رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن 1000