ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/30 8,253 7.63 % 52,026 48.08 % 0 0 % 45,355 41.92 % 2,564 2.48 % 8,170 7.55 %
2 1397/07/29 8,264 6.94 % 64,397 54.09 % 0 0 % 45,355 38.1 % 1,036 0.97 % 8,184 6.87 %
3 1397/07/28 8,274 7.65 % 53,528 49.49 % 0 0 % 45,355 41.93 % 1,012 1.04 % 8,195 7.58 %
4 1397/07/27 8,095 7.5 % 53,529 49.58 % 0 0 % 45,355 42.01 % 987 1.02 % 8,020 7.43 %
5 1397/07/26 8,095 7.5 % 53,510 49.58 % 0 0 % 45,355 42.03 % 962 1 % 8,020 7.43 %
6 1397/07/25 8,095 7.51 % 53,473 49.58 % 0 0 % 45,355 42.05 % 938 0.98 % 8,020 7.44 %
7 1397/07/24 7,970 7.36 % 53,998 49.89 % 0 0 % 45,355 41.9 % 913 0.95 % 7,895 7.29 %
8 1397/07/23 7,872 7.28 % 53,943 49.92 % 0 0 % 45,355 41.97 % 889 0.93 % 7,798 7.22 %
9 1397/07/22 7,726 7.17 % 53,880 49.97 % 0 0 % 45,355 42.06 % 864 0.91 % 7,656 7.1 %