صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۱۰,۱۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹,۸۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۰۵,۱۷۵,۳۱۲,۲۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۱۰,۳۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۰۷,۵۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۰۷,۵۷۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۳۱۰,۳۶۱ ۱,۳۰۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۴,۱۷۰,۵۷۴ ۰ ۱,۲۶۰,۴۶۹ ۲,۹۱۰,۱۰۵ ۳,۸۰۵,۱۷۵,۳۱۲,۲۶۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۳۱۰,۲۵۱ ۱,۳۰۷,۴۶۳ ۰ ۲,۱۳۷ ۴,۱۷۰,۵۷۴ ۱۰,۲۶۲ ۱,۲۶۰,۴۶۹ ۲,۹۱۰,۱۰۵ ۳,۸۰۴,۸۵۵,۵۳۲,۳۰۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۳۱۰,۱۴۰ ۱,۳۰۷,۳۶۰ ۰ ۰ ۴,۱۶۸,۴۳۷ ۵,۷۳۲ ۱,۲۵۰,۲۰۷ ۲,۹۱۸,۲۳۰ ۳,۸۱۵,۱۷۶,۸۱۳,۹۷۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۳۰۷,۲۴۱ ۱,۳۰۴,۴۸۳ ۰ ۰ ۴,۱۶۸,۴۳۷ ۰ ۱,۲۴۴,۴۷۵ ۲,۹۲۳,۹۶۲ ۳,۸۱۴,۲۵۸,۱۷۷,۹۹۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۳۱۲,۶۳۰ ۱,۳۰۹,۸۳۴ ۰ ۰ ۴,۱۶۸,۴۳۷ ۰ ۱,۲۴۴,۴۷۵ ۲,۹۲۳,۹۶۲ ۳,۸۲۹,۹۰۵,۲۹۵,۰۸۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۳۱۲,۵۰۷ ۱,۳۰۹,۷۱۱ ۰ ۰ ۴,۱۶۸,۴۳۷ ۴۶,۲۳۷ ۱,۲۴۴,۴۷۵ ۲,۹۲۳,۹۶۲ ۳,۸۲۹,۵۴۴,۶۶۳,۳۰۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۳۱۲,۳۴۰ ۱,۳۰۹,۵۸۸ ۰ ۰ ۴,۱۶۸,۴۳۷ ۰ ۱,۱۹۸,۲۳۸ ۲,۹۷۰,۱۹۹ ۳,۸۸۹,۷۳۵,۸۴۴,۵۴۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۳۱۵,۷۰۱ ۱,۳۱۲,۹۲۱ ۰ ۰ ۴,۱۶۸,۴۳۷ ۰ ۱,۱۹۸,۲۳۸ ۲,۹۷۰,۱۹۹ ۳,۸۹۹,۶۳۷,۲۹۱,۱۰۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۳۱۵,۶۲۲ ۱,۳۱۲,۸۴۲ ۰ ۱,۹۰۰ ۴,۱۶۸,۴۳۷ ۱۵,۴۲۶ ۱,۱۹۸,۲۳۸ ۲,۹۷۰,۱۹۹ ۳,۸۹۹,۴۰۲,۸۷۵,۹۴۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۳۱۵,۵۲۴ ۱,۳۱۲,۷۵۸ ۰ ۱۰,۹۱۰ ۴,۱۶۶,۵۳۷ ۱۰,۸۲۷ ۱,۱۸۲,۸۱۲ ۲,۹۸۳,۷۲۵ ۳,۹۱۶,۹۰۷,۵۱۰,۱۱۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۳۲۲,۴۶۳ ۱,۳۱۹,۶۴۰ ۰ ۰ ۴,۱۵۵,۶۲۷ ۳,۴۵۶ ۱,۱۷۱,۹۸۵ ۲,۹۸۳,۶۴۲ ۳,۹۳۷,۳۳۲,۸۲۴,۶۲۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۳۱۸,۱۰۹ ۱,۳۱۵,۳۰۵ ۰ ۱,۸۵۶ ۴,۱۵۵,۶۲۷ ۶,۷۰۴ ۱,۱۶۸,۵۲۹ ۲,۹۸۷,۰۹۸ ۳,۹۲۸,۹۴۳,۵۲۳,۳۶۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۳۱۱,۳۵۳ ۱,۳۰۸,۶۰۰ ۰ ۵۳۹ ۴,۱۵۳,۷۷۱ ۶۲۵ ۱,۱۶۱,۸۲۵ ۲,۹۹۱,۹۴۶ ۳,۹۱۵,۲۵۹,۲۷۷,۳۳۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۳۱۰,۹۱۸ ۱,۳۰۸,۱۶۹ ۰ ۰ ۴,۱۵۳,۲۳۲ ۰ ۱,۱۶۱,۲۰۰ ۲,۹۹۲,۰۳۲ ۳,۹۱۴,۰۸۴,۰۸۵,۳۶۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۳۱۶,۲۸۸ ۱,۳۱۳,۴۹۲ ۰ ۰ ۴,۱۵۳,۲۳۲ ۰ ۱,۱۶۱,۲۰۰ ۲,۹۹۲,۰۳۲ ۳,۹۳۰,۰۰۸,۹۴۳,۶۷۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۳۱۶,۲۰۷ ۱,۳۱۳,۴۱۱ ۰ ۷۷,۶۹۴ ۴,۱۵۳,۲۳۲ ۲,۷۷۷ ۱,۱۶۱,۲۰۰ ۲,۹۹۲,۰۳۲ ۳,۹۲۹,۷۶۸,۱۲۹,۴۹۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۳۳۷,۰۴۰ ۱,۳۳۴,۲۴۴ ۰ ۷۷,۶۹۴ ۴,۱۵۳,۲۳۲ ۲,۷۷۷ ۱,۱۶۱,۲۰۰ ۲,۹۹۲,۰۳۲ ۳,۹۹۲,۱۰۱,۱۳۲,۱۴۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۳۳۶,۹۵۷ ۱,۳۳۴,۰۸۹ ۰ ۲,۶۱۸ ۴,۰۷۵,۵۳۸ ۴,۵۶۶ ۱,۱۵۸,۴۲۳ ۲,۹۱۷,۱۱۵ ۳,۸۹۱,۶۹۱,۸۱۶,۰۱۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۳۳۶,۲۴۶ ۱,۳۳۳,۳۶۵ ۰ ۰ ۴,۰۷۲,۹۲۰ ۸,۹۵۳ ۱,۱۵۳,۸۵۷ ۲,۹۱۹,۰۶۳ ۳,۸۹۲,۱۷۵,۰۴۴,۳۶۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۳۴۴,۳۷۸ ۱,۳۴۱,۴۶۷ ۰ ۷۳۵ ۴,۰۷۲,۹۲۰ ۴,۸۹۸ ۱,۱۴۴,۹۰۴ ۲,۹۲۸,۰۱۶ ۳,۹۲۷,۸۳۸,۲۷۴,۴۵۱