صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۲ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۳ لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۴ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۵ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۶ لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۷ دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۸ تمدید فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۹ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۱ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۲ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۳ تائیدیه سازمان صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷- ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۴ صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷- ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۵ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۶ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۷ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۲۰ مجمع صندوق صنعت و معدن جهت افزایش سقف مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۱ صورتجلسه سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ -ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۲۲ صورتجلسه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۳ فهرست حاضرین در مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۲۸ افزایش سقف واحدهای عادی صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۲۹ دعوتنامه مجمع صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۳۰ تمدید فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۳۱ دعوتنامه مجمع صنعت و معدن تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳۲ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳۳ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۳۴ دعوتنامه حضور در مجمع مورخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۳۵ تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۳۶ تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۳۷ لیست حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۳۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۳۹ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بابت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن تا تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۴۰ تأیید سازمان مبنی برتغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۴۱ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ بابت تغییر اساسنامه صندوق مشتزک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۴۲ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۴۳ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۴۴ مجمع تغییر سقف واحدهای صندوق و تغییر نرخ هزینه های نرم افزاری دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۴۵ مجمع تمدید صندوق صنعت و معدن تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۴۶ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۴۷ مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۴۸ روزنامه رسمی برگزاری مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۴۹ برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
۵۰ آگهی منتشر شده در خصوص تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۵۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۹/۲۲
۵۲ آگهی منتشر شده در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
۵۳ برگزاری مجمع سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
۵۴ مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۵/۱۹
۵۵ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۷/۰۷
۵۶ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‏گذاری مشترک صنعت و معدن در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۹ دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
۵۷ اعلامية پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري مشترك صنعت و معدن در شرف تأسيس دریافت خبر ۱۳۸۸/۰۳/۲۱
۵۸ صورت جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۸۸/۰۳/۲۱