صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۷,۵۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۲,۴۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶۰,۹۴۲,۰۱۸,۸۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۱۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۶۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۶۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۰۴۱,۱۰۰ ۱,۰۳۶,۶۴۳ ۰ ۸۶,۶۷۸ ۷۶۶,۲۹۳ ۷,۷۶۶ ۱۲۶,۶۱۲ ۶۳۷,۵۷۹ ۶۶۰,۹۴۲,۰۱۸,۸۸۹
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۰۳۵,۶۳۴ ۱,۰۳۰,۶۲۹ ۰ ۲۲,۵۹۹ ۶۷۹,۶۱۵ ۷۶ ۱۱۸,۸۴۶ ۵۵۸,۶۶۷ ۵۷۵,۷۷۸,۲۵۶,۲۱۴
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۳۸,۴۵۳ ۱,۰۳۳,۴۶۰ ۰ ۱۹,۸۶۳ ۶۵۷,۰۱۶ ۱ ۱۱۸,۷۷۰ ۵۳۶,۱۴۴ ۵۵۴,۰۸۳,۶۴۲,۳۴۶
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۳۵,۵۴۴ ۱,۰۳۰,۶۰۸ ۰ ۲۹ ۶۳۷,۱۵۳ ۰ ۱۱۸,۷۶۹ ۵۱۶,۲۸۲ ۵۳۲,۰۸۴,۳۸۰,۲۳۵
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۳۴,۲۲۸ ۱,۰۲۹,۳۷۶ ۰ ۰ ۶۳۷,۱۲۴ ۰ ۱۱۸,۷۶۹ ۵۱۶,۲۵۳ ۵۳۱,۴۱۸,۶۵۸,۹۸۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۳۴,۱۷۳ ۱,۰۲۹,۳۲۲ ۰ ۱۴,۸۳۶ ۶۳۷,۱۲۴ ۶۵۹ ۱۱۸,۷۶۹ ۵۱۶,۲۵۳ ۵۳۱,۳۹۰,۳۶۳,۱۹۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۳۴,۱۱۲ ۱,۰۲۹,۱۲۴ ۰ ۱۲,۱۲۷ ۶۲۲,۲۸۸ ۳۳۸ ۱۱۸,۱۱۰ ۵۰۲,۰۷۶ ۵۱۶,۶۹۸,۲۳۹,۱۴۰
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۳۳,۶۶۱ ۱,۰۲۸,۵۶۲ ۰ ۱۲۱ ۶۱۰,۱۶۱ ۲۸۳ ۱۱۷,۷۷۲ ۴۹۰,۲۸۷ ۵۰۴,۲۹۰,۴۳۲,۵۸۱
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۲۸,۳۸۳ ۱,۰۲۳,۱۷۴ ۰ ۲۰۹ ۶۱۰,۰۴۰ ۴۳ ۱۱۷,۴۸۹ ۴۹۰,۴۴۹ ۵۰۱,۸۱۴,۸۵۱,۳۴۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۲۰,۶۴۷ ۱,۰۱۵,۴۷۵ ۰ ۳۰۶ ۶۰۹,۸۳۱ ۰ ۱۱۷,۴۴۶ ۴۹۰,۲۸۳ ۴۹۷,۸۷۰,۳۴۳,۱۸۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۲۴,۰۶۰ ۱,۰۱۸,۸۳۷ ۰ ۰ ۶۰۹,۵۲۵ ۰ ۱۱۷,۴۴۶ ۴۸۹,۹۷۷ ۴۹۹,۲۰۶,۵۶۸,۵۴۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۱۸,۶۹۲ ۱,۰۱۳,۶۰۰ ۰ ۰ ۶۰۹,۵۲۵ ۰ ۱۱۷,۴۴۶ ۴۸۹,۹۷۷ ۴۹۶,۶۴۰,۸۹۸,۵۲۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۱۸,۶۴۴ ۱,۰۱۳,۵۵۳ ۰ ۰ ۶۰۹,۵۲۵ ۴۰۸ ۱۱۷,۴۴۶ ۴۸۹,۹۷۷ ۴۹۶,۶۱۷,۵۹۶,۳۴۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۰۱۸,۵۷۶ ۱,۰۱۳,۴۸۹ ۰ ۵,۰۴۳ ۶۰۹,۵۲۵ ۹,۳۱۲ ۱۱۷,۰۳۸ ۴۹۰,۳۸۵ ۴۹۶,۹۹۹,۹۶۹,۳۰۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۱۳,۳۶۵ ۱,۰۰۸,۳۸۴ ۰ ۰ ۶۰۴,۴۸۲ ۱,۳۶۲ ۱۰۷,۷۲۶ ۴۹۴,۶۵۴ ۴۹۸,۸۰۱,۰۰۳,۹۲۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۵,۴۶۸ ۱,۰۰۰,۵۹۹ ۰ ۰ ۶۰۴,۴۸۲ ۲,۸۶۲ ۱۰۶,۳۶۴ ۴۹۶,۰۱۶ ۴۹۶,۳۱۳,۲۱۲,۲۲۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۴,۹۴۴ ۱,۰۰۰,۱۰۳ ۰ ۰ ۶۰۴,۴۸۲ ۵۸۰ ۱۰۳,۵۰۲ ۴۹۸,۸۷۸ ۴۹۸,۹۲۹,۳۲۹,۷۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۳۳,۸۲۹ ۱,۰۲۸,۸۸۸ ۰ ۰ ۶۰۴,۴۸۲ ۰ ۱۰۲,۹۲۲ ۴۹۹,۴۵۸ ۵۱۳,۸۸۶,۲۶۰,۵۱۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۲,۹۹۶ ۱,۰۰۸,۰۵۵ ۰ ۰ ۶۰۴,۴۸۲ ۰ ۱۰۲,۹۲۲ ۴۹۹,۴۵۸ ۵۰۳,۴۸۱,۰۵۲,۰۰۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۰۲۸,۵۲۳ ۱,۰۲۳,۶۵۳ ۰ ۰ ۶۰۴,۴۸۲ ۰ ۱۰۲,۹۲۲ ۴۹۹,۴۵۸ ۵۱۱,۲۷۱,۴۴۵,۹۶۹