صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳ لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۴ آگهي دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴- تعیین حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۶ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن (تمدید فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۷ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۸ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۹ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۱ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۲ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۳ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۴ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
۱۵ آگهی مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۱۶ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۷ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۸ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۹ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۲۰ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۲۱ لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۲۲ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۲۳ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۲۴ لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۲۵ دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۶ تمدید فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۲۷ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲۹ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۰ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۳۱ تائیدیه سازمان صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷- ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۳۲ صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷- ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۳۳ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۳۴ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۳۵ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۳۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۳۸ مجمع صندوق صنعت و معدن جهت افزایش سقف مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۹ صورتجلسه سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ -ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۴۰ صورتجلسه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۴۱ فهرست حاضرین در مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۴۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۴۶ افزایش سقف واحدهای عادی صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۴۷ دعوتنامه مجمع صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۴۸ تمدید فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۴۹ دعوتنامه مجمع صنعت و معدن تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۵۰ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۵۱ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۵۲ دعوتنامه حضور در مجمع مورخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۵۳ تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۵۴ تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۵۵ لیست حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۵۶ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۵۷ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بابت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن تا تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۵۸ تأیید سازمان مبنی برتغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۵۹ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ بابت تغییر اساسنامه صندوق مشتزک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۶۰ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۶۱ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۶۲ مجمع تغییر سقف واحدهای صندوق و تغییر نرخ هزینه های نرم افزاری دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۶۳ مجمع تمدید صندوق صنعت و معدن تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۶۴ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۶۵ مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۶۶ روزنامه رسمی برگزاری مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۶۷ برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
۶۸ آگهی منتشر شده در خصوص تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۶۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۹/۲۲
۷۰ آگهی منتشر شده در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
۷۱ برگزاری مجمع سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
۷۲ مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۵/۱۹
۷۳ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۷/۰۷
۷۴ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‏گذاری مشترک صنعت و معدن در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۹ دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
۷۵ اعلامية پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري مشترك صنعت و معدن در شرف تأسيس دریافت خبر ۱۳۸۸/۰۳/۲۱
۷۶ صورت جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۸۸/۰۳/۲۱