مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع مورخ 1396/11/30 بابت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن تا تاریخ1396/12/29 دریافت خبر 1396/12/06
2 تأیید سازمان مبنی برتغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر 1396/10/17
3 برگزاری مجمع مورخ 1396/09/14 بابت تغییر اساسنامه صندوق مشتزک صنعت و معدن دریافت خبر 1396/10/17
4 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر 1396/07/12
5 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر 1396/07/12
6 مجمع تغییر سقف واحدهای صندوق و تغییر نرخ هزینه های نرم افزاری دریافت خبر 1396/06/07
7 مجمع تمدید صندوق صنعت و معدن تا تاریخ 1396/10/26 دریافت خبر 1396/06/07
8 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1393/11/27
9 مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن سال مالی منتهی به 1393/04/09 دریافت خبر 1393/11/27
10 روزنامه رسمی برگزاری مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر 1393/08/03
11 برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن دریافت خبر 1393/05/29
12 آگهی منتشر شده در خصوص تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1392/5/23 دریافت خبر 1392/06/31
13 تصمیمات مجمع مورخ 1391/8/14 دریافت خبر 1391/09/22
14 آگهی منتشر شده در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صندوق دریافت خبر 1390/06/20
15 برگزاری مجمع سالانه صندوق دریافت خبر 1390/06/08
16 مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق دریافت خبر 1390/05/19
17 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر 1389/07/07
18 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‏گذاری مشترک صنعت و معدن در تاریخ 23/6/1389 دریافت خبر 1389/06/21
19 اعلامية پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري مشترك صنعت و معدن در شرف تأسيس دریافت خبر 1388/03/21
20 صورت جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر 1388/03/21
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق