صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ 99/07/02 ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
2 صورت جلسه مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ 1399/07/02 ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
3 لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ 99/07/02 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
4 ثبت آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ 99/03/17 در روزنامه کثیر الانتشار ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
5 دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ 1399/07/02 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
6 ثبت آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت ومعدن مورخ 99/06/05 در روزنامه کثیر الانتشار ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
7 اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ 99/06/05 ساعت 13 ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
8 اعلام موافقت سازمان جهت تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری صنعت ومعدن مورخ 99/06/05 ساعت 13:30 ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
9 لیست حاضرین مجمع عادی صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ 99/06/05 ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
10 دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ 1399/06/05 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
سایز صفحه