ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,324 48.44 4,882 4.38 4,500 4 4,046 3.94
اوراق 6,985 22.08 96,162 86.36 98,478 87.67 85,375 83.26
وجه نقد 1,136 3.59 9,512 8.54 8,033 7.15 12,142 11.84
سایر دارایی ها 1,255 3.96 781 0.7 1,298 1.15 966 0.94
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,162 25.8 4,822 4.33 4,500 4 4,046 3.94
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد