ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 14,788 36.23 9,280 7.8 10,650 8.48 12,131 7.95
اوراق 10,543 25.83 55,842 46.96 68,133 54.3 70,981 46.52
وجه نقد 4,165 10.2 52,998 44.57 46,005 36.66 68,256 44.74
سایر دارایی ها 1,236 3.02 930 0.78 871 0.69 1,647 1.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,118 19.88 9,221 7.75 10,581 8.43 12,131 7.95
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد