ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/01 26,941 15.94 % 87,014 51.48 % 0 0 % 54,530 32.26 % 541 0.59 % 22,700 13.43 %
2 1398/01/31 26,941 16.08 % 85,526 51.06 % 0 0 % 53,774 32.1 % 1,272 1.03 % 22,700 13.55 %
3 1398/01/30 23,001 13.94 % 86,973 52.71 % 0 0 % 53,771 32.59 % 1,248 1.03 % 20,536 12.45 %
4 1398/01/29 23,001 13.94 % 86,964 52.72 % 0 0 % 53,771 32.6 % 1,223 1.02 % 20,536 12.45 %
5 1398/01/28 23,001 13.95 % 86,955 52.72 % 0 0 % 53,771 32.6 % 1,199 1 % 20,536 12.45 %
6 1398/01/27 23,046 13.97 % 86,965 52.72 % 0 0 % 53,771 32.6 % 1,175 0.99 % 20,628 12.51 %
7 1398/01/26 23,203 13.95 % 87,829 52.79 % 0 0 % 54,205 32.58 % 1,151 0.97 % 20,800 12.5 %
8 1398/01/25 22,483 13.64 % 88,412 53.64 % 0 0 % 52,805 32.04 % 1,127 0.96 % 20,118 12.21 %
9 1398/01/25 22,483 13.64 % 88,412 53.64 % 0 0 % 52,805 32.04 % 1,127 0.96 % 20,118 12.21 %
10 1398/01/24 22,378 13.64 % 88,519 53.94 % 0 0 % 52,105 31.75 % 1,103 0.95 % 19,970 12.17 %