صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۵,۲۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴,۷۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۵,۲۹۴,۲۰۴,۵۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۲۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۱۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۱۴۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۰۰۵,۲۰۱ ۱,۰۰۰,۱۴۴ ۰ ۰ ۵۲۶,۹۱۴ ۰ ۷۹,۵۸۲ ۴۴۵,۲۳۰ ۴۴۵,۲۹۴,۲۰۴,۵۸۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۰۰۵,۱۲۹ ۱,۰۰۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۲۶,۹۱۴ ۰ ۷۹,۵۸۲ ۴۴۵,۲۳۰ ۴۴۵,۲۶۲,۰۰۳,۵۹۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۰۴۱,۰۵۵ ۱,۰۳۵,۹۹۸ ۰ ۱,۴۰۱ ۵۲۶,۹۱۴ ۲۰۰ ۷۹,۵۸۲ ۴۴۵,۲۳۰ ۴۶۱,۲۵۷,۲۳۹,۸۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۰۰۵,۰۵۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۴۰۱ ۵۲۶,۹۱۴ ۲۰۰ ۷۹,۵۸۲ ۴۴۵,۲۳۰ ۴۴۵,۲۲۹,۸۵۰,۳۰۹
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۰۴۰,۹۸۱ ۱,۰۳۵,۹۱۰ ۰ ۶,۲۰۸ ۵۲۴,۱۱۲ ۰ ۷۹,۱۸۲ ۴۴۴,۰۲۹ ۴۵۹,۹۷۳,۹۲۱,۳۵۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۲۹,۷۴۷ ۱,۰۲۴,۸۰۰ ۱۱,۱۷۸ ۸,۵۷۳ ۵۱۷,۹۰۴ ۰ ۷۹,۱۸۲ ۴۳۷,۸۲۱ ۴۴۸,۶۷۹,۰۰۱,۴۳۴
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۳۵,۲۹۳ ۱,۰۳۰,۱۱۷ ۸,۷۱۲ ۵,۹۴۷ ۵۰۹,۳۳۱ ۰ ۷۹,۱۸۲ ۴۲۹,۲۴۸ ۴۴۲,۱۷۵,۶۵۲,۷۲۴
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۳۹,۹۵۴ ۱,۰۳۴,۶۲۸ ۸,۷۹۲ ۵,۲۴۳ ۵۰۳,۳۸۴ ۱۷ ۷۹,۱۸۲ ۴۲۳,۳۰۱ ۴۳۷,۹۵۹,۰۷۵,۶۸۳
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۲۷,۸۶۳ ۱,۰۲۲,۷۰۳ ۸,۹۰۲ ۰ ۴۹۸,۱۴۱ ۰ ۷۹,۱۶۵ ۴۱۸,۰۷۵ ۴۲۷,۵۶۶,۵۵۵,۶۶۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۱۹,۳۳۷ ۱,۰۱۴,۷۶۸ ۸,۹۰۳ ۰ ۴۹۸,۱۴۱ ۰ ۷۹,۱۶۵ ۴۱۸,۰۷۵ ۴۲۴,۲۴۹,۳۰۷,۳۴۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۹,۲۵۸ ۱,۰۱۴,۶۸۹ ۸,۹۰۲ ۷,۵۰۰ ۴۹۸,۱۴۱ ۱۶۱ ۷۹,۱۶۵ ۴۱۸,۰۷۵ ۴۲۴,۲۱۶,۱۷۰,۹۹۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۱۹,۱۷۷ ۱,۰۱۴,۵۲۷ ۹,۰۶۱ ۳,۹۶۳ ۴۹۰,۶۴۱ ۵۳۳ ۷۹,۰۰۴ ۴۱۰,۷۳۶ ۴۱۶,۷۰۲,۵۹۹,۳۳۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۲۱,۰۱۹ ۱,۰۱۶,۳۳۲ ۸,۹۱۴ ۱۲,۳۳۵ ۴۸۶,۶۷۸ ۲,۲۳۲ ۷۸,۴۷۱ ۴۰۷,۳۰۶ ۴۱۳,۹۵۸,۲۱۲,۸۲۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۲۴,۶۲۲ ۱,۰۱۹,۷۵۲ ۹,۵۱۳ ۲۰,۰۰۸ ۴۷۴,۳۴۳ ۰ ۷۶,۲۳۹ ۳۹۷,۲۰۳ ۴۰۵,۰۴۸,۴۴۳,۸۵۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۱۹,۹۹۳ ۱,۰۱۴,۹۸۳ ۱۰,۲۷۸ ۸,۰۹۹ ۴۵۴,۳۳۵ ۰ ۷۶,۲۳۹ ۳۷۷,۱۹۵ ۳۸۲,۸۴۶,۶۴۸,۴۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۲۵,۹۴۰ ۱,۰۲۰,۷۲۸ ۱۰,۳۴۹ ۰ ۴۴۶,۲۳۶ ۰ ۷۶,۲۳۹ ۳۶۹,۰۹۶ ۳۷۶,۷۴۶,۵۹۹,۲۶۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۲۶,۰۸۹ ۱,۰۲۰,۸۵۷ ۱۰,۴۸۴ ۰ ۴۴۶,۲۳۶ ۰ ۷۶,۲۳۹ ۳۶۹,۰۹۶ ۳۷۶,۷۹۴,۳۸۰,۲۵۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۲۵,۹۹۶ ۱,۰۲۰,۷۶۵ ۱۰,۴۸۳ ۱۳,۹۶۶ ۴۴۶,۲۳۶ ۲۹۳ ۷۶,۲۳۹ ۳۶۹,۰۹۶ ۳۷۶,۷۶۰,۲۷۶,۹۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۲۵,۹۲۹ ۱,۰۲۰,۴۹۶ ۱۰,۸۸۷ ۷,۴۳۳ ۴۳۲,۲۷۰ ۰ ۷۵,۹۴۶ ۳۵۵,۴۲۳ ۳۶۲,۷۰۷,۸۸۰,۳۴۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۰۲۶,۹۱۹ ۱,۰۲۱,۵۳۰ ۱۱,۱۷۱ ۴۴,۱۴۰ ۴۲۴,۸۳۷ ۱۷۸ ۷۵,۹۴۶ ۳۴۷,۹۹۰ ۳۵۵,۴۸۲,۰۸۷,۵۴۶