اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 106,744
تعداد واحدهای باقی مانده: 93,256
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 107,502,613,656
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,258
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,107
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,001,723
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین احمدی ,بهاره حیدری مقدم , ,علی اسکینی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 1,009,258 1,007,107 5,384- 0 138,237 0 35,228 106,744 107,502,613,656
  2 1397/12/26 1,005,371 1,003,232 5,387- 21 138,237 1,936 35,228 106,744 107,089,015,088
  3 1397/12/25 1,019,556 1,017,500 5,292- 0 138,216 0 33,292 108,659 110,560,581,992
  4 1397/12/25 1,002,056 1,000,000 5,292- 0 138,216 0 33,292 108,659 108,659,049,492
  5 1397/12/24 1,018,153 1,015,970 5,620- 0 138,216 0 33,292 108,659 110,394,277,018
  6 1397/12/23 1,017,469 1,015,286 5,242- 0 138,216 43 33,292 108,659 110,319,966,823
  7 1397/12/22 1,017,162 1,014,980 5,241- 0 138,216 0 33,249 108,702 110,330,331,513
  8 1397/12/21 1,016,087 1,013,833 5,241- 0 138,216 0 33,249 108,702 110,205,653,679
  9 1397/12/20 1,016,647 1,014,292 5,165- 0 138,216 0 33,249 108,702 110,255,526,607
  10 1397/12/19 1,012,570 1,010,131 1,440- 0 138,216 0 33,249 108,702 109,803,205,926
  11 1397/12/18 1,010,964 1,008,993 1,439- 0 138,216 0 33,249 108,702 109,679,597,019
  12 1397/12/17 1,009,721 1,007,960 0 0 138,216 0 33,249 108,702 109,567,285,921
  13 1397/12/16 1,009,414 1,007,654 0 8,151 138,216 279 33,249 108,702 109,533,979,873
  14 1397/12/15 1,009,102 1,007,204 0 0 130,065 0 32,970 100,830 101,556,422,222
  15 1397/12/14 1,010,629 1,008,715 3,373- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,708,780,624
  16 1397/12/13 1,011,505 1,009,579 3,373- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,795,861,586
  17 1397/12/12 1,010,404 1,008,484 3,373- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,685,462,987
  18 1397/12/11 1,008,347 1,006,427 2,756- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,478,003,702
  19 1397/12/10 1,006,415 1,004,490 556- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,282,686,326
  20 1397/12/09 1,005,350 1,003,426 178 0 130,065 0 32,970 100,830 101,175,453,863