صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۴۲,۰۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۵۷,۹۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۹۳,۳۶۵,۱۶۸,۹۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۱,۵۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۳۶,۴۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۳۶,۵۴۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۱۴۱,۵۸۸ ۱,۱۳۶,۴۱۶ ۱۳۳ ۳۲,۶۶۶ ۲,۳۸۴,۶۲۴ ۴,۱۳۷ ۵۴۲,۵۴۸ ۱,۸۴۲,۰۷۶ ۲,۰۹۳,۳۶۵,۱۶۸,۹۰۰
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۱۴۳,۲۱۶ ۱,۱۳۸,۰۸۸ ۱۳۵ ۵۴,۷۴۸ ۲,۳۵۱,۹۵۸ ۹,۶۲۷ ۵۳۸,۴۱۱ ۱,۸۱۳,۵۴۷ ۲,۰۶۳,۹۷۶,۸۸۲,۵۳۴
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۱۴۴,۲۴۰ ۱,۱۳۸,۹۶۲ ۱۳۸ ۷۷,۰۹۲ ۲,۲۹۷,۲۱۰ ۱۰,۹۷۱ ۵۲۸,۷۸۴ ۱,۷۶۸,۴۲۶ ۲,۰۱۴,۱۶۹,۲۱۳,۹۴۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۱۴۰,۱۰۷ ۱,۱۳۴,۶۷۷ ۱۴۳ ۰ ۲,۲۲۰,۱۱۸ ۰ ۵۱۷,۸۱۳ ۱,۷۰۲,۳۰۵ ۱,۹۳۱,۵۶۶,۳۵۷,۹۵۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۱۳۶,۸۶۷ ۱,۱۳۱,۶۷۲ ۱۴۴ ۰ ۲,۲۲۰,۱۱۸ ۰ ۵۱۷,۸۱۳ ۱,۷۰۲,۳۰۵ ۱,۹۲۶,۴۵۱,۶۱۱,۱۸۱
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۱۵۷,۷۰۰ ۱,۱۵۲,۵۰۵ ۱۴۴ ۰ ۲,۲۲۰,۱۱۸ ۰ ۵۱۷,۸۱۳ ۱,۷۰۲,۳۰۵ ۱,۹۶۱,۹۱۵,۷۳۱,۲۴۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۱۵۷,۵۵۵ ۱,۱۵۲,۳۶۰ ۱۴۴ ۱۱,۵۵۱ ۲,۲۲۰,۱۱۸ ۹,۳۷۲ ۵۱۷,۸۱۳ ۱,۷۰۲,۳۰۵ ۱,۹۶۱,۶۶۸,۷۲۹,۲۴۲
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۱۵۷,۳۸۱ ۱,۱۵۲,۱۸۰ ۱۴۴ ۰ ۲,۲۰۸,۵۶۷ ۰ ۵۰۸,۴۴۱ ۱,۷۰۰,۱۲۶ ۱,۹۵۸,۸۵۱,۳۸۰,۸۵۴
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۱۴۸,۵۲۵ ۱,۱۴۳,۴۹۰ ۱۴۳ ۲۲,۳۷۰ ۲,۲۰۸,۵۶۷ ۱,۴۸۴ ۵۰۸,۴۴۱ ۱,۷۰۰,۱۲۶ ۱,۹۴۴,۰۷۶,۳۸۳,۵۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۱۴۸,۳۷۵ ۱,۱۴۳,۲۷۷ ۱۴۵ ۲۰,۱۱۴ ۲,۱۸۶,۱۹۷ ۳۲,۷۶۲ ۵۰۶,۹۵۷ ۱,۶۷۹,۲۴۰ ۱,۹۱۹,۸۳۶,۶۶۶,۲۵۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۱۵۴,۴۰۵ ۱,۱۴۹,۲۶۰ ۱۴۴ ۱۳,۰۹۰ ۲,۱۶۶,۰۸۳ ۲,۵۰۲ ۴۷۴,۱۹۵ ۱,۶۹۱,۸۸۸ ۱,۹۴۴,۴۱۸,۶۴۹,۹۱۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۱۵۲,۳۱۹ ۱,۱۴۷,۱۶۴ ۱۴۵ ۰ ۲,۱۵۲,۹۹۳ ۰ ۴۷۱,۶۹۳ ۱,۶۸۱,۳۰۰ ۱,۹۲۸,۷۲۶,۳۴۹,۶۶۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۱۴۶,۴۷۱ ۱,۱۴۱,۴۰۸ ۱۴۵ ۰ ۲,۱۵۲,۹۹۳ ۰ ۴۷۱,۶۹۳ ۱,۶۸۱,۳۰۰ ۱,۹۱۹,۰۴۸,۹۴۰,۹۴۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۱۴۶,۳۲۴ ۱,۱۴۱,۲۶۱ ۱۴۶ ۱۴,۳۴۷ ۲,۱۵۲,۹۹۳ ۱۰۵,۷۲۳ ۴۷۱,۶۹۳ ۱,۶۸۱,۳۰۰ ۱,۹۱۸,۸۰۲,۷۳۶,۰۹۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۱۴۵,۸۷۶ ۱,۱۴۱,۰۷۴ ۱۳۸ ۶,۹۹۷ ۲,۱۳۸,۶۴۶ ۱,۱۸۸ ۳۶۵,۹۷۰ ۱,۷۷۲,۶۷۶ ۲,۰۲۲,۷۵۴,۸۵۶,۶۸۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۱۳۷,۴۶۰ ۱,۱۳۲,۶۸۵ ۱۳۸ ۱۶,۸۶۷ ۲,۱۳۱,۶۴۹ ۲,۲۱۱ ۳۶۴,۷۸۲ ۱,۷۶۶,۸۶۷ ۲,۰۰۱,۳۰۳,۰۴۱,۹۶۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱,۱۳۷,۵۱۹ ۱,۱۳۲,۷۱۱ ۱۴۰ ۲۴,۶۰۴ ۲,۱۱۴,۷۸۲ ۱۱,۳۷۶ ۳۶۲,۵۷۱ ۱,۷۵۲,۲۱۱ ۱,۹۸۴,۷۴۹,۲۲۶,۴۰۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱,۱۲۸,۹۲۵ ۱,۱۲۴,۲۱۵ ۱۴۰ ۱۲,۹۱۴ ۲,۰۹۰,۱۷۸ ۱۶۵ ۳۵۱,۱۹۵ ۱,۷۳۸,۹۸۳ ۱,۹۵۴,۹۹۰,۹۳۰,۱۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱,۱۲۵,۲۹۹ ۱,۱۲۰,۶۵۲ ۱۴۱ ۰ ۲,۰۷۷,۲۶۴ ۰ ۳۵۱,۰۳۰ ۱,۷۲۶,۲۳۴ ۱,۹۳۴,۵۰۷,۲۹۲,۰۶۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱,۱۲۴,۶۵۸ ۱,۱۲۰,۰۰۶ ۱۴۱ ۰ ۲,۰۷۷,۲۶۴ ۰ ۳۵۱,۰۳۰ ۱,۷۲۶,۲۳۴ ۱,۹۳۳,۳۹۲,۴۰۵,۱۱۵