صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۳۱,۳۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۶۸,۶۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۵۳,۵۱۲,۴۰۱,۹۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۰۴,۳۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۹۹,۲۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۹,۳۹۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۱۰۴,۳۹۵ ۱,۰۹۹,۲۰۰ ۱۹۸ ۶۶,۷۴۱ ۱,۶۰۲,۸۵۴ ۴,۶۳۹ ۳۴۸,۵۵۰ ۱,۲۳۱,۳۶۱ ۱,۳۵۳,۵۱۲,۴۰۱,۹۷۳
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۱۰۱,۸۵۶ ۱,۰۹۶,۶۱۸ ۲- ۷۳,۹۴۲ ۱,۵۳۶,۱۱۳ ۵,۰۳۹ ۳۴۳,۹۱۱ ۱,۱۶۹,۲۵۹ ۱,۲۸۲,۲۳۰,۷۵۴,۰۴۲
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۱۰۵,۸۹۷ ۱,۱۰۰,۴۵۸ ۰ ۹۷,۸۳۰ ۱,۴۶۲,۱۷۱ ۱,۰۶۲ ۳۳۸,۸۷۲ ۱,۱۰۰,۳۵۶ ۱,۲۱۰,۸۹۵,۶۴۰,۰۹۸
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۱۰۵,۵۳۸ ۱,۰۹۹,۶۱۷ ۰ ۰ ۱,۳۶۴,۳۴۱ ۰ ۳۳۷,۸۱۰ ۱,۰۰۳,۵۸۸ ۱,۱۰۳,۵۶۲,۶۹۰,۵۲۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۹۸,۵۵۴ ۱,۰۹۳,۰۳۳ ۰ ۰ ۱,۳۶۴,۳۴۱ ۰ ۳۳۷,۸۱۰ ۱,۰۰۳,۵۸۸ ۱,۰۹۶,۹۵۵,۱۵۶,۷۷۲
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۹۸,۵۲۲ ۱,۰۹۳,۰۰۱ ۰ ۲۱,۹۷۶ ۱,۳۶۴,۳۴۱ ۳,۰۹۴ ۳۳۷,۸۱۰ ۱,۰۰۳,۵۸۸ ۱,۰۹۶,۹۲۳,۰۲۶,۵۷۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۱۱۹,۳۴۲ ۱,۱۱۳,۷۱۲ ۰ ۵,۳۵۰ ۱,۳۴۲,۳۶۵ ۲,۹۲۶ ۳۳۴,۷۱۶ ۹۸۴,۷۰۶ ۱,۰۹۶,۶۷۹,۰۴۶,۵۲۴
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۹۸,۵۰۹ ۱,۰۹۲,۸۷۹ ۰ ۵,۳۵۰ ۱,۳۴۲,۳۶۵ ۲,۹۲۶ ۳۳۴,۷۱۶ ۹۸۴,۷۰۶ ۱,۰۷۶,۱۶۴,۶۶۶,۴۲۶
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۱۲۱,۴۰۷ ۱,۱۱۵,۷۱۹ ۰ ۰ ۱,۳۳۱,۶۶۵ ۱۰ ۳۲۸,۸۶۴ ۹۸۲,۲۸۲ ۱,۰۹۵,۹۵۰,۹۷۸,۱۲۷
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۱۲۱,۵۸۹ ۱,۱۱۵,۹۲۲ ۰ ۱۲,۵۷۶ ۱,۳۳۱,۶۶۵ ۰ ۳۲۸,۸۵۴ ۹۸۲,۲۹۲ ۱,۰۹۶,۱۶۱,۴۴۲,۲۹۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۱۰۷,۶۳۱ ۱,۱۰۱,۹۳۴ ۰ ۰ ۱,۳۱۹,۰۸۹ ۸,۹۵۷ ۳۲۸,۸۵۴ ۹۶۹,۷۱۶ ۱,۰۶۸,۵۶۳,۳۲۹,۲۲۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۹۲,۴۴۶ ۱,۰۸۶,۹۹۸ ۰ ۰ ۱,۳۱۹,۰۸۹ ۰ ۳۱۹,۸۹۷ ۹۷۸,۶۷۳ ۱,۰۶۳,۸۱۵,۷۵۳,۵۲۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۸۷,۵۲۴ ۱,۰۸۲,۱۵۳ ۰ ۰ ۱,۳۱۹,۰۸۹ ۰ ۳۱۹,۸۹۷ ۹۷۸,۶۷۳ ۱,۰۵۹,۰۷۳,۷۰۰,۳۳۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۸۷,۴۹۱ ۱,۰۸۲,۱۱۹ ۰ ۲۷,۵۸۸ ۱,۳۱۹,۰۸۹ ۹,۸۳۰ ۳۱۹,۸۹۷ ۹۷۸,۶۷۳ ۱,۰۵۹,۰۴۰,۸۰۷,۳۴۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۸۷,۴۰۲ ۱,۰۸۱,۹۳۱ ۰ ۰ ۱,۲۹۱,۵۰۱ ۰ ۳۱۰,۰۶۷ ۹۶۰,۹۱۵ ۱,۰۳۹,۶۴۴,۰۹۵,۶۰۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۹۰,۷۷۶ ۱,۰۸۵,۲۲۵ ۰ ۰ ۱,۲۹۱,۵۰۱ ۲,۴۳۸ ۳۱۰,۰۶۷ ۹۶۰,۹۱۵ ۱,۰۴۲,۸۰۹,۰۰۲,۴۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۹۷,۱۷۷ ۱,۰۹۱,۵۲۳ ۰ ۲,۱۴۲ ۱,۲۹۱,۵۰۱ ۳۲,۴۰۱ ۳۰۷,۶۲۹ ۹۶۳,۳۵۳ ۱,۰۵۱,۵۲۱,۴۹۸,۰۱۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۹۶,۹۵۹ ۱,۰۹۱,۴۷۷ ۰ ۰ ۱,۲۸۹,۳۵۹ ۴۹۲ ۲۷۵,۲۲۸ ۹۹۳,۶۱۲ ۱,۰۸۴,۵۰۴,۸۲۸,۳۴۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۹۳,۲۵۴ ۱,۰۸۷,۸۱۹ ۰ ۰ ۱,۲۸۹,۳۵۹ ۰ ۲۷۴,۷۳۶ ۹۹۴,۱۰۴ ۱,۰۸۱,۴۰۵,۱۸۵,۷۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۱۰۸,۳۱۱ ۱,۱۰۲,۶۶۷ ۰ ۰ ۱,۲۸۹,۳۵۹ ۰ ۲۷۴,۷۳۶ ۹۹۴,۱۰۴ ۱,۰۹۶,۱۶۵,۸۲۴,۳۷۰