صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۴,۰۵۲ ۲۷.۱۸ ۸۳۸,۷۶۶ ۲۲.۹۳ ۹۵۲,۱۹۹ ۲۴.۱۴ ۹۰۷,۴۰۴ ۲۳.۵۶
اوراق ۱۰۰,۴۸۸ ۶۲ ۲,۶۲۷,۸۹۲ ۷۱.۸۵ ۲,۸۱۴,۰۲۶ ۷۱.۳۴ ۲,۸۱۳,۰۵۱ ۷۳.۰۵
وجه نقد ۱۵,۹۰۶ ۹.۸۱ ۱۷۹,۰۰۹ ۴.۸۹ ۱۵۸,۱۰۶ ۴.۰۱ ۱۱۵,۸۷۵ ۳.۰۱
سایر دارایی ها ۱,۶۰۸ ۰.۹۹ ۱۱,۸۷۶ ۰.۳۲ ۲۰,۰۴۵ ۰.۵۱ ۱۴,۶۸۲ ۰.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۴,۴۴۴ ۱۵.۰۸ ۴۱۷,۸۰۶ ۱۱.۴۲ ۴۹۷,۱۷۳ ۱۲.۶ ۴۹۸,۴۴۷ ۱۲.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد