صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۶۰۵,۷۷۸ ۱۲.۹۴ % ۳,۱۷۸,۵۰۷ ۶۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۱,۱۸۰ ۱.۹۵ % ۸۰۴,۶۶۸ ۱۷.۱۹ % ۳۴۸,۰۴۷ ۷.۴۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۶۱۱,۴۲۸ ۱۳ % ۳,۹۵۲,۷۰۴ ۸۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۷,۹۵۹ ۱.۸۷ % ۵۰,۴۲۵ ۱.۰۷ % ۳۵۳,۲۹۹ ۷.۵۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۶۱۶,۹۲۰ ۱۳.۰۶ % ۳,۹۶۵,۱۷۶ ۸۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۹۲,۵۸۹ ۱.۹۶ % ۵۰,۳۶۸ ۱.۰۷ % ۳۵۵,۶۸۹ ۷.۵۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۶۱۶,۹۲۰ ۱۳.۰۶ % ۳,۹۶۴,۶۵۲ ۸۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۹۲,۵۸۹ ۱.۹۶ % ۵۰,۳۱۱ ۱.۰۶ % ۳۵۵,۶۸۹ ۷.۵۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۶۵۰,۱۵۶ ۱۳.۷۵ % ۳,۹۶۳,۳۵۵ ۸۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۹۲,۵۸۹ ۱.۹۶ % ۲۴,۰۱۳ ۰.۵۱ % ۳۵۹,۲۴۹ ۷.۵۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۶۵۰,۱۵۶ ۱۳.۷۵ % ۳,۹۶۲,۸۳۲ ۸۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۹۲,۵۸۹ ۱.۹۶ % ۲۳,۹۵۶ ۰.۵۱ % ۳۵۹,۲۴۹ ۷.۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۶۵۰,۱۵۶ ۱۳.۷۱ % ۳,۹۶۲,۳۱۰ ۸۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۰۸۸ ۲.۲۲ % ۲۴,۶۰۵ ۰.۵۲ % ۳۵۹,۲۴۹ ۷.۵۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۶۴۴,۱۶۳ ۱۳.۵۷ % ۳,۹۶۲,۱۷۴ ۸۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۱۶۷ ۲.۴۵ % ۲۴,۵۴۸ ۰.۵۲ % ۳۵۳,۱۱۱ ۷.۴۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۶۴۹,۰۲۳ ۱۳.۴۳ % ۳,۹۷۲,۶۵۷ ۸۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۰۸۱ ۳.۸۵ % ۲۴,۴۹۰ ۰.۵۱ % ۳۵۳,۵۸۶ ۷.۳۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۶۵۹,۸۵۸ ۱۳.۶۱ % ۳,۹۶۹,۰۲۹ ۸۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۵۴۷ ۴.۰۱ % ۲۴,۴۳۳ ۰.۵ % ۳۶۰,۲۷۲ ۷.۴۳ %