اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 137,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 62,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 137,915,018,330
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,193
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,754
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,012,055
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین احمدی ,بهاره حیدری مقدم , ,علی اسکینی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/04 1,009,193 1,005,754 6,301 0 173,757 0 38,329 137,126 137,915,018,330
  2 1398/03/03 1,006,287 1,002,870 6,301 0 173,757 0 38,329 137,126 137,519,504,381
  3 1398/03/02 1,006,069 1,002,652 6,302 0 173,757 0 38,329 137,126 137,489,710,002
  4 1398/03/01 1,005,852 1,002,435 6,302 3 173,757 0 38,329 137,126 137,459,952,047
  5 1398/02/31 1,008,266 1,004,040 6,302 0 173,754 0 38,329 137,123 137,677,014,927
  6 1398/02/30 1,009,294 1,004,936 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 137,799,777,988
  7 1398/02/29 1,012,848 1,008,433 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 138,279,320,744
  8 1398/02/28 1,010,019 1,005,634 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 137,895,563,964
  9 1398/02/27 1,004,749 1,000,438 6,302 0 173,754 0 38,329 137,123 137,183,094,683
  10 1398/02/26 1,004,530 1,000,219 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 137,153,008,817
  11 1398/02/25 1,023,844 1,019,533 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 139,801,383,594
  12 1398/02/25 1,004,311 1,000,000 6,301 0 173,754 0 38,329 137,123 137,122,960,035
  13 1398/02/24 1,023,233 1,018,892 8,803 0 173,754 0 38,329 137,123 139,713,509,841
  14 1398/02/23 1,027,179 1,022,914 1,577- 0 173,754 0 38,329 137,123 140,264,977,906
  15 1398/02/22 1,019,733 1,015,574 21,075 0 173,754 142 38,329 137,123 139,258,516,590
  16 1398/02/21 1,021,130 1,016,963 21,054 0 173,754 0 38,187 137,265 139,593,453,511
  17 1398/02/20 1,020,428 1,016,337 15,325 0 173,754 0 38,187 137,265 139,507,538,711
  18 1398/02/19 1,020,210 1,016,119 15,325 0 173,754 0 38,187 137,265 139,477,607,605
  19 1398/02/18 1,027,141 1,023,040 8,186 0 173,754 0 38,187 137,265 140,427,574,821
  20 1398/02/17 1,018,426 1,014,446 5,986 0 173,754 0 38,187 137,265 139,247,932,058