صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
- اساسنامه (نسخه نهایی) -
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تمدید دوره فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ تغییرات اساسنامه مجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ تغییرات اساسنامه مجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تغییرات اساسنامه مجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ تغییرات اساسنامه مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تغییرات اساسنامه طبق مجمع ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تغییرات اساس نامه