ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 15,800 60.85 15,947 70.54 16,190 71.67 14,031 60.96
اوراق 3,307 12.73 4,600 20.35 4,151 18.37 7,368 32.01
وجه نقد 774 2.98 802 3.55 692 3.06 774 3.36
سایر دارایی ها 1,281 4.93 1,246 5.51 1,546 6.84 835 3.62
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,291 31.93 10,342 45.75 10,333 45.74 9,071 39.41
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق