صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ 1399/07/02
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق مشترک صنعت ومعدن مورخ 1399/07/02
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست