صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صنعت و معدن 1400/11/05 965,478 963,746 963,746 0 0 7,178,820 1,012 5,576,897 1,601,923 1,543,846,564,198
2 صنعت و معدن 1400/11/04 971,371 969,591 969,591 0 0 7,178,820 1,732 5,575,885 1,602,935 1,554,191,859,686
3 صنعت و معدن 1400/11/03 975,397 973,570 973,570 0 0 7,178,820 1,481 5,574,153 1,604,667 1,562,256,296,454
4 صنعت و معدن 1400/11/02 979,932 978,062 978,062 0 0 7,178,820 0 5,572,672 1,606,148 1,570,912,561,431
5 صنعت و معدن 1400/11/01 980,669 978,790 978,790 0 0 7,178,820 0 5,572,672 1,606,148 1,572,082,188,505
6 صنعت و معدن 1400/10/30 980,497 978,618 978,618 0 0 7,178,820 1,362 5,572,672 1,606,148 1,571,805,818,981
7 صنعت و معدن 1400/10/29 980,323 978,446 978,446 0 0 7,178,820 1,689 5,571,310 1,607,510 1,572,862,424,265
8 صنعت و معدن 1400/10/28 979,634 977,726 977,726 0 0 7,178,820 699 5,569,621 1,609,199 1,573,354,990,340
9 صنعت و معدن 1400/10/27 986,205 984,228 984,228 0 0 7,178,820 65 5,568,922 1,609,898 1,584,507,349,464
10 صنعت و معدن 1400/10/26 983,922 981,939 981,939 0 0 7,178,820 17,648 5,568,857 1,609,963 1,580,886,143,693
11 صنعت و معدن 1400/10/25 986,151 984,171 984,171 0 0 7,178,820 0 5,551,209 1,627,611 1,601,847,592,216
12 صنعت و معدن 1400/10/25 986,151 984,171 984,171 0 0 7,178,820 0 5,551,209 1,627,611 1,601,847,592,216
13 صنعت و معدن 1400/10/24 987,184 985,191 985,191 0 0 7,178,820 0 5,551,209 1,627,611 1,603,507,717,508
14 صنعت و معدن 1400/10/23 987,012 985,019 985,019 0 0 7,178,820 0 5,551,209 1,627,611 1,603,228,327,514
15 صنعت و معدن 1400/10/22 986,841 984,848 984,848 0 0 7,178,820 426 5,551,209 1,627,611 1,602,949,233,531
16 صنعت و معدن 1400/10/21 987,712 985,707 985,707 0 0 7,178,820 681 5,550,783 1,628,037 1,604,767,938,011
17 صنعت و معدن 1400/10/20 985,605 983,613 983,613 0 0 7,178,820 3,111 5,550,102 1,628,718 1,602,028,034,568
18 صنعت و معدن 1400/10/19 985,823 983,826 983,826 0 0 7,178,820 0 5,546,991 1,631,829 1,605,436,454,640
19 صنعت و معدن 1400/10/18 992,240 990,200 990,200 0 0 7,178,820 0 5,546,991 1,631,829 1,615,836,287,437
20 صنعت و معدن 1400/10/17 992,464 990,409 990,409 0 0 7,178,820 0 5,546,991 1,631,829 1,616,178,873,812