صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه سازمان جهت مجمع تمدید فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲ لیست حاضرین مجمع تعیین حسابرس صندوق صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳ لیست حاضرین مجمع تمدید فعالیت صندوق صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (تمدید فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ( تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ( تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ ۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۰ لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۱۱ آگهي دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴- تعیین حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۳ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن (تمدید فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۴ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۵ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۶ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۸ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۹ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۲۰ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۲۱ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
۲۲ آگهی مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
۲۳ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲۴ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۲۵ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۲۶ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۲۷ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۲۸ لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۲۹ دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۳۰ اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۳۱ لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۳۲ دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۳۳ تمدید فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۳۴ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۳۶ صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۷ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۳۸ تائیدیه سازمان صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷- ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۳۹ صورتجلسه صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷- ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۴۰ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۴۱ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۴۲ لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۴۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۴۵ مجمع صندوق صنعت و معدن جهت افزایش سقف مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴۶ صورتجلسه سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ -ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۴۷ صورتجلسه صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۴۸ فهرست حاضرین در مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۴۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۵۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت و معدن مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۵۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۵۳ افزایش سقف واحدهای عادی صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۵۴ دعوتنامه مجمع صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۵۵ تمدید فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۵۶ دعوتنامه مجمع صنعت و معدن تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۵۷ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۵۸ روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۵۹ دعوتنامه حضور در مجمع مورخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ صندوق مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۶۰ تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۶۱ تصویب صورتهای مالی و انتخاب حسابرس و تمدید مدت فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۶۲ لیست حاضرین مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۶۳ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۶۴ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بابت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن تا تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۶۵ تأیید سازمان مبنی برتغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۶۶ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ بابت تغییر اساسنامه صندوق مشتزک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۶۷ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۶۸ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۶۹ مجمع تغییر سقف واحدهای صندوق و تغییر نرخ هزینه های نرم افزاری دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۷۰ مجمع تمدید صندوق صنعت و معدن تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۷۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۷۲ مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
۷۳ روزنامه رسمی برگزاری مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۷۴ برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
۷۵ آگهی منتشر شده در خصوص تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۷۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۹/۲۲
۷۷ آگهی منتشر شده در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
۷۸ برگزاری مجمع سالانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
۷۹ مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۵/۱۹
۸۰ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۷/۰۷
۸۱ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‏گذاری مشترک صنعت و معدن در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۹ دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
۸۲ اعلامية پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري مشترك صنعت و معدن در شرف تأسيس دریافت خبر ۱۳۸۸/۰۳/۲۱
۸۳ صورت جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دریافت خبر ۱۳۸۸/۰۳/۲۱