صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۳۴۷,۰۲۹ ۲۲.۳۴ % ۹۳۹,۰۱۸ ۶۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۸۹ ۱۷.۰۷ % ۲,۱۷۱ ۰.۱۴ % ۲۲۳,۷۷۱ ۱۴.۴۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳۲۸,۵۰۶ ۲۱.۴ % ۹۳۷,۰۸۹ ۶۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۶۶,۷۰۲ ۱۷.۳۷ % ۲,۸۴۴ ۰.۱۹ % ۲۲۰,۷۸۲ ۱۴.۳۸ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳۲۸,۳۶۷ ۲۳.۷۳ % ۸۴۲,۱۴۴ ۶۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۵۱۴ ۱۵.۲۱ % ۲,۸۱۰ ۰.۲ % ۲۲۶,۰۵۹ ۱۶.۳۴ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳۲۷,۸۷۰ ۲۳.۸۷ % ۸۱۷,۵۴۲ ۵۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۵۸۹ ۱۶.۴۲ % ۲,۷۷۶ ۰.۲ % ۲۲۷,۰۵۸ ۱۶.۵۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳۰۴,۷۵۲ ۲۴.۱۲ % ۷۷۲,۲۹۳ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۷۴۵ ۱۴.۵۴ % ۲,۷۴۲ ۰.۲۲ % ۲۰۵,۹۸۹ ۱۶.۳ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳۰۴,۷۵۲ ۲۴.۱۲ % ۷۷۲,۲۷۰ ۶۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۷۴۵ ۱۴.۵۴ % ۲,۷۰۹ ۰.۲۱ % ۲۰۵,۹۸۹ ۱۶.۳ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳۰۴,۹۹۷ ۲۴.۴۸ % ۷۷۲,۲۴۸ ۶۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۰۷۲ ۱۳.۳۳ % ۲,۴۶۳ ۰.۲ % ۲۰۵,۹۸۹ ۱۶.۵۳ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳۰۸,۰۸۹ ۲۶.۱ % ۷۷۱,۱۷۲ ۶۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۸,۶۵۵ ۸.۳۶ % ۲,۴۳۰ ۰.۲۱ % ۲۰۸,۴۶۱ ۱۷.۶۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳۰۷,۲۹۹ ۲۶.۷۴ % ۷۶۵,۱۶۰ ۶۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۶۴ ۶.۴۷ % ۲,۳۹۶ ۰.۲۱ % ۲۰۷,۵۱۵ ۱۸.۰۶ %