اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,673
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,327
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,806,289,698
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,061,311
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,023,495
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,023,495
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 1,061,311 1,023,495 0 0 31,085 0 25,412 5,673 5,806,289,698
  2 1396/10/25 1,037,466 1,000,000 0 0 31,085 0 25,412 5,673 5,672,999,956
  3 1396/10/25 3,813,627 3,776,161 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,422,161,309
  4 1396/10/24 3,794,156 3,756,960 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,313,236,343
  5 1396/10/23 3,768,564 3,731,740 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,170,159,367
  6 1396/10/22 3,744,678 3,709,106 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,041,755,976
  7 1396/10/21 3,745,068 3,709,496 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,043,970,330
  8 1396/10/20 3,745,459 3,709,886 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,046,184,974
  9 1396/10/19 3,757,804 3,714,430 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,071,962,724
  10 1396/10/18 3,760,723 3,716,994 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,086,506,539
  11 1396/10/17 3,762,701 3,718,945 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,097,573,488
  12 1396/10/16 3,775,169 3,730,928 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,165,555,673
  13 1396/10/15 3,758,304 3,713,673 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,067,666,373
  14 1396/10/14 3,758,856 3,714,226 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,070,801,332
  15 1396/10/13 3,759,409 3,714,778 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,073,936,563
  16 1396/10/12 3,770,912 3,726,116 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,138,257,984
  17 1396/10/11 3,767,889 3,723,641 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,124,218,199
  18 1396/10/10 3,747,174 3,703,223 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,008,386,024
  19 1396/10/09 3,786,647 3,742,139 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,229,154,084
  20 1396/10/08 3,793,160 3,748,564 0 0 31,085 0 25,412 5,673 21,265,605,755
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق