صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۳۴,۲۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۶۵,۷۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۵۱,۰۹۸,۱۴۰,۲۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۳۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۵۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۵۳۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱,۰۰۷,۳۴۳ ۱,۰۰۵,۵۳۹ ۰ ۰ ۰ ۲,۳۹۲ ۰ ۳,۰۳۴,۲۹۰ ۳,۰۵۱,۰۹۸,۱۴۰,۲۹۴
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۹۹۹,۵۸۴ ۹۹۷,۷۷۶ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۱۷۱ ۰ ۳,۰۳۶,۶۸۲ ۳,۰۲۹,۹۲۷,۸۴۲,۶۷۹
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۹۹۱,۳۲۰ ۹۸۹,۵۲۳ ۰ ۰ ۰ ۸۹۲ ۰ ۳,۰۵۴,۸۵۳ ۳,۰۲۲,۸۴۶,۱۱۱,۶۶۸
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۹۹۲,۳۴۰ ۹۹۰,۵۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۵۵,۷۴۵ ۳,۰۲۶,۸۳۱,۲۷۰,۷۳۲
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۹۹۲,۸۹۵ ۹۹۱,۰۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۵۵,۷۴۵ ۳,۰۲۸,۵۱۹,۹۸۱,۵۰۷
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۹۹۲,۷۳۴ ۹۹۰,۹۲۹ ۰ ۰ ۰ ۷۵۰ ۰ ۳,۰۵۵,۷۴۵ ۳,۰۲۸,۰۲۵,۴۸۷,۵۹۳
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۹۹۲,۵۷۱ ۹۹۰,۷۶۷ ۰ ۰ ۰ ۲,۶۴۲ ۰ ۳,۰۵۶,۴۹۵ ۳,۰۲۸,۲۷۴,۵۹۱,۹۲۵
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۹۹۳,۳۱۱ ۹۹۱,۴۹۹ ۰ ۰ ۰ ۷,۱۹۱ ۰ ۳,۰۵۹,۱۳۷ ۳,۰۳۳,۱۳۰,۹۴۸,۸۳۳
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۹۹۴,۸۹۸ ۹۹۳,۰۷۸ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۷۴ ۰ ۳,۰۶۶,۳۲۸ ۳,۰۴۵,۱۰۳,۰۵۰,۱۴۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۹۹۴,۲۲۷ ۹۹۲,۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲,۵۶۳ ۰ ۳,۰۷۰,۵۰۲ ۳,۰۴۷,۱۶۷,۵۹۲,۱۰۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۹۹۴,۰۲۸ ۹۹۲,۲۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۳,۰۶۵ ۳,۰۵۹,۰۲۱,۰۵۱,۶۴۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۹۹۵,۰۷۳ ۹۹۳,۲۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۳,۰۶۵ ۳,۰۶۲,۱۶۳,۷۷۸,۵۴۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۹۹۴,۸۹۸ ۹۹۳,۰۴۶ ۰ ۰ ۰ ۸۱۹ ۰ ۳,۰۸۳,۰۶۵ ۳,۰۶۱,۶۲۵,۰۴۳,۳۶۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۹۹۴,۷۳۸ ۹۹۲,۸۸۶ ۰ ۰ ۰ ۴,۱۴۹ ۰ ۳,۰۸۳,۸۸۴ ۳,۰۶۱,۹۴۶,۷۶۹,۴۲۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۹۹۵,۶۳۶ ۹۹۳,۷۷۹ ۰ ۶,۷۰۷ ۰ ۸۱۱ ۰ ۳,۰۸۸,۰۳۳ ۳,۰۶۸,۸۲۳,۲۲۲,۶۴۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۹۹۸,۰۸۳ ۹۹۶,۲۳۶ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۴۰ ۰ ۳,۰۸۲,۱۳۷ ۳,۰۷۰,۵۳۷,۰۴۴,۶۸۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۹۹۹,۰۴۵ ۹۹۷,۱۸۷ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۳ ۰ ۳,۰۸۳,۳۷۷ ۳,۰۷۴,۷۰۴,۸۰۳,۰۴۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱,۰۰۱,۸۶۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۴,۸۸۰ ۳,۰۸۴,۸۸۱,۲۲۱,۵۲۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱,۰۰۸,۵۹۵ ۱,۰۰۶,۷۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۴,۸۸۰ ۳,۱۰۵,۶۵۴,۸۰۳,۴۴۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۱,۰۰۵,۸۷۱ ۱,۰۰۴,۰۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۰۸۴,۸۸۰ ۳,۰۹۷,۳۸۳,۵۵۰,۹۹۸
  مشاهده همه