اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 101,950
تعداد واحدهای باقی مانده: 98,050
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 103,568,289,169
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,843
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,873
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,330
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/20 1,017,843 1,015,873 6,543- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,568,289,169
  2 1397/02/19 1,017,604 1,015,635 6,544- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,543,961,711
  3 1397/02/18 1,016,633 1,014,667 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,445,281,291
  4 1397/02/17 1,016,642 1,014,626 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,441,096,620
  5 1397/02/16 1,016,167 1,014,149 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,392,529,093
  6 1397/02/15 1,015,380 1,013,364 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,312,425,127
  7 1397/02/14 1,014,749 1,012,729 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,247,685,385
  8 1397/02/13 1,014,439 1,012,418 7,269- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,215,999,020
  9 1397/02/12 1,014,202 1,012,182 7,270- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,191,910,265
  10 1397/02/11 1,013,966 1,011,946 7,270- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,167,847,042
  11 1397/02/10 1,014,143 1,012,074 9,587- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,180,911,123
  12 1397/02/09 1,014,354 1,012,284 10,022- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,202,332,950
  13 1397/02/08 1,013,200 1,011,130 7,702- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,084,743,057
  14 1397/02/07 1,012,639 1,010,569 7,703- 0 127,362 0 25,412 101,950 103,027,465,654
  15 1397/02/06 1,012,294 1,010,223 7,702- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,992,279,702
  16 1397/02/05 1,012,061 1,009,991 7,703- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,968,550,389
  17 1397/02/04 1,011,480 1,009,409 13,192- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,909,245,451
  18 1397/02/03 1,010,746 1,008,690 13,191- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,835,956,936
  19 1397/02/02 1,010,056 1,007,983 13,191- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,763,916,346
  20 1397/02/01 1,010,058 1,007,983 5,092- 0 127,362 0 25,412 101,950 102,763,825,344
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق