صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۰.۶) (۲.۱۷) (۸۹) (۹۹.۹۷)
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ (۰.۴۱) (۱.۷۴) (۷۷.۵۷) (۹۹.۸۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۰.۴۶) (۱.۹۷) (۸۱.۳۷) (۹۹.۹۳)
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ (۰.۰۷) ۰.۱۹ (۲۳.۷۸) ۹۸.۵۹
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۶۲ ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۶.۶۳ ۰
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۲۷ ۳۰.۸۲ ۱۶۶.۲۲
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۰.۶۶) (۲.۳۳) (۹۱.۱) (۹۹.۹۸)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰.۲۳ (۰.۳۳) ۱۳۳.۹۳ (۷۰.۱۳)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۰.۲۳) (۰.۸۹) (۵۶.۳۴) (۹۶.۱۷)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۱) (۰.۸۸) (۳۱.۴۸) (۹۵.۹۸)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۶.۵۸ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۶.۵۴ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۰۹) (۰.۰۳) (۲۷.۲۶) (۱۱.۳)
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۲۱ ۰.۱۵ ۱۱۷.۳۲ ۷۰.۴۲
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۰۲) (۰.۳) (۷.۶) (۶۷.۱)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۰.۶۴) (۱.۸۸) (۹۰.۵۳) (۹۹.۹)
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۰۲) (۰.۰۵) (۷.۴۱) (۱۵.۷)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۶.۴۷ ۰