صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۵۷,۳۸۷ ۲۱.۹۹ % ۳۸۴,۷۶۸ ۵۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۱۰۹ ۲۳.۹۱ % ۲,۲۹۷ ۰.۵۱ % ۱۰۲,۶۰۲ ۱۴.۳۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۵۴,۲۹۲ ۱۹.۷۸ % ۳۸۴,۵۳۲ ۴۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۲۷۸ ۳۰.۶۷ % ۲,۱۱۴ ۰.۴۵ % ۱۰۰,۵۵۰ ۱۲.۸۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۵۳,۲۶۶ ۲۱.۸۴ % ۳۱۲,۶۰۳ ۴۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۳۹۷ ۳۳.۲۶ % ۲,۴۱۱ ۰.۵۴ % ۹۸,۹۸۸ ۱۴.۱۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۴۴,۴۳۰ ۲۴.۰۲ % ۳۱۲,۵۵۸ ۵۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۸۷۵ ۲۳.۶ % ۲,۳۷۹ ۰.۶۲ % ۹۵,۱۲۴ ۱۵.۸۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۴۳,۸۹۱ ۲۵.۶ % ۲۸۷,۷۷۹ ۵۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۲۳۲ ۲۱.۷۴ % ۸,۲۷۷ ۱.۷۲ % ۹۴,۲۹۵ ۱۶.۷۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۴۳,۸۹۱ ۲۵.۶ % ۲۸۷,۷۷۱ ۵۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۲۳۲ ۲۱.۷۴ % ۸,۲۴۶ ۱.۷۱ % ۹۴,۲۹۵ ۱۶.۷۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۴۳,۸۹۱ ۲۵.۶۷ % ۲۸۷,۷۶۲ ۵۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۶۹۱ ۲۱.۵۳ % ۸,۲۱۴ ۱.۷۱ % ۹۴,۲۹۵ ۱۶.۸۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۴۳,۵۶۳ ۲۶.۶۸ % ۲۸۷,۹۰۳ ۵۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۹۸,۳۶۱ ۱۸.۲۸ % ۸,۱۷۰ ۱.۷۷ % ۹۳,۶۷۴ ۱۷.۴۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۴۷,۳۴۷ ۲۷.۸۱ % ۲۸۷,۹۰۱ ۵۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۹۲,۲۸۸ ۱۷.۴۲ % ۲,۲۲۱ ۰.۶۸ % ۹۴,۳۱۱ ۱۷.۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۴۵,۹۹۷ ۲۷.۸۸ % ۲۸۷,۹۷۸ ۵۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۸۷,۵۲۷ ۱۶.۷۱ % ۲,۱۸۹ ۰.۶۸ % ۹۳,۵۳۹ ۱۷.۸۶ %