اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,830
تعداد واحدهای باقی مانده: 99,170
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 101,221,607,503
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,005,455
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,003,884
قیمت آماری هر واحد (ریال): 990,683
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین احمدی , ,علی اسکینی ,احسان احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/31 1,005,455 1,003,884 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,221,607,503
  2 1397/06/30 1,005,746 1,004,189 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,252,328,578
  3 1397/06/29 1,005,340 1,003,783 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,211,423,304
  4 1397/06/28 1,004,935 1,003,378 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,170,563,410
  5 1397/06/27 1,004,530 1,002,973 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,129,748,848
  6 1397/06/26 1,003,381 1,001,829 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 101,014,440,966
  7 1397/06/25 1,023,572 1,022,109 13,200- 0 130,065 0 32,970 100,830 103,059,291,428
  8 1397/06/25 1,001,463 1,000,000 13,200- 0 130,065 0 32,970 100,830 100,830,040,958
  9 1397/06/24 1,019,999 1,018,539 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,699,273,071
  10 1397/06/23 1,018,222 1,016,775 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,521,373,929
  11 1397/06/22 1,017,812 1,016,364 13,200- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,480,023,093
  12 1397/06/21 1,017,403 1,015,955 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,438,716,999
  13 1397/06/20 1,015,348 1,013,916 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,233,141,214
  14 1397/06/19 1,014,542 1,013,183 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,159,207,728
  15 1397/06/18 1,014,130 1,012,844 13,200- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,125,108,974
  16 1397/06/17 1,013,989 1,012,702 13,201- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,110,721,702
  17 1397/06/16 1,014,974 1,013,685 11,734- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,209,816,193
  18 1397/06/15 1,013,410 1,012,121 11,734- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,052,117,384
  19 1397/06/14 1,013,005 1,011,715 11,734- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,011,264,943
  20 1397/06/13 1,012,636 1,011,344 11,734- 0 130,065 88 32,970 100,830 101,973,801,948