صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۴۴,۹۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۱۵۵,۰۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۴۹,۱۰۰,۶۴۱,۳۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۰,۱۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۸۸,۱۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۸۸,۱۲۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱,۳۹۰,۱۰۹ ۱,۳۸۸,۱۲۷ ۰ ۰ ۵,۷۰۶,۷۷۳ ۰ ۲,۸۶۱,۸۶۰ ۲,۸۴۴,۹۱۳ ۳,۹۴۹,۱۰۰,۶۴۱,۳۵۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱,۳۹۶,۴۳۱ ۱,۳۹۴,۴۳۳ ۰ ۰ ۵,۷۰۶,۷۷۳ ۳۵,۵۶۱ ۲,۸۶۱,۸۶۰ ۲,۸۴۴,۹۱۳ ۳,۹۶۷,۰۴۱,۶۵۵,۹۲۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱,۳۹۶,۲۱۴ ۱,۳۹۴,۲۴۱ ۰ ۰ ۵,۷۰۶,۷۷۳ ۰ ۲,۸۲۶,۲۹۹ ۲,۸۸۰,۴۷۴ ۴,۰۱۶,۰۷۶,۰۵۶,۸۸۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۳۹۸,۰۳۲ ۱,۳۹۵,۹۸۰ ۰ ۰ ۵,۷۰۶,۷۷۳ ۰ ۲,۸۲۶,۲۹۹ ۲,۸۸۰,۴۷۴ ۴,۰۲۱,۰۸۳,۹۱۴,۲۱۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۳۹۷,۸۴۴ ۱,۳۹۵,۷۹۱ ۰ ۰ ۵,۷۰۶,۷۷۳ ۳۴۶,۰۴۶ ۲,۸۲۶,۲۹۹ ۲,۸۸۰,۴۷۴ ۴,۰۲۰,۵۴۰,۳۵۲,۹۳۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۳۹۷,۴۳۱ ۱,۳۹۵,۵۹۹ ۰ ۲,۸۰۱ ۵,۷۰۶,۷۷۳ ۱۵۴,۸۷۲ ۲,۴۸۰,۲۵۳ ۳,۲۲۶,۵۲۰ ۴,۵۰۲,۹۲۸,۴۴۱,۸۷۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۳۹۵,۴۳۱ ۱,۳۹۳,۶۹۴ ۰ ۰ ۵,۷۰۳,۹۷۲ ۳۷,۳۶۸ ۲,۳۲۵,۳۸۱ ۳,۳۷۸,۵۹۱ ۴,۷۰۸,۷۲۱,۲۱۲,۹۵۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۳۹۹,۹۶۲ ۱,۳۹۸,۲۳۲ ۰ ۲,۶۷۳ ۵,۷۰۳,۹۷۲ ۱۱,۳۷۳ ۲,۲۸۸,۰۱۳ ۳,۴۱۵,۹۵۹ ۴,۷۷۶,۳۰۴,۰۹۵,۰۲۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۴۰۲,۰۸۴ ۱,۴۰۰,۳۳۸ ۰ ۰ ۵,۷۰۱,۲۹۹ ۰ ۲,۲۷۶,۶۴۰ ۳,۴۲۴,۶۵۹ ۴,۷۹۵,۶۷۹,۰۸۲,۵۹۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۴۰۴,۲۹۶ ۱,۴۰۲,۵۳۵ ۰ ۰ ۵,۷۰۱,۲۹۹ ۰ ۲,۲۷۶,۶۴۰ ۳,۴۲۴,۶۵۹ ۴,۸۰۳,۲۰۳,۹۴۸,۶۵۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۴۰۴,۱۴۵ ۱,۴۰۲,۳۸۴ ۰ ۰ ۵,۷۰۱,۲۹۹ ۰ ۲,۲۷۶,۶۴۰ ۳,۴۲۴,۶۵۹ ۴,۸۰۲,۶۸۶,۹۶۳,۲۳۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۴۰۴,۱۴۵ ۱,۴۰۲,۳۸۴ ۰ ۰ ۵,۷۰۱,۲۹۹ ۰ ۲,۲۷۶,۶۴۰ ۳,۴۲۴,۶۵۹ ۴,۸۰۲,۶۸۶,۹۶۳,۲۳۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۴۰۳,۹۸۸ ۱,۴۰۲,۲۲۷ ۰ ۰ ۵,۷۰۱,۲۹۹ ۲,۶۸۵ ۲,۲۷۶,۶۴۰ ۳,۴۲۴,۶۵۹ ۴,۸۰۲,۱۴۸,۰۲۴,۴۶۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۴۰۳,۸۲۹ ۱,۴۰۲,۰۶۹ ۰ ۲,۵۰۶ ۵,۷۰۱,۲۹۹ ۲,۰۷۴ ۲,۲۷۳,۹۵۵ ۳,۴۲۷,۳۴۴ ۴,۸۰۵,۳۷۴,۱۹۸,۲۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۳۹۶,۴۳۰ ۱,۳۹۴,۷۶۷ ۰ ۰ ۵,۶۹۸,۷۹۳ ۱,۹۵۸ ۲,۲۷۱,۸۸۱ ۳,۴۲۶,۹۱۲ ۴,۷۷۹,۷۴۲,۱۴۱,۴۱۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۳۸۹,۲۸۴ ۱,۳۸۷,۶۰۴ ۰ ۰ ۵,۶۹۸,۷۹۳ ۱۵,۴۹۰ ۲,۲۶۹,۹۲۳ ۳,۴۲۸,۸۷۰ ۴,۷۵۷,۹۱۲,۴۶۵,۸۷۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۳۹۰,۷۵۱ ۱,۳۸۸,۹۵۱ ۰ ۸۶۵ ۵,۶۹۸,۷۹۳ ۲,۹۷۷ ۲,۲۵۴,۴۳۳ ۳,۴۴۴,۳۶۰ ۴,۷۸۴,۰۴۶,۴۲۹,۱۴۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۳۸۶,۸۹۲ ۱,۳۸۵,۱۰۹ ۰ ۰ ۵,۶۹۷,۹۲۸ ۰ ۲,۲۵۱,۴۵۶ ۳,۴۴۶,۴۷۲ ۴,۷۷۳,۷۳۷,۸۴۵,۲۶۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۳۸۶,۲۱۷ ۱,۳۸۴,۴۳۰ ۰ ۰ ۵,۶۹۷,۹۲۸ ۰ ۲,۲۵۱,۴۵۶ ۳,۴۴۶,۴۷۲ ۴,۷۷۱,۴۰۰,۳۹۳,۴۸۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۳۸۶,۰۶۶ ۱,۳۸۴,۲۷۹ ۰ ۰ ۵,۶۹۷,۹۲۸ ۳,۱۴۶ ۲,۲۵۱,۴۵۶ ۳,۴۴۶,۴۷۲ ۴,۷۷۰,۸۷۹,۳۲۶,۳۷۶