اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,872
تعداد واحدهای باقی مانده: 99,128
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 100,854,626,645
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,624
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 999,828
قیمت آماری هر واحد (ریال): 986,632
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/01 1,001,624 999,828 13,196- 24 130,019 0 32,882 100,872 100,854,626,645
  2 1397/04/31 1,001,511 999,715 13,198- 0 129,995 0 32,882 100,848 100,819,258,204
  3 1397/04/30 1,001,529 999,731 13,199- 0 129,995 0 32,882 100,848 100,820,834,328
  4 1397/04/29 1,003,918 1,001,918 13,198- 0 129,995 0 32,882 100,848 101,041,462,971
  5 1397/04/28 1,003,686 1,001,686 13,198- 0 129,995 0 32,882 100,848 101,018,024,549
  6 1397/04/27 1,000,536 998,535 13,198- 0 129,995 0 32,882 100,848 100,700,295,418
  7 1397/04/26 1,002,405 1,000,305 13,991- 0 129,995 0 32,882 100,848 100,878,796,681
  8 1397/04/25 1,013,757 1,011,660 13,991- 0 129,995 3,735 32,882 100,848 102,023,915,629
  9 1397/04/25 1,002,097 1,000,000 13,991- 0 129,995 3,735 32,882 100,848 100,848,027,949
  10 1397/04/24 1,012,919 1,010,900 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,722,972,639
  11 1397/04/23 1,012,403 1,010,386 13,492- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,669,162,361
  12 1397/04/22 1,011,397 1,009,381 13,492- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,564,085,860
  13 1397/04/21 1,010,945 1,008,928 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,516,746,047
  14 1397/04/20 1,010,650 1,008,633 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,485,905,564
  15 1397/04/19 1,011,158 1,009,063 13,492- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,530,821,758
  16 1397/04/18 1,010,555 1,008,456 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,467,396,867
  17 1397/04/17 1,010,231 1,008,132 13,491- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,433,520,730
  18 1397/04/16 1,009,817 1,007,857 18,842- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,404,693,038
  19 1397/04/15 1,009,277 1,007,319 20,856- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,348,432,161
  20 1397/04/14 1,008,796 1,006,839 20,857- 0 129,995 0 25,412 104,583 105,298,195,420