صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۸,۷۶۳ ۲۱.۱۷ ۶۲۳,۰۹۷ ۱۲.۷۲ ۶۶۳,۵۱۲ ۱۳.۳۶ ۶۰۵,۷۷۸ ۱۲.۹۴
اوراق ۲۳۰,۰۸۲ ۷۰.۸۲ ۴,۰۱۹,۶۶۸ ۸۲.۰۴ ۴,۰۳۵,۱۳۰ ۸۱.۲۵ ۳,۱۷۸,۵۰۷ ۶۷.۹۱
وجه نقد ۲۲,۹۳۹ ۷.۰۶ ۲۱۷,۲۹۴ ۴.۴۴ ۱۹۶,۴۷۲ ۳.۹۶ ۹۱,۱۸۰ ۱.۹۵
سایر دارایی ها ۳,۰۷۴ ۰.۹۵ ۳۹,۳۵۸ ۰.۸ ۷۱,۴۴۲ ۱.۴۴ ۸۰۴,۶۶۸ ۱۷.۱۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۸,۲۴۳ ۱۱.۷۷ ۳۲۹,۸۵۱ ۶.۷۳ ۳۴۲,۲۷۹ ۶.۸۹ ۳۴۸,۰۴۷ ۷.۴۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد