صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱,۶۲۷,۶۱۱ ۰ ۰ ۱۹.۷۷
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱,۶۵۵,۶۴۶ ۰ ۰ (۱۸.۵۴)
۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱,۷۰۳,۵۸۶ ۰ ۰ ۴.۴۷
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲,۰۰۸,۳۴۴ ۰ ۰ (۱۸.۶۴)
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۲,۰۰۴,۹۹۳ ۱۵,۱۸۲ ۳۰,۴۳۹,۸۰۳,۷۲۶ ۱۵.۵۹
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۲,۰۱۰,۹۳۴ ۲۰,۸۳۳ ۴۱,۸۹۳,۷۸۸,۰۲۲ ۳۱.۶۱
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۲,۰۳۶,۱۹۶ ۱۰,۳۸۹ ۲۱,۱۵۴,۰۴۰,۲۴۴ ۳۰.۱۳
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۲,۲۸۲,۵۷۴ ۰ ۰ (۲.۴۹)
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲,۴۲۲,۰۸۳ ۰ ۰ (۱۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۲,۹۴۰,۱۷۰ ۱۱,۷۳۵ ۳۴,۵۰۲,۸۹۴,۹۵۰ ۱۵.۲۵
«12345»