صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲ صورتجلسه مجمع هزینه ها مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۳ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴ تایید مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۵ ثبت آگهی دعوت به مجمع در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۶ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۷ تصمیمات مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۸ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۹ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۱۰ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۱ لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۲ پاسخ مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۳ چاپ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸روزنامه جمهوری اسلامی دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۴ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۵ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۶ دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۷ دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۸ تایید صورت جلسه مجمع تمدید فعالیت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۹ صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۰ صورت جلسه مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۱ پاسخ مجمع تغییر مفاد امید نامه مورخ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۲ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۳ لیست حاضرین مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۴ دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۵ لیست حاضرین مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۶ دعوت به مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۷ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴( چاپ در روزنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۰ اعلام موافقت سازمان با مجمع تغییر متولی مطابق با مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۳۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ (حذف کارمزد و...) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳۲ لیست حاضرین مجمع تمدید دوره فعالیت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ( چاپ در روزنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۴ دعوت به مجمع تغییر متولی صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۶ چاپ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۷ لیست حاضرین مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۳۹ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ (تمدید دوره فعالیت) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۰ پاسخ سازمان جهت تایید مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ( تغییرات ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۱ صورتجلسه مجمع تغییر اساسنامه در خصوص ذخیره سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۴۲ لیست حاضرین مجمع تغییر متولی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴۳ لیست حاضرین مجمع تغییرات اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۴۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۴۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲ ( تغییر در ماده ۴۰،۴۴،۵۵ اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۴۶ ثبت صورت جلسه تعیین صاحبین امضا در روزنامه رسمی دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۴۷ لیست حاضرین مجمع تغییر ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴۹ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ساعت ۱۴ ( تغییر در بند ۴-۳ امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۵۰ اعلام بلامانع بودن ثبت صورت جلسه مجمع تغییر صاحبان امضا مجاز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۵۱ پاسخ مجمع صنعت و معدن دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۵۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۵۴ دعوت به مجمع تغییر صاحبان امضا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۵ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۵۶ لیست حاضرین مجمع هزینه ها مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۵۷ لیست حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۵۸ تصمیمات مجمع تغییر هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۵۹ چاپ آگهی دعوت به مجمع سالیانه و مجمع هزینه ها مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۶۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۶۱ لیست حاضرین مجمع هزینه ها مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۶۲ لیست حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۶۳ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۶۴ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۱۰۶۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۶۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳ (تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۶۶ تاییدیه سازمان جهت مجمع تعیین حسابرس مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۶۷ جوابیه سازمان جهت مجمع تعیین صاحبان امضا صندوق مشترک صنعت ومعدن دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۶۸ تاییدیه سازمان جهت مجمع تمدید فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۶۹ لیست حاضرین مجمع تعیین حسابرس صندوق صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۰ لیست حاضرین مجمع تمدید فعالیت صندوق صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (تمدید فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۷۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۳ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ( تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۷۴ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ( تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۷۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۷ لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۷۸ آگهي دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۷۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴- تعیین حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۸۰ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن (تمدید فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۸۱ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۸۲ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۳ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۸۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۸۵ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۸۶ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۸۷ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۸۸ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
۸۹ آگهی مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۹۰ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۹۱ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۹۲ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۹۳ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۹۴ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۹۵ لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۹۶ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۹۷ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۹۸ لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۹۹ دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۰۰ تمدید فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۰۱ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۰۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۰۳ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۰۴ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۰۵ تائیدیه سازمان صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷- ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۰۶ صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷- ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۰۷ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۰۸ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۰۹ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱۱۲ مجمع صندوق صنعت و معدن جهت افزایش سقف مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۱۳ صورتجلسه سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ -ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۱۱۴ صورتجلسه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۱۵ فهرست حاضرین در مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۱۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۱۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۱۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۱۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۱۲۰ افزایش سقف واحدهای عادی صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۲۱ دعوتنامه مجمع صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۱۲۲ تمدید فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۱۲۳ دعوتنامه مجمع صنعت و معدن تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۱۲۴ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۱۲۵ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۱۲۶ دعوتنامه حضور در مجمع مورخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۱۲۷ تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۱۲۸ تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۱۲۹ لیست حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۱۳۰ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۱۳۱ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بابت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن تا تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۱۳۲ تأیید سازمان مبنی برتغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۳۳ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ بابت تغییر اساسنامه صندوق مشتزک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۳۴ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۱۳۵ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۱۳۶ مجمع تغییر سقف واحدهای صندوق و تغییر نرخ هزینه های نرم افزاری دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۱۳۷ مجمع تمدید صندوق صنعت و معدن تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۱۳۸ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۱۳۹ مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۱۴۰ روزنامه رسمی برگزاری مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۱۴۱ برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
۱۴۲ آگهی منتشر شده در خصوص تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۱۴۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۹/۲۲
۱۴۴ آگهی منتشر شده در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
۱۴۵ برگزاری مجمع سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
۱۴۶ مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۵/۱۹
۱۴۷ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۷/۰۷
۱۴۸ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‏گذاری مشترک صنعت و معدن در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۹ دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
۱۴۹ اعلامية پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري مشترك صنعت و معدن در شرف تأسيس دریافت خبر ۱۳۸۸/۰۳/۲۱
۱۵۰ صورت جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۸۸/۰۳/۲۱