ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,062 42.86 5,819 5.47 7,958 7.3 8,253 7.62
اوراق 8,546 24.32 63,655 59.92 54,583 50.07 52,026 48.08
وجه نقد 2,089 5.94 35,724 33.62 45,616 41.84 45,355 41.91
سایر دارایی ها 1,250 3.55 1,061 0.99 959 0.88 2,681 2.47
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,097 23.04 5,784 5.44 7,884 7.23 8,170 7.55
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد