صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۷,۵۴۴ ۲۱.۳۳ ۷۴۱,۴۴۱ ۲۳.۷۳ ۶۹۳,۴۸۳ ۲۲.۰۸ ۶۷۱,۸۸۶ ۲۱.۸
اوراق ۲۹۲,۸۵۴ ۷۱.۳۶ ۲,۲۳۰,۹۲۲ ۷۱.۴۲ ۲,۳۱۸,۵۸۶ ۷۳.۸۱ ۲,۳۰۸,۰۴۲ ۷۴.۸۸
وجه نقد ۲۵,۸۷۶ ۶.۳۱ ۱۲۵,۳۱۲ ۴.۰۱ ۱۱۰,۹۳۱ ۳.۵۳ ۸۷,۵۴۳ ۲.۸۴
سایر دارایی ها ۴,۰۶۷ ۰.۹۹ ۲۶,۱۶۹ ۰.۸۴ ۱۸,۴۴۲ ۰.۵۹ ۱۴,۹۵۳ ۰.۴۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۰,۲۹۸ ۱۲.۲۶ ۴۸۵,۲۳۷ ۱۵.۵۳ ۴۶۷,۰۴۷ ۱۴.۸۷ ۴۴۲,۹۰۰ ۱۴.۳۷
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد