صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷۸,۴۰۴ ۱۳.۶۶ ۲۹۷,۸۸۰ ۱۸.۴۸ ۲۹۴,۷۱۶ ۱۷.۹۹ ۲۸۲,۸۷۸ ۱۷.۲۳
سایر سهام ۴۷,۰۹۷ ۸.۲۱ ۴۲,۱۱۶ ۲.۶۱ ۳۵,۴۶۳ ۲.۱۶ ۳۱,۱۶۹ ۱.۹
اوراق مشارکت ۴۰۷,۳۲۵ ۷۰.۹۷ ۱,۱۴۲,۲۶۲ ۷۰.۸۶ ۱,۱۵۳,۱۴۰ ۷۰.۳۸ ۱,۱۱۰,۵۵۸ ۶۷.۶۳
اوراق سپرده ۳۵ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۴,۶۷۳ ۶.۰۴ ۱۰۳,۶۸۵ ۶.۴۳ ۱۲۴,۳۰۵ ۷.۵۹ ۱۸۴,۷۱۱ ۱۱.۲۵
سایر دارایی‌ها ۶,۳۹۳ ۱.۱۱ ۲۶,۱۴۶ ۱.۶۲ ۳۰,۹۰۰ ۱.۸۹ ۳۲,۶۹۱ ۱.۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد