صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/08 1398/02/08 گزارش پرتفوی فروردین98 دانلود
1398/02/08 1398/02/08 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 دانلود
1398/02/08 1398/02/08 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش پرتفوی ماهیانه اسفند دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش پرتفوی ماهیانه بهمن دانلود
1397/12/20 1397/12/20 گزارش پرتفوی دی ماه1397 دانلود
1397/12/19 1397/12/19 صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/11/29 1397/11/29 صورت های مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/11/29 1397/11/29 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30آذر ماه 1397 دانلود
1397/11/15 1397/11/15 گزارش پرتفو ابان ماه97 دانلود
1397/11/14 1397/11/14 گزارش پرتفو مهرماه97 دانلود
1397/11/14 1397/11/14 گزارش پرتفو اذر ماه1397 دانلود
1397/09/24 1397/09/24 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/09/21 1397/09/21 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/07/12 1397/07/12 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/30 1397/05/30 گزارش عملکرد حسابرسی شده سالیانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/30 1397/05/30 صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سالیانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورت های مالی حسابرسی نشده سالیانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/08 1397/03/08 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/02/20 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/02/04 1397/02/04 گزارش عملکرد صورت های مالی حسابرسی نشده9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 دانلود
1397/02/04 1397/02/04 صورت های مالی حسابرسی نشده9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 دانلود
1397/01/19 1397/01/19 گزارش عملکرد حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به 30 آذرماه 1396 دانلود
1397/01/19 1397/01/19 صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به 30 آذرماه 1396 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن منتهی به اسفند ماه 1396 دانلود
1396/12/08 1396/12/08 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن منتهی به بهمن ماه 1396 دانلود
1396/12/08 1396/12/08 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن منتهی به دی ماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به 30 آذرماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت های مالی حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به 30 آذرماه 1396 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت های مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/07/16 1396/07/16 گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/07/16 1396/07/16 صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/02/02 1396/02/02 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/02 1396/02/02 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1395/12/30 دانلود
1395/12/18 1395/12/18 صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 1395/09/30 حسابرسی شده دانلود
1395/12/18 1395/12/18 گزارش عملکرد میان دوره ای منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/12/18 1395/12/18 صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 دانلود
1395/06/06 1395/06/06 گزارش عملکرد 03/31 دانلود
1395/06/06 1395/06/06 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31/03/1395 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/01/31 1395/01/31 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/31 1395/01/31 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/12/08 1394/12/08 صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به 1393/09/30 دانلود
1394/10/29 1394/10/29 گزارش عملکرد حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به 1393/09/30 دانلود
1394/10/29 1394/10/29 صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به 1393/09/30 دانلود
1394/07/19 1394/07/19 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 دانلود
1394/07/19 1394/07/19 صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 دانلود
1394/05/31 1394/05/31 صورتهای مالی حسابرسی شده 356 روزه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/05/31 1394/05/31 گزارش عملکرد حسابرسی شده 356 روزه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش عملکرد حسابرسی نشده 356 روزه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 صورتهای مالی حسابرسی نشده 356 روزه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/02/02 1394/02/02 گزارش عملکرد 264 روزه حسابرسی نشده منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/02/02 1394/02/02 صورتهای مالی 264 روزه حسابرسی نشده منتهی به 1393/12/29 دانلود
1393/10/29 1393/10/29 گزارش عملکرد در تاریخ 1393/09/30 دانلود
1393/10/29 1393/10/29 صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی میانی 5 ماه 22 روز منتهی به 1393/09/30 دانلود
1393/07/30 1393/07/30 عملکرد دو ماهه و 22 دو روزه منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/07/30 1393/07/30 صورتهای مالی 1393/6/31 دانلود
1393/05/29 1393/05/29 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به نهم تیر ماه 1393 دانلود
1393/05/29 1393/05/29 صورتهای مالی حسابرسی شده سال منتهی به نهم تیر ماه 1393 دانلود
1393/05/29 1393/05/29 گزارش حسابرسی سال مالی منتهی 1393/04/09 دانلود
1393/02/08 1393/02/08 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 9 فروردین ماه 1393 دانلود
1393/02/08 1393/02/08 صورتهای مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 9 فروردین ماه 1393 دانلود
1392/11/13 1392/11/13 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 09/10/1392 حسابرسی شده دانلود
1392/11/08 1392/11/08 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1392/10/09 دانلود
1392/11/07 1392/11/07 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 09/10/1392 حسابرسی نشده دانلود
1392/08/07 1392/08/07 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1392/07/09 دانلود
1392/08/07 1392/08/07 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1392/07/09 دانلود
1392/05/20 1392/05/20 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1392/04/09 دانلود
1392/05/05 1392/05/05 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 9/4/1392 دانلود
1392/05/01 1392/05/01 صورت های مالی حسابرسی نشده یکساله منتهی به 9/4/1392 دانلود
1392/02/07 1392/02/07 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 9 فروردین 1392 دانلود
1392/02/07 1392/02/07 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 9 فروردین 1392 دانلود
1391/11/18 1391/11/18 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 9 دی ماه 1391 دانلود
1391/11/08 1391/11/08 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 9 دی ماه 1391 دانلود
1391/11/03 1391/11/03 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 9 دی ماه 1391 دانلود
1391/08/07 1391/08/07 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 9 مهر ماه 1391 دانلود
1391/07/30 1391/07/30 صورتهای مالی منتهی به 9مهر1391 دانلود
1391/05/24 1391/05/24 صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 9 تیر 1391 دانلود
1391/05/03 1391/05/03 صورتهای مالی حسابرسب نشده یکساله منتهی به 9 تیر 1391 دانلود
1391/05/03 1391/05/03 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 9 تیر 1391 دانلود
1391/04/07 1391/04/07 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 9 فروردین 1391 دانلود
1391/02/10 1391/02/10 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 9 فروردین 1391 دانلود
1391/02/10 1391/02/10 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 9 فروردین 1391 دانلود
1390/12/10 1390/12/10 صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 9 دیماه 1390 دانلود
1390/11/10 1390/11/10 گزارش عملکرد شش ماه منتهی به 9دیماه 1390 دانلود
1390/11/10 1390/11/10 صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 9 دیماه 1390 دانلود
1390/08/08 1390/08/08 صورتهای مالی منتهی به 9 مهر ماه 1390 دانلود
1390/05/16 1390/05/16 صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 9 تیر ماه 1390 دانلود
1390/05/05 1390/05/05 صورتهای مالی منتهی به 9 تیر 1390 دانلود
1390/02/11 1390/02/11 صورتهای مالی منتهی به 9 مهر ماه 1389 دانلود
1390/02/11 1390/02/11 صورتهای مالی منتهی به 9 دی ماه 1389 دانلود
1390/02/11 1390/02/11 صورتهای مالی منتهی به 9 فروردین ماه 1390 دانلود
1389/06/06 1389/06/06 صورتهای مالی منتهی به 8 تیرماه 1389 دانلود