صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۲۰۹,۱۰۸,۳۱۴ ۳۸۲ ۷۹,۸۴۴,۶۵۵,۹۴۲
«1»