صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۵,۲۵۹ ۳۱.۸۴ ۳۱,۸۵۸ ۱۹.۰۱ ۳۵,۰۹۹ ۲۰.۲۲ ۳۰,۵۰۲ ۱۷.۶۳
اوراق ۱۳,۱۸۴ ۲۷.۵۱ ۸۵,۱۵۹ ۵۰.۸۲ ۸۸,۱۱۵ ۵۰.۷۷ ۹۰,۴۳۷ ۵۲.۲۸
وجه نقد ۵,۷۶۵ ۱۲.۰۳ ۴۸,۰۲۶ ۲۸.۶۶ ۴۵,۸۳۱ ۲۶.۴ ۴۷,۵۲۷ ۲۷.۴۷
سایر دارایی ها ۱,۲۷۲ ۲.۶۵ ۲,۶۲۳ ۱.۵۶ ۳,۶۵۱ ۲.۱ ۳,۷۹۰ ۲.۱۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸,۶۹۴ ۱۸.۱۴ ۲۷,۴۲۵ ۱۶.۳۶ ۲۸,۸۸۳ ۱۶.۶۴ ۲۴,۶۷۸ ۱۴.۲۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد