صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۹,۱۲۲,۱۰۹ ۲۰,۵۴۸ ۱۸۷,۴۴۱,۰۹۵,۷۳۲ ۲۸.۰۸
۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۸,۸۲۲,۲۸۶ ۲۰,۵۴۸ ۱۸۱,۲۸۰,۳۳۲,۷۲۸ ۲۸.۰۸
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۷,۴۸۳,۷۴۵ ۲۰,۵۴۸ ۱۵۳,۷۷۵,۹۹۲,۲۶۰ ۲۸.۰۸
۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۶,۹۴۴,۴۷۷ ۲۰,۵۴۸ ۱۴۲,۶۹۵,۱۱۳,۳۹۶ ۲۸.۰۸
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۷,۵۶۶,۲۹۸ ۲۱,۲۳۳ ۱۶۰,۶۵۵,۲۰۵,۴۳۴ ۲۸.۰۷
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۶,۷۹۲,۲۷۶ ۶۴,۲۳۲ ۴۳۶,۲۸۱,۴۷۲,۰۳۲ ۲۸.۰۷
۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۴,۰۵۴,۸۳۴ ۲۲,۱۲۸ ۸۹,۷۲۵,۳۶۶,۷۵۲ ۲۸.۰۷
۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۳,۸۳۶,۳۳۵ ۲۲,۱۲۸ ۸۴,۸۹۰,۴۲۰,۸۸۰ ۲۸.۰۷
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۳,۷۸۵,۱۹۷ ۲۲,۱۲۸ ۸۳,۷۵۸,۸۳۹,۲۱۶ ۲۸.۰۷
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۳,۷۹۰,۵۶۸ ۲۲,۱۲۸ ۸۳,۸۷۷,۶۸۸,۷۰۴ ۲۸.۰۷