صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۲۸۲,۸۷۸ ۱۷.۲۳ % ۳۱,۱۶۹ ۱.۹ % ۱,۱۱۰,۵۵۸ ۶۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۷۱۱ ۱۱.۲۵ % ۳۲,۶۹۱ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۲۷۸,۸۵۶ ۱۷.۰۲ % ۳۱,۳۷۱ ۱.۹۲ % ۱,۱۱۰,۰۵۴ ۶۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۲۱۴ ۱۱.۳۱ % ۳۲,۶۴۱ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۲۷۸,۹۳۴ ۱۷.۰۴ % ۳۱,۹۴۰ ۱.۹۵ % ۱,۱۵۷,۸۳۸ ۷۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۵۷۶ ۸.۲۸ % ۳۲,۵۹۰ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۲۸۳,۹۵۶ ۱۷.۳ % ۳۱,۷۷۰ ۱.۹۴ % ۱,۱۵۷,۶۵۱ ۷۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۷۵۲ ۸.۲۱ % ۳۲,۸۴۲ ۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۲۸۶,۸۷۷ ۱۷.۴۸ % ۳۱,۴۵۱ ۱.۹۲ % ۱,۱۵۶,۱۳۷ ۷۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۷۵۲ ۸.۱۵ % ۳۲,۷۹۱ ۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۲۸۶,۸۷۷ ۱۷.۴۹ % ۳۱,۴۵۱ ۱.۹۱ % ۱,۱۵۵,۸۷۹ ۷۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۷۵۲ ۸.۱۵ % ۳۲,۷۴۱ ۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۲۸۶,۸۷۷ ۱۷.۴۹ % ۳۱,۴۵۱ ۱.۹۲ % ۱,۱۵۵,۶۲۰ ۷۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۵۲۸ ۸.۱۴ % ۳۲,۶۹۶ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۲۹۰,۲۹۴ ۱۷.۷ % ۳۱,۲۱۸ ۱.۹ % ۱,۱۵۴,۷۵۸ ۷۰.۴ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۰۰۲ ۷.۹۹ % ۳۲,۹۹۵ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۲۹۰,۰۵۵ ۱۷.۶۹ % ۳۶,۱۳۰ ۲.۲۱ % ۱,۱۵۴,۳۴۴ ۷۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۱۸۵ ۷.۸۲ % ۳۰,۶۳۹ ۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۸۶,۵۶۸ ۱۷.۵۲ % ۳۶,۳۲۶ ۲.۲۲ % ۱,۱۵۴,۰۴۴ ۷۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۸۱۷ ۷.۸۲ % ۳۰,۵۸۸ ۱.۸۷ % ۰ ۰ %