صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۰۹,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۹۰,۰۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۴۵,۲۵۵,۴۶۸,۹۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۹,۴۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۹۷,۶۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۹۷,۶۰۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۳۹۹,۴۸۴ ۱,۳۹۷,۶۰۱ ۰ ۰ ۵,۶۲۶,۲۷۹ ۰ ۲,۰۱۶,۳۳۹ ۳,۶۰۹,۹۴۰ ۵,۰۴۵,۲۵۵,۴۶۸,۹۶۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۴۰۶,۸۴۷ ۱,۴۰۴,۹۶۹ ۰ ۰ ۵,۶۲۶,۲۷۹ ۰ ۲,۰۱۶,۳۳۹ ۳,۶۰۹,۹۴۰ ۵,۰۷۱,۸۵۵,۱۳۸,۰۵۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۴۰۶,۷۰۴ ۱,۴۰۴,۸۲۶ ۰ ۳,۷۱۹ ۵,۶۲۶,۲۷۹ ۱,۷۸۹ ۲,۰۱۶,۳۳۹ ۳,۶۰۹,۹۴۰ ۵,۰۷۱,۳۳۶,۸۳۵,۹۱۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۴۰۶,۵۵۹ ۱,۴۰۴,۶۸۰ ۰ ۱۹,۲۵۵ ۵,۶۲۲,۵۶۰ ۲,۵۶۹ ۲,۰۱۴,۵۵۰ ۳,۶۰۸,۰۱۰ ۵,۰۶۸,۱۰۱,۱۴۵,۹۶۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۴۰۶,۷۱۶ ۱,۴۰۴,۸۳۲ ۰ ۴,۳۳۲ ۵,۶۰۳,۳۰۵ ۲,۳۲۳ ۲,۰۱۱,۹۸۱ ۳,۵۹۱,۳۲۴ ۵,۰۴۵,۲۰۶,۱۶۶,۰۹۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۴۲۵,۳۹۹ ۱,۴۲۳,۵۱۵ ۰ ۴,۳۳۲ ۵,۶۰۳,۳۰۵ ۲,۳۲۳ ۲,۰۱۱,۹۸۱ ۳,۵۹۱,۳۲۴ ۵,۱۱۲,۳۰۲,۸۷۲,۳۸۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۴۱۹,۷۵۱ ۱,۴۱۷,۹۴۴ ۰ ۹۴۲ ۵,۵۹۸,۹۷۳ ۱,۲۳۷ ۲,۰۰۹,۶۵۸ ۳,۵۸۹,۳۱۵ ۵,۰۸۹,۴۴۹,۳۱۴,۰۹۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۴۱۷,۱۵۰ ۱,۴۱۵,۳۴۱ ۰ ۱۳,۶۶۴ ۵,۵۹۸,۰۳۱ ۰ ۲,۰۰۸,۴۲۱ ۳,۵۸۹,۶۱۰ ۵,۰۸۰,۵۲۲,۲۹۷,۴۸۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۴۰۷,۵۵۰ ۱,۴۰۵,۷۳۳ ۰ ۰ ۵,۵۸۴,۳۶۷ ۰ ۲,۰۰۸,۴۲۱ ۳,۵۷۵,۹۴۶ ۵,۰۲۶,۸۲۳,۶۰۵,۵۶۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۴۰۲,۱۸۱ ۱,۴۰۰,۳۶۳ ۰ ۰ ۵,۵۸۴,۳۶۷ ۰ ۲,۰۰۸,۴۲۱ ۳,۵۷۵,۹۴۶ ۵,۰۰۷,۶۲۱,۴۲۷,۶۳۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۴۰۲,۰۴۴ ۱,۴۰۰,۲۲۶ ۰ ۸۳,۵۳۷ ۵,۵۸۴,۳۶۷ ۸,۰۸۹ ۲,۰۰۸,۴۲۱ ۳,۵۷۵,۹۴۶ ۵,۰۰۷,۱۳۰,۹۹۳,۷۲۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۴۰۱,۹۰۳ ۱,۴۰۰,۰۴۵ ۰ ۲,۳۸۴ ۵,۵۰۰,۸۳۰ ۲,۰۵۷ ۲,۰۰۰,۳۳۲ ۳,۵۰۰,۴۹۸ ۴,۹۰۰,۸۵۴,۸۷۸,۸۸۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۴۰۳,۹۴۰ ۱,۴۰۲,۲۵۵ ۰ ۷۷,۹۱۲ ۵,۴۹۸,۴۴۶ ۵,۵۶۷ ۱,۹۹۸,۲۷۵ ۳,۵۰۰,۱۷۱ ۴,۹۰۸,۱۳۱,۶۴۹,۲۹۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۴۱۸,۱۱۹ ۱,۴۱۶,۳۸۳ ۰ ۵,۸۹۶ ۵,۴۲۰,۵۳۴ ۳,۵۱۴ ۱,۹۹۲,۷۰۸ ۳,۴۲۷,۸۲۶ ۴,۸۵۵,۱۱۴,۴۵۲,۴۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۴۱۰,۷۰۶ ۱,۴۰۸,۹۵۸ ۰ ۲۴,۵۲۰ ۵,۴۱۴,۶۳۸ ۸۲ ۱,۹۸۹,۱۹۴ ۳,۴۲۵,۴۴۴ ۴,۸۲۶,۳۰۶,۲۴۶,۵۹۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۴۱۰,۰۳۸ ۱,۴۰۸,۲۸۶ ۰ ۰ ۵,۳۹۰,۱۱۸ ۰ ۱,۹۸۹,۱۱۲ ۳,۴۰۱,۰۰۶ ۴,۷۸۹,۵۹۰,۲۹۲,۶۵۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۴۱۴,۳۴۳ ۱,۴۱۲,۷۲۶ ۰ ۰ ۵,۳۹۰,۱۱۸ ۰ ۱,۹۸۹,۱۱۲ ۳,۴۰۱,۰۰۶ ۴,۸۰۴,۶۸۹,۸۴۳,۶۵۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۴۱۴,۱۹۷ ۱,۴۱۲,۵۸۰ ۰ ۱۰,۳۷۱ ۵,۳۹۰,۱۱۸ ۷,۰۰۹ ۱,۹۸۹,۱۱۲ ۳,۴۰۱,۰۰۶ ۴,۸۰۴,۱۹۴,۲۲۳,۶۰۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱,۴۱۴,۰۴۸ ۱,۴۱۲,۴۳۰ ۰ ۱۰,۸۲۸ ۵,۳۷۹,۷۴۷ ۱۲,۴۹۵ ۱,۹۸۲,۱۰۳ ۳,۳۹۷,۶۴۴ ۴,۷۹۸,۹۳۳,۶۲۷,۵۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱,۴۱۲,۴۰۱ ۱,۴۱۰,۷۷۴ ۰ ۴,۰۳۱ ۵,۳۶۸,۹۱۹ ۸۴۵ ۱,۹۶۹,۶۰۸ ۳,۳۹۹,۳۱۱ ۴,۷۹۵,۶۵۷,۹۵۴,۹۱۸