صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۱,۱۴۶ ۳۵.۱ ۲۱۲,۵۱۳ ۲۵.۰۱ ۳۰۰,۵۴۳ ۲۴.۸۵ ۳۴۷,۰۲۹ ۲۲.۳۴
اوراق ۲۷,۳۷۹ ۴۵.۴۵ ۴۹۱,۴۰۳ ۵۷.۸۳ ۷۷۴,۱۹۵ ۶۴.۰۱ ۹۳۹,۰۱۸ ۶۰.۴۵
وجه نقد ۱۰,۳۹۵ ۱۷.۲۶ ۱۴۳,۲۶۳ ۱۶.۸۶ ۱۳۲,۴۷۶ ۱۰.۹۵ ۲۶۵,۰۸۹ ۱۷.۰۷
سایر دارایی ها ۱,۲۹۲ ۲.۱۵ ۲,۵۰۵ ۰.۲۹ ۲,۲۳۵ ۰.۱۸ ۲,۱۷۱ ۰.۱۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۲,۷۲۹ ۲۱.۱۳ ۱۴۱,۳۳۴ ۱۶.۶۳ ۲۰۲,۳۷۸ ۱۶.۷۳ ۲۲۳,۷۷۱ ۱۴.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد