صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۶,۴۶۸ ۳۹.۷۸ ۶۴,۲۶۳ ۲۳.۳۲ ۱۰۲,۷۲۰ ۲۵.۸۲ ۱۲۹,۳۲۳ ۲۷.۴
اوراق ۱۶,۳۳۴ ۳۹.۴۶ ۱۴۱,۱۲۳ ۵۱.۲۲ ۲۰۴,۳۲۳ ۵۱.۳۷ ۲۵۹,۴۶۶ ۵۴.۹۸
وجه نقد ۷,۲۹۱ ۱۷.۶۱ ۶۸,۱۰۵ ۲۴.۷۲ ۸۸,۶۲۰ ۲۲.۲۸ ۸۰,۶۸۰ ۱۷.۰۹
سایر دارایی ها ۱,۳۲۳ ۳.۱۹ ۳,۳۷۰ ۱.۲۲ ۳,۳۹۴ ۰.۸۵ ۳,۷۸۴ ۰.۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹,۶۰۴ ۲۳.۲ ۴۵,۶۷۴ ۱۶.۵۷ ۷۰,۵۷۹ ۱۷.۷۴ ۹۰,۲۶۶ ۱۹.۱۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد