ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 14,944 33.68 19,491 12.85 29,610 17.56 33,352 20.44
اوراق 11,877 26.77 80,503 53.08 85,640 50.81 84,042 51.52
وجه نقد 5,026 11.33 50,787 33.49 52,292 31.02 44,227 27.11
سایر دارایی ها 1,240 2.79 1,288 0.84 1,606 0.95 2,353 1.44
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,347 18.81 17,755 11.7 26,180 15.53 28,952 17.74
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد