صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صنعت و معدن 1399/12/12 1,007,343 1,005,539 0 0 0 2,392 0 3,034,290 3,051,098,140,294
2 صنعت و معدن 1399/12/11 999,584 997,776 0 0 0 18,171 0 3,036,682 3,029,927,842,679
3 صنعت و معدن 1399/12/10 991,320 989,523 0 0 0 892 0 3,054,853 3,022,846,111,668
4 صنعت و معدن 1399/12/09 992,340 990,538 0 0 0 0 0 3,055,745 3,026,831,270,732
5 صنعت و معدن 1399/12/08 992,895 991,091 0 0 0 0 0 3,055,745 3,028,519,981,507
6 صنعت و معدن 1399/12/07 992,734 990,929 0 0 0 750 0 3,055,745 3,028,025,487,593
7 صنعت و معدن 1399/12/06 992,571 990,767 0 0 0 2,642 0 3,056,495 3,028,274,591,925
8 صنعت و معدن 1399/12/05 993,311 991,499 0 0 0 7,191 0 3,059,137 3,033,130,948,833
9 صنعت و معدن 1399/12/04 994,898 993,078 0 0 0 4,174 0 3,066,328 3,045,103,050,148
10 صنعت و معدن 1399/12/03 994,227 992,400 0 0 0 12,563 0 3,070,502 3,047,167,592,106
11 صنعت و معدن 1399/12/02 994,028 992,201 0 0 0 0 0 3,083,065 3,059,021,051,646
12 صنعت و معدن 1399/12/01 995,073 993,221 0 0 0 0 0 3,083,065 3,062,163,778,547
13 صنعت و معدن 1399/11/30 994,898 993,046 0 0 0 819 0 3,083,065 3,061,625,043,363
14 صنعت و معدن 1399/11/29 994,738 992,886 0 0 0 4,149 0 3,083,884 3,061,946,769,428
15 صنعت و معدن 1399/11/28 995,636 993,779 0 6,707 0 811 0 3,088,033 3,068,823,222,648
16 صنعت و معدن 1399/11/27 998,083 996,236 0 0 0 1,240 0 3,082,137 3,070,537,044,688
17 صنعت و معدن 1399/11/26 999,045 997,187 0 0 0 1,503 0 3,083,377 3,074,704,803,048
18 صنعت و معدن 1399/11/25 1,001,861 1,000,000 0 0 0 0 0 3,084,880 3,084,881,221,528
19 صنعت و معدن 1399/11/25 1,008,595 1,006,734 0 0 0 0 0 3,084,880 3,105,654,803,448
20 صنعت و معدن 1399/11/24 1,005,871 1,004,053 0 0 0 0 0 3,084,880 3,097,383,550,998