صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۲۶ ۰.۸۹ ۱۵۹.۴۶ ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۱ ۰.۳۸ ۴۲.۳۱ ۲۹۸.۴۴
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۳۹) (۱) (۷۵.۵۹) (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۱۷ ۲۰.۶۲ ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۱ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۵۵.۴۲ ۱۱۹.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۴۹) (۱.۳۹) (۸۳.۱۶) (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۱۲) ۰.۰۷ (۳۵.۱۳) ۳۱.۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۴۹ (۰.۳) ۵۰۱.۸۸ (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۲۲ ۱.۲۱ ۸,۱۷۹.۲ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۲ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۱۸ ۰.۸۳ ۷,۱۹۳.۹۵ ۱,۹۴۶.۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) (۰.۷۷) (۳.۶) (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰