صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۲۹,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰,۶۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۰۸,۲۵۳,۱۸۰,۵۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۳۹,۴۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۳۶,۵۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۳۶,۵۹۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۴۳۹,۴۳۰ ۱,۴۳۶,۵۹۰ ۰ ۵,۰۵۱ ۴,۴۵۲,۸۷۵ ۲۴,۳۷۶ ۱,۵۲۳,۵۴۰ ۲,۹۲۹,۳۳۵ ۴,۲۰۸,۲۵۳,۱۸۰,۵۲۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۴۳۶,۲۳۴ ۱,۴۳۳,۴۵۷ ۰ ۴,۲۰۷ ۴,۴۴۷,۸۲۴ ۲۰,۹۱۸ ۱,۴۹۹,۱۶۴ ۲,۹۴۸,۶۶۰ ۴,۲۲۶,۷۷۷,۸۲۵,۰۵۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۴۳۱,۷۶۳ ۱,۴۲۸,۵۸۷ ۰ ۰ ۴,۴۴۳,۶۱۷ ۰ ۱,۴۷۸,۲۴۶ ۲,۹۶۵,۳۷۱ ۴,۲۳۶,۲۹۰,۷۶۰,۷۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۴۲۶,۶۰۳ ۱,۴۲۲,۸۰۸ ۰ ۰ ۴,۴۴۳,۶۱۷ ۰ ۱,۴۷۸,۲۴۶ ۲,۹۶۵,۳۷۱ ۴,۲۱۹,۱۵۳,۱۰۶,۵۳۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۴۲۶,۵۶۶ ۱,۴۲۲,۷۷۱ ۰ ۲۳,۸۵۵ ۴,۴۴۳,۶۱۷ ۵,۴۰۳ ۱,۴۷۸,۲۴۶ ۲,۹۶۵,۳۷۱ ۴,۲۱۹,۰۴۴,۵۹۶,۵۵۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۴۲۶,۵۲۳ ۱,۴۲۲,۷۰۴ ۰ ۱,۲۰۲ ۴,۴۱۹,۷۶۲ ۱۲,۷۷۲ ۱,۴۷۲,۸۴۳ ۲,۹۴۶,۹۱۹ ۴,۱۹۲,۵۹۳,۵۷۵,۰۳۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۴۱۲,۲۰۵ ۱,۴۰۸,۵۱۲ ۰ ۱۹,۲۳۹ ۴,۴۱۸,۵۶۰ ۲۱,۰۶۷ ۱,۴۶۰,۰۷۱ ۲,۹۵۸,۴۸۹ ۴,۱۶۷,۰۶۷,۱۲۶,۰۲۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۳۸۸,۱۷۹ ۱,۳۸۴,۶۶۲ ۰ ۵۰۱ ۴,۳۹۹,۳۲۱ ۸,۲۳۸ ۱,۴۳۹,۰۰۴ ۲,۹۶۰,۳۱۷ ۴,۰۹۹,۰۳۸,۲۶۹,۳۸۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۳۹۱,۲۳۰ ۱,۳۸۷,۶۸۰ ۰ ۴۰,۱۳۵ ۴,۳۹۸,۸۲۰ ۲۱,۲۶۹ ۱,۴۳۰,۷۶۶ ۲,۹۶۸,۰۵۴ ۴,۱۱۸,۷۰۸,۱۹۴,۸۰۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۳۹۹,۴۶۲ ۱,۳۹۵,۸۳۶ ۰ ۰ ۴,۳۵۸,۶۸۵ ۰ ۱,۴۰۹,۴۹۷ ۲,۹۴۹,۱۸۸ ۴,۱۱۶,۵۸۳,۲۶۷,۹۱۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۳۹۶,۰۷۱ ۱,۳۹۲,۴۷۵ ۰ ۰ ۴,۳۵۸,۶۸۵ ۰ ۱,۴۰۹,۴۹۷ ۲,۹۴۹,۱۸۸ ۴,۱۰۶,۶۷۰,۴۴۰,۸۰۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۳۹۵,۹۹۳ ۱,۳۹۲,۳۹۷ ۰ ۴,۷۱۸ ۴,۳۵۸,۶۸۵ ۱,۹۲۹ ۱,۴۰۹,۴۹۷ ۲,۹۴۹,۱۸۸ ۴,۱۰۶,۴۴۰,۳۹۲,۰۹۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۳۹۵,۹۱۳ ۱,۳۹۲,۳۱۳ ۰ ۳۵,۶۹۳ ۴,۳۵۳,۹۶۷ ۱۱,۷۷۹ ۱,۴۰۷,۵۶۸ ۲,۹۴۶,۳۹۹ ۴,۱۰۲,۳۱۰,۵۱۴,۴۱۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۴۰۰,۸۲۳ ۱,۳۹۷,۱۴۷ ۰ ۳,۵۹۴ ۴,۳۱۸,۲۷۴ ۱۵,۲۹۱ ۱,۳۹۵,۷۸۹ ۲,۹۲۲,۴۸۵ ۴,۰۸۳,۱۴۱,۰۶۵,۵۱۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۳۹۱,۰۸۰ ۱,۳۸۷,۵۷۹ ۰ ۷۲ ۴,۳۱۴,۶۸۰ ۲۹,۳۱۹ ۱,۳۸۰,۴۹۸ ۲,۹۳۴,۱۸۲ ۴,۰۷۱,۴۰۷,۹۷۷,۱۷۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۳۸۲,۳۹۲ ۱,۳۷۹,۰۸۶ ۰ ۳۶,۳۴۸ ۴,۳۱۴,۶۰۸ ۲,۵۲۵ ۱,۳۵۱,۱۷۹ ۲,۹۶۳,۴۲۹ ۴,۰۸۶,۸۲۲,۸۷۶,۱۶۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۳۸۷,۵۰۵ ۱,۳۸۴,۱۴۵ ۰ ۰ ۴,۲۷۸,۲۶۰ ۰ ۱,۳۴۸,۶۵۴ ۲,۹۲۹,۶۰۶ ۴,۰۵۴,۹۹۹,۷۱۶,۹۷۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۳۷۸,۲۲۴ ۱,۳۷۴,۷۷۱ ۰ ۰ ۴,۲۷۸,۲۶۰ ۰ ۱,۳۴۸,۶۵۴ ۲,۹۲۹,۶۰۶ ۴,۰۲۷,۵۳۶,۹۷۱,۳۳۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۳۷۸,۱۳۷ ۱,۳۷۴,۶۸۴ ۰ ۰ ۴,۲۷۸,۲۶۰ ۰ ۱,۳۴۸,۶۵۴ ۲,۹۲۹,۶۰۶ ۴,۰۲۷,۲۸۱,۸۳۳,۳۱۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۳۷۸,۱۵۴ ۱,۳۷۴,۶۹۵ ۰ ۲۲۶ ۴,۲۷۸,۲۶۰ ۲,۰۷۲ ۱,۳۴۸,۶۵۴ ۲,۹۲۹,۶۰۶ ۴,۰۲۷,۳۱۴,۸۵۴,۴۴۲