اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/15
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,830
تعداد واحدهای باقی مانده: 99,170
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 102,052,117,384
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,013,410
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,121
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,387
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/15 1,013,410 1,012,121 11,734- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,052,117,384
  2 1397/06/14 1,013,005 1,011,715 11,734- 0 130,065 0 32,970 100,830 102,011,264,943
  3 1397/06/13 1,012,636 1,011,344 11,734- 0 130,065 88 32,970 100,830 101,973,801,948
  4 1397/06/12 1,011,406 1,010,174 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,944,712,754
  5 1397/06/11 1,010,556 1,009,096 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,835,900,541
  6 1397/06/10 1,009,238 1,007,780 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,703,109,121
  7 1397/06/09 1,008,691 1,007,233 11,723- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,647,970,057
  8 1397/06/08 1,008,377 1,006,919 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,616,244,948
  9 1397/06/07 1,008,063 1,006,605 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,584,554,383
  10 1397/06/06 1,007,395 1,005,937 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,517,177,629
  11 1397/06/05 1,006,910 1,005,452 11,723- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,468,242,425
  12 1397/06/04 1,006,473 1,005,016 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,424,193,272
  13 1397/06/03 1,006,531 1,005,076 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,430,269,396
  14 1397/06/02 1,006,153 1,004,529 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,375,009,883
  15 1397/06/01 1,005,841 1,004,217 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,343,526,719
  16 1397/05/31 1,005,669 1,004,044 11,723- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,326,158,687
  17 1397/05/30 1,005,329 1,003,705 11,724- 0 130,065 0 32,882 100,918 101,291,876,183
  18 1397/05/29 1,004,430 1,002,803 11,724- 46 130,065 0 32,882 100,918 101,200,878,855
  19 1397/05/28 1,003,864 1,002,233 11,729- 0 130,019 0 32,882 100,872 101,097,246,279
  20 1397/05/27 1,003,757 1,002,126 11,729- 0 130,019 0 32,882 100,872 101,086,437,312