ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/02 5,101 4.58 % 93,009 83.48 % 12,811 11.5 % 482 0.43 % 5,101 4.58 %
2 1397/04/01 5,126 4.6 % 92,941 83.46 % 12,811 11.5 % 479 0.43 % 5,126 4.6 %
3 1397/03/31 5,126 4.6 % 92,908 83.45 % 12,811 11.51 % 476 0.43 % 5,126 4.6 %
4 1397/03/30 5,126 4.61 % 92,875 83.49 % 12,722 11.44 % 508 0.46 % 5,126 4.61 %
5 1397/03/29 5,137 4.62 % 92,817 83.48 % 12,722 11.44 % 505 0.46 % 5,137 4.62 %
6 1397/03/28 5,020 4.52 % 92,708 83.55 % 12,722 11.47 % 503 0.45 % 5,020 4.52 %
7 1397/03/27 5,009 4.52 % 92,666 83.55 % 12,722 11.47 % 500 0.45 % 5,009 4.52 %
8 1397/03/26 4,995 4.5 % 93,396 84.17 % 12,058 10.87 % 498 0.45 % 4,995 4.5 %
9 1397/03/25 4,995 4.5 % 93,362 84.17 % 12,058 10.87 % 495 0.45 % 4,995 4.5 %
10 1397/03/25 4,995 4.5 % 93,362 84.17 % 12,058 10.87 % 495 0.45 % 4,995 4.5 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق