مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوتنامه مجمع صنعت و معدن تمدید فعالیت دریافت خبر 1398/02/25
2 روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر 1398/02/25
3 روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر 1398/02/16
4 دعوتنامه حضور در مجمع مورخ1397/11/03 صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر 1397/11/09
5 تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ1397/06/31 دریافت خبر 1397/09/10
6 تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر 1397/09/05
7 لیست حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1397/06/18 دریافت خبر 1397/06/18
8 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ1397/05/01 دریافت خبر 1397/04/17
9 برگزاری مجمع مورخ 1396/11/30 بابت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن تا تاریخ1396/12/29 دریافت خبر 1396/12/06
10 تأیید سازمان مبنی برتغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر 1396/10/17
11 برگزاری مجمع مورخ 1396/09/14 بابت تغییر اساسنامه صندوق مشتزک صنعت و معدن دریافت خبر 1396/10/17
12 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر 1396/07/12
13 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر 1396/07/12
14 مجمع تغییر سقف واحدهای صندوق و تغییر نرخ هزینه های نرم افزاری دریافت خبر 1396/06/07
15 مجمع تمدید صندوق صنعت و معدن تا تاریخ 1396/10/26 دریافت خبر 1396/06/07
16 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1393/11/27
17 مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن سال مالی منتهی به 1393/04/09 دریافت خبر 1393/11/27
18 روزنامه رسمی برگزاری مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر 1393/08/03
19 برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن دریافت خبر 1393/05/29
20 آگهی منتشر شده در خصوص تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1392/5/23 دریافت خبر 1392/06/31
21 تصمیمات مجمع مورخ 1391/8/14 دریافت خبر 1391/09/22
22 آگهی منتشر شده در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صندوق دریافت خبر 1390/06/20
23 برگزاری مجمع سالانه صندوق دریافت خبر 1390/06/08
24 مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق دریافت خبر 1390/05/19
25 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر 1389/07/07
26 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‏گذاری مشترک صنعت و معدن در تاریخ 23/6/1389 دریافت خبر 1389/06/21
27 اعلامية پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري مشترك صنعت و معدن در شرف تأسيس دریافت خبر 1388/03/21
28 صورت جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر 1388/03/21