ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/15 4,734 4.49 % 56,499 53.55 % 0 0 % 43,554 41.28 % 715 0.8 % 0 0 %
2 1397/06/14 4,734 4.49 % 56,479 53.55 % 0 0 % 43,554 41.3 % 693 0.78 % 0 0 %
3 1397/06/13 4,763 4.52 % 56,432 53.53 % 0 0 % 43,554 41.31 % 670 0.76 % 0 0 %
4 1397/06/12 4,216 4.02 % 56,324 53.64 % 0 0 % 43,554 41.48 % 905 0.98 % 0 0 %
5 1397/06/11 4,214 4.02 % 72,129 68.77 % 0 0 % 27,654 26.37 % 891 0.97 % 0 0 %
6 1397/06/10 4,208 4.02 % 72,014 68.75 % 0 0 % 27,654 26.4 % 877 0.96 % 0 0 %
7 1397/06/09 4,210 4.02 % 71,969 68.74 % 0 0 % 27,654 26.41 % 863 0.95 % 0 0 %
8 1397/06/08 4,210 4.02 % 71,949 68.74 % 0 0 % 27,654 26.42 % 849 0.93 % 0 0 %
9 1397/06/07 4,210 4.02 % 71,929 68.75 % 0 0 % 27,654 26.43 % 836 0.92 % 0 0 %
10 1397/06/06 4,213 4.03 % 71,870 68.74 % 0 0 % 27,654 26.45 % 822 0.91 % 0 0 %