لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ1397/05/01 1397/04/17
2 تایید سازمان مبنی بر فعالیت صندوق مشترک صنعت و معدن تا تاریخ 1396/12/29 1396/12/06
3 برگزاری مجمع مورخ 1396/11/30 بابت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن تا تاریخ1396/12/29 1396/12/06
4 تأیید سازمان مبنی برتغییر نوع صندوق و تصویب امیدنامه صندوق صنعت و معدن 1396/10/17
5 برگزاری مجمع مورخ 1396/09/14 بابت تغییر امیدنامه صندوق مشتزک صنعت و معدن 1396/10/17
6 تأیید سازمان مبنی بر تغییرنوع صندوق و تصویب اساسنامه صندوق صنعت و معدن 1396/10/17
7 برگزاری مجمع مورخ 1396/09/14 بابت تغییر اساسنامه صندوق مشتزک صنعت و معدن 1396/10/17
8 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن 1396/07/12
9 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن 1396/07/12
10 مجمع تغییر سقف واحدهای صندوق و تغییر نرخ هزینه های نرم افزاری 1396/06/07
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
سایز صفحه