صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۷,۸۹۳ ۳۸.۲۹ ۱۱۳,۷۳۶ ۲۵.۶۵ ۱۴۴,۲۶۷ ۲۵.۹۶ ۱۵۷,۳۸۷ ۲۱.۹۹
اوراق ۱۹,۱۲۷ ۴۰.۹۴ ۲۲۹,۹۱۹ ۵۱.۸۶ ۲۹۱,۱۷۵ ۵۲.۳۹ ۳۸۴,۷۶۸ ۵۳.۷۷
وجه نقد ۸,۳۹۳ ۱۷.۹۶ ۹۷,۳۵۳ ۲۱.۹۶ ۱۱۷,۳۲۰ ۲۱.۱۱ ۱۷۱,۱۰۹ ۲۳.۹۱
سایر دارایی ها ۱,۳۵۳ ۲.۹ ۳,۷۱۴ ۰.۸۴ ۴,۳۴۴ ۰.۷۸ ۳,۶۶۲ ۰.۵۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰,۵۴۹ ۲۲.۵۸ ۷۷,۰۳۲ ۱۷.۳۷ ۹۳,۴۴۳ ۱۶.۸۱ ۱۰۲,۶۰۲ ۱۴.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد