صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت های مالی شش ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد صندوق صنعت و معدن برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ گزارش عملکرد سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ صورت های مالی سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش صورت های مالی سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ گزارش صورت های مالی شش ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱-حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ گزارش وضعیت پرتفوی صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ گزارش وضعیت پرتفوی صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق صنعت و معدن منتهی به اسفند ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ گزاش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی یه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ گزاش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی یه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق مشترک صنعت و معدن دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱-اصلاحیه دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ صورت مالی سالیانه صندوق مشترکصنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد سالیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ صورت مالی سالیانه صندوق مشترکصنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ صورت های مالی برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ صورت وضعیت پرتفو صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ صورت وضعیت پرتفو صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ صورت مالی سه ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق مشترک صنعت ومعدن دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ گزارش پرتفو ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق مشترک صنعت ومعدن دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صندوق مشترک صنعت ومعدن دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفو ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۸۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه صندوق مشترک صنعت و معدن دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش پرتفو ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه صندوق صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ صورت مالی ۶ ماهه صندوق صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ گزارش پرتفوی ماهیانه اذرماه دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ گزارش پرتفوی ماهیانه تیرماه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه آبان ماه صندوق مشترک صنعت و معدن منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه مهرماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن برای سال مالی منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن برای سال مالی منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد صندوق صنعت و معدن برای سال مالی منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ صورت های مالی صندوق صنعت و معدن برای سال مالی منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی فروردین۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه اسفند دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی ماهیانه بهمن دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ گزارش پرتفوی دی ماه۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ گزارش پرتفو ابان ماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ گزارش پرتفو مهرماه۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ گزارش پرتفو اذر ماه۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی شده سالیانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سالیانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده سالیانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صورت های مالی حسابرسی نشده۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ صورت های مالی حسابرسی نشده۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ گزارش عملکرد میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ گزارش عملکرد ۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ صورتهای مالی حسابرسی شده ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۳۵۶ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۲۶۴ روزه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صورتهای مالی ۲۶۴ روزه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی میانی ۵ ماه ۲۲ روز منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ عملکرد دو ماهه و ۲۲ دو روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ صورتهای مالی ۱۳۹۳/۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به نهم تیر ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی شده سال منتهی به نهم تیر ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ گزارش حسابرسی سال مالی منتهی ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹ فروردین ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۹ فروردین ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۹/۴/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده یکساله منتهی به ۹/۴/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹ فروردین ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۹ فروردین ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۹ دی ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۹ دی ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۹ دی ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹ مهر ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ صورتهای مالی منتهی به ۹مهر۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به ۹ تیر ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ صورتهای مالی حسابرسب نشده یکساله منتهی به ۹ تیر ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۹ تیر ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۹ فروردین ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۹ فروردین ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹ فروردین ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۹ دیماه ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد شش ماه منتهی به ۹دیماه ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۹ دیماه ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ صورتهای مالی منتهی به ۹ مهر ماه ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به ۹ تیر ماه ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ صورتهای مالی منتهی به ۹ تیر ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ صورتهای مالی منتهی به ۹ دی ماه ۱۳۸۹ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ صورتهای مالی منتهی به ۹ فروردین ماه ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ صورتهای مالی منتهی به ۹ مهر ماه ۱۳۸۹ دانلود
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ صورتهای مالی منتهی به ۸ تیرماه ۱۳۸۹ دانلود