صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۲۹,۳۲۳ ۲۷.۴۱ % ۲۵۹,۴۶۶ ۵۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۸۰ ۱۷.۱ % ۲,۴۱۸ ۰.۸ % ۹۰,۲۶۶ ۱۹.۱۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۲۹,۳۲۳ ۲۷.۴۱ % ۲۵۹,۴۵۸ ۵۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۸۰ ۱۷.۱ % ۲,۳۸۳ ۰.۷۹ % ۹۰,۲۶۶ ۱۹.۱۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۲۹,۳۲۳ ۲۷.۴۱ % ۲۵۹,۴۵۰ ۵۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۸۰ ۱۷.۱ % ۲,۳۴۸ ۰.۷۹ % ۹۰,۲۶۶ ۱۹.۱۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۲۹,۳۲۳ ۲۷.۴۱ % ۲۵۹,۴۴۲ ۵۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۸۰ ۱۷.۱ % ۲,۳۱۳ ۰.۷۸ % ۹۰,۲۶۶ ۱۹.۱۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۲۳,۹۳۹ ۲۶.۹۲ % ۲۵۴,۱۷۶ ۵۵.۲ % ۰ ۰ % ۸۰,۰۴۳ ۱۷.۳۸ % ۲,۲۷۹ ۰.۷۹ % ۸۷,۶۶۹ ۱۹.۰۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۲۷,۹۴۹ ۲۷.۷ % ۲۵۲,۵۶۲ ۵۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۷۹,۱۶۵ ۱۷.۱۴ % ۲,۲۴۴ ۰.۷۸ % ۹۰,۲۲۹ ۱۹.۵۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۰,۲۲۹ ۲۷.۲۹ % ۲۵۲,۲۷۴ ۵۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۶۸ ۱۹.۳۸ % ۲,۲۰۹ ۰.۷۵ % ۹۱,۱۵۱ ۱۹.۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۲۵,۵۰۸ ۲۶.۹۷ % ۲۳۲,۱۱۵ ۴۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۶۲۳ ۲۲.۶۹ % ۲,۱۷۵ ۰.۷۶ % ۸۶,۷۴۷ ۱۸.۶۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۰۸,۹۸۴ ۲۴.۹۶ % ۲۲۷,۲۷۴ ۵۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۸,۲۹۱ ۲۲.۵۱ % ۲,۱۴۰ ۰.۸ % ۷۱,۲۷۱ ۱۶.۳۲ %