صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱۶,۴۳۷ ۱۱.۴۱ ۵۶۹,۹۱۸ ۶.۵۶ ۵۶۱,۵۵۳ ۵.۹۹ ۵۳۰,۷۷۷ ۵.۷۲
سایر سهام ۴۵,۸۱۱ ۴.۴۹ ۸۲,۹۷۰ ۰.۹۵ ۸۲,۹۹۸ ۰.۸۹ ۸۱,۹۱۸ ۰.۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت ۶۱۹,۳۵۵ ۶۰.۶۸ ۴,۲۷۹,۷۵۹ ۴۹.۲۵ ۴,۴۳۲,۴۶۱ ۴۷.۲۸ ۴,۴۵۷,۴۹۳ ۴۸.۰۷
اوراق سپرده ۳۱ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۲۵,۰۹۹ ۲۲.۰۵ ۳,۶۶۴,۰۵۱ ۴۲.۱۶ ۴,۱۹۱,۰۵۱ ۴۴.۷۱ ۴,۰۶۲,۹۵۳ ۴۳.۸۲
سایر دارایی‌ها ۱۲,۷۷۲ ۱.۲۵ ۷۲,۷۲۳ ۰.۸۴ ۸۵,۷۳۵ ۰.۹۱ ۱۱۸,۰۰۸ ۱.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۵,۹۰۴ ۰.۵۸ ۲۰,۹۸۱ ۰.۲۴ ۲۰,۹۳۱ ۰.۲۲ ۲۰,۸۷۵ ۰.۲۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد