ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,575 55.16 8,430 11.81 5,536 5.23 4,911 4.6
اوراق 4,838 17.13 55,643 77.98 90,178 85.19 91,285 85.67
وجه نقد 938 3.32 6,480 9.08 9,663 9.12 9,734 9.13
سایر دارایی ها 1,265 4.48 788 1.1 465 0.44 612 0.57
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,243 29.19 6,452 9.04 5,156 4.87 4,911 4.6
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق