صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱۸,۴۵۰ ۲۱.۹۴ ۴۴۴,۳۶۶ ۲۵.۷۷ ۴۱۳,۳۶۰ ۲۵.۴۷ ۳۴۵,۳۵۲ ۲۲.۰۵
اوراق ۳۸۳,۱۶۴ ۷۰.۹۸ ۱,۱۳۹,۲۵۰ ۶۶.۰۷ ۱,۱۰۰,۷۷۹ ۶۷.۸۳ ۱,۰۷۰,۱۲۳ ۶۸.۳۳
وجه نقد ۳۲,۳۹۳ ۶ ۱۲۳,۷۲۰ ۷.۱۷ ۹۰,۱۸۵ ۵.۵۶ ۱۲۹,۷۸۷ ۸.۲۹
سایر دارایی‌ها ۵,۸۰۵ ۱.۰۸ ۱۷,۰۳۶ ۰.۹۹ ۱۸,۴۳۳ ۱.۱۴ ۲۰,۷۸۷ ۱.۳۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۱,۷۲۱ ۱۳.۲۹ ۳۰۲,۳۸۸ ۱۷.۵۴ ۲۶۹,۱۲۹ ۱۶.۵۸ ۲۲۹,۹۰۳ ۱۴.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد