صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۹۰۷,۴۰۴ ۲۳.۵۶ % ۲,۸۱۳,۰۵۱ ۷۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۸۷۵ ۳.۰۱ % ۱۴,۶۸۲ ۰.۳۸ % ۴۹۸,۴۴۷ ۱۲.۹۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۹۰۷,۴۰۴ ۲۳.۵۶ % ۲,۸۱۲,۷۸۲ ۷۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۵۲۹ ۳ % ۱۴,۹۷۳ ۰.۳۹ % ۴۹۸,۴۴۷ ۱۲.۹۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۹۰۷,۴۰۴ ۲۳.۵۷ % ۲,۸۱۵,۱۴۵ ۷۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۵۱ ۲.۹۳ % ۱۴,۹۲۱ ۰.۳۹ % ۴۹۸,۴۴۷ ۱۲.۹۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۹۰۱,۲۲۷ ۲۲.۹۵ % ۲,۸۱۲,۹۰۷ ۷۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۹۰۱ ۵.۰۴ % ۱۴,۸۶۹ ۰.۳۸ % ۴۹۲,۶۳۵ ۱۲.۵۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۹۱۵,۳۸۲ ۲۳.۲۳ % ۲,۸۱۴,۴۷۷ ۷۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۱۰۱ ۴.۹۵ % ۱۴,۸۳۱ ۰.۳۸ % ۴۹۶,۳۳۵ ۱۲.۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۹۱۵,۳۸۲ ۲۳.۲۴ % ۲,۸۱۴,۲۰۸ ۷۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۱۰۱ ۴.۹۵ % ۱۴,۷۷۹ ۰.۳۸ % ۴۹۶,۳۳۵ ۱۲.۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۹۱۵,۳۸۲ ۲۳.۲۴ % ۲,۸۱۳,۹۴۰ ۷۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۱۰۱ ۴.۹۵ % ۱۴,۷۲۷ ۰.۳۷ % ۴۹۶,۳۳۵ ۱۲.۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۹۲۵,۶۰۰ ۲۳.۴ % ۲,۸۱۳,۵۹۹ ۷۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۴۱۴ ۵.۰۹ % ۱۴,۷۹۲ ۰.۳۷ % ۴۹۵,۲۴۰ ۱۲.۵۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۹۲۵,۶۰۰ ۲۳.۴ % ۲,۸۱۳,۳۳۱ ۷۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۴۱۴ ۵.۰۹ % ۱۴,۷۵۳ ۰.۳۷ % ۴۹۵,۲۴۰ ۱۲.۵۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۹۲۵,۶۰۰ ۲۳.۴ % ۲,۸۱۳,۰۶۴ ۷۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۶۸۳ ۵.۰۷ % ۱۵,۴۳۲ ۰.۳۹ % ۴۹۵,۲۴۰ ۱۲.۵۲ %