۱۷۲,۴۸۸ ۱,۱۶۷,۴۷۸ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۸,۲۰۵,۹۹۱,۹۰۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۱۷۲,۴۰۹ ۱,۱۶۷,۳۹۹ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۷,۹۷۱,۰۴۹,۷۶۵
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۱۷۲,۳۳۰ ۱,۱۶۷,۳۲۱ ۰ ۰ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۰ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۷,۷۳۶,۴۱۱,۷۸۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۱۷۲,۲۴۲ ۱,۱۶۷,۲۳۲ ۰ ۴,۶۲۳ ۳,۷۰۰,۳۶۸ ۷,۱۲۵ ۷۲۱,۱۲۱ ۲,۹۷۹,۲۴۷ ۳,۴۷۷,۴۷۳,۷۱۷,۷۶۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۱۷۲,۱۵۲ ۱,۱۶۷,۱۴۶ ۰ ۶۰۷ ۳,۶۹۵,۷۴۵ ۱,۵۶۹ ۷۱۳,۹۹۶ ۲,۹۸۱,۷۴۹ ۳,۴۸۰,۱۳۶,۳۷۲,۵۰۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۱۶۴,۲۳۵ ۱,۱۵۹,۳۰۹ ۰ ۱۵۹,۹۹۶ ۳,۶۹۵,۱۳۸ ۴,۵۹۳ ۷۱۲,۴۲۷ ۲,۹۸۲,۷۱۱ ۳,۴۵۷,۸۸۲,۷۶۸,۵۳۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۱۶۱,۳۹۹ ۱,۱۵۶,۱۷۹ ۸۷ ۲۸۶,۳۰۲ ۳,۵۳۵,۱۴۲ ۵,۸۹۶ ۷۰۷,۸۳۴ ۲,۸۲۷,۳۰۸ ۳,۲۶۸,۸۷۴,۷۷۵,۳۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۱۵۵,۵۸۱ ۱,۱۴۹,۸۵۱ ۹۶ ۲۱,۱۷۸ ۳,۲۴۸,۸۴۰ ۳,۳۷۷ ۷۰۱,۹۳۸ ۲,۵۴۶,۹۰۲ ۲,۹۲۸,۵۵۷,۱۳۱,۶۴۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۱۷۶,۴۱۴ ۱,۱۷۰,۶۸۴ ۹۶ ۲۱,۱۷۸ ۳,۲۴۸,۸۴۰ ۳,۳۷۷ ۷۰۱,۹۳۸ ۲,۵۴۶,۹۰۲ ۲,۹۸۱,۶۱۶,۷۴۱,۰۱۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۱۸۳,۳۶۴ ۱,۱۷۷,۶۸۸ ۹۶ ۰ ۳,۲۲۷,۶۶۲ ۰ ۶۹۸,۵۶۱ ۲,۵۲۹,۱۰۱ ۲,۹۷۸,۴۹۱,۷۱۲,۳۸۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۱۹۱,۵۵۵ ۱,۱۸۶,۲۵۹ ۹۶ ۰ ۳,۲۲۷,۶۶۲ ۰ ۶۹۸,۵۶۱ ۲,۵۲۹,۱۰۱ ۳,۰۰۰,۱۶۷,۹۶۱,۰۷۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۱۹۱,۴۵۸ ۱,۱۸۶,۱۶۱ ۹۷ ۱۸۹,۷۸۰ ۳,۲۲۷,۶۶۲ ۲,۶۹۲ ۶۹۸,۵۶۱ ۲,۵۲۹,۱۰۱ ۲,۹۹۹,۹۲۱,۴۳۸,۶۷۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۱۹۱,۳۵۴ ۱,۱۸۵,۶۳۵ ۱۰۴ ۲۰,۹۷۳ ۳,۰۳۷,۸۸۲ ۲۵,۶۱۷ ۶۹۵,۸۶۹ ۲,۳۴۲,۰۱۳ ۲,۷۷۶,۷۷۱,۵۸۷,۷۷۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۱۸۷,۳۶۰ ۱,۱۸۲,۰۳۶ ۱۰۴ ۴۶,۵۹۴ ۳,۰۱۶,۹۰۹ ۵,۴۴۰ ۶۷۰,۲۵۲ ۲,۳۴۶,۶۵۷ ۲,۷۷۳,۸۳۲,۵۸۲,۴۴۶