اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 137,123
تعداد واحدهای باقی مانده: 62,877
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 138,279,320,744
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,012,848
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,008,433
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,734
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین احمدی ,بهاره حیدری مقدم , ,علی اسکینی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/29 1,012,848 1,008,433 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 138,279,320,744
  2 1398/02/28 1,010,019 1,005,634 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 137,895,563,964
  3 1398/02/27 1,004,749 1,000,438 6,302 0 173,754 0 38,329 137,123 137,183,094,683
  4 1398/02/26 1,004,530 1,000,219 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 137,153,008,817
  5 1398/02/25 1,023,844 1,019,533 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 139,801,383,594
  6 1398/02/25 1,004,311 1,000,000 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 137,122,960,035
  7 1398/02/24 1,023,233 1,018,892 8,803 0 173,754 0 38,329 137,123 139,713,509,841
  8 1398/02/23 1,027,179 1,022,914 1,577- 0 173,754 0 38,329 137,123 140,264,977,906
  9 1398/02/22 1,019,733 1,015,574 21,075 0 173,754 142 38,329 137,123 139,258,516,590
  10 1398/02/21 1,021,130 1,016,963 21,054 0 173,754 0 38,187 137,265 139,593,453,511
  11 1398/02/20 1,020,428 1,016,337 15,325 0 173,754 0 38,187 137,265 139,507,538,711
  12 1398/02/19 1,020,210 1,016,119 15,325 0 173,754 0 38,187 137,265 139,477,607,605
  13 1398/02/18 1,027,141 1,023,040 8,186 0 173,754 0 38,187 137,265 140,427,574,821
  14 1398/02/17 1,018,426 1,014,446 5,986 0 173,754 0 38,187 137,265 139,247,932,058
  15 1398/02/16 1,011,706 1,007,709 4,550 145 173,754 0 38,187 137,265 138,323,159,695
  16 1398/02/15 1,017,930 1,013,834 4,830- 0 173,609 0 38,187 137,120 139,016,863,853
  17 1398/02/14 1,022,064 1,017,921 11,466- 0 173,609 0 38,187 137,120 139,577,325,737
  18 1398/02/13 1,015,906 1,011,843 5,372- 0 173,609 0 38,187 137,120 138,743,859,945
  19 1398/02/12 1,015,694 1,011,630 5,371- 0 173,609 0 38,187 137,120 138,714,742,689
  20 1398/02/11 1,010,103 1,006,047 0 0 173,609 0 38,187 137,120 137,949,168,544