صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۱۱۵,۴۴۸ ۷.۳۷ % ۱,۰۷۰,۱۲۳ ۶۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۷۸۷ ۸.۲۹ % ۲۰,۷۸۷ ۱.۳۳ % ۲۲۹,۹۰۳ ۱۴.۶۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۱۸,۲۲۷ ۷.۴۴ % ۱,۱۱۴,۲۳۳ ۷۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۹۵,۸۳۸ ۶.۰۳ % ۲۲,۶۸۴ ۱.۴۳ % ۲۳۸,۲۴۵ ۱۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۲۱,۰۴۱ ۷.۵۸ % ۱,۱۱۳,۹۰۹ ۶۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۵,۸۳۸ ۶.۰۱ % ۱۷,۸۷۲ ۱.۱۲ % ۲۴۶,۹۱۶ ۱۵.۴۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۲۶,۲۷۴ ۷.۸۴ % ۱,۱۱۳,۶۷۹ ۶۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۹۴,۹۳۱ ۵.۹ % ۲۳,۳۵۴ ۱.۴۵ % ۲۵۲,۰۰۵ ۱۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱۲۸,۴۶۵ ۷.۹۷ % ۱,۱۱۲,۸۴۲ ۶۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۶۵ ۵.۴ % ۳۱,۲۹۱ ۱.۹۴ % ۲۵۱,۸۲۱ ۱۵.۶۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۲۸,۴۶۵ ۷.۹۷ % ۱,۱۱۲,۵۷۶ ۶۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۲۷ ۵.۳۶ % ۳۱,۸۸۹ ۱.۹۸ % ۲۵۱,۸۲۱ ۱۵.۶۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۲۸,۴۶۵ ۷.۹۸ % ۱,۱۱۲,۳۱۱ ۶۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۲۷ ۵.۳۶ % ۳۱,۸۴۹ ۱.۹۸ % ۲۵۱,۸۲۱ ۱۵.۶۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۳۸,۰۷۴ ۸.۵۸ % ۱,۱۱۱,۶۵۵ ۶۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۲۷ ۵.۳۶ % ۲۳,۴۱۶ ۱.۴۵ % ۲۵۰,۱۱۲ ۱۵.۵۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۴,۳۴۰ ۸.۹۱ % ۱,۱۱۱,۰۶۱ ۶۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۲۷ ۵.۳۳ % ۱۸,۵۲۳ ۱.۱۴ % ۲۵۹,۷۶۸ ۱۶.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۵,۷۹۸ ۹.۰۲ % ۱,۱۰۸,۹۱۱ ۶۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۲۷ ۵.۳۴ % ۱۵,۳۷۰ ۰.۹۵ % ۲۵۹,۸۹۷ ۱۶.۰۸ % ۰ ۰ %