صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۵۳۰,۷۷۷ ۵.۷۲ % ۸۱,۹۱۸ ۰.۸۹ % ۴,۴۵۷,۴۹۳ ۴۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۲,۹۵۳ ۴۳.۸۲ % ۱۱۸,۰۰۸ ۱.۲۷ % ۲۰,۸۷۵ ۰.۲۳ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۵۳۰,۷۷۷ ۵.۷۳ % ۸۱,۹۱۸ ۰.۸۸ % ۴,۴۵۳,۵۵۷ ۴۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۲,۹۵۳ ۴۳.۸۵ % ۱۱۵,۶۳۷ ۱.۲۵ % ۲۰,۸۷۵ ۰.۲۳ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۵۳۰,۷۷۷ ۵.۷۴ % ۸۱,۹۱۸ ۰.۸۹ % ۴,۴۵۰,۰۸۷ ۴۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۷,۹۱۴ ۴۳.۷۹ % ۱۱۲,۸۰۸ ۱.۲۲ % ۲۰,۸۷۵ ۰.۲۳ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۵۳۷,۸۳۷ ۵.۸۱ % ۸۲,۱۰۴ ۰.۸۹ % ۴,۴۴۶,۵۸۸ ۴۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۰,۱۱۳ ۴۳.۸۶ % ۱۰۹,۹۸۳ ۱.۱۹ % ۲۰,۹۱۳ ۰.۲۳ %
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۵۳۸,۹۱۹ ۵.۷۷ % ۸۲,۵۸۸ ۰.۸۹ % ۴,۴۴۲,۹۱۱ ۴۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳,۹۴۶ ۴۴.۳۸ % ۱۰۷,۲۰۸ ۱.۱۵ % ۲۱,۲۳۵ ۰.۲۳ %
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۵۳۹,۹۶۸ ۵.۷۳ % ۸۲,۹۰۶ ۰.۸۸ % ۴,۴۳۹,۵۹۹ ۴۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۳۲,۳۲۶ ۴۴.۹ % ۱۱۱,۸۸۷ ۱.۱۹ % ۲۰,۴۷۶ ۰.۲۲ %
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۵۳۳,۶۴۷ ۵.۶۷ % ۸۲,۳۴۸ ۰.۸۸ % ۴,۴۳۶,۳۳۵ ۴۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۴,۲۲۲,۱۳۴ ۴۴.۹ % ۱۰۹,۰۰۱ ۱.۱۶ % ۲۰,۳۴۳ ۰.۲۲ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۵۴۰,۰۴۸ ۵.۷ % ۸۲,۹۹۸ ۰.۸۸ % ۴,۴۳۲,۶۸۴ ۴۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۹۰,۸۵۹ ۴۵.۲۹ % ۱۰۶,۱۱۹ ۱.۱۲ % ۲۰,۵۷۱ ۰.۲۲ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۵۴۰,۰۴۸ ۵.۷ % ۸۲,۹۹۸ ۰.۸۸ % ۴,۴۲۹,۲۵۶ ۴۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۹,۷۷۰ ۴۵.۳۱ % ۱۰۴,۳۰۶ ۱.۱ % ۲۰,۵۷۱ ۰.۲۲ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۵۴۰,۰۴۸ ۵.۷۲ % ۸۲,۹۹۸ ۰.۸۸ % ۴,۴۲۵,۷۷۵ ۴۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۴,۲۷۱,۷۶۸ ۴۵.۲۳ % ۱۰۳,۶۵۷ ۱.۱ % ۲۰,۵۷۱ ۰.۲۲ %